ITPP1/4512-368/16/RH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony, ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest płatnikiem podatku VAT. Zrealizuje projekt „Przebudowa drogi .....................” w ramach dofinansowania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania projektu wynosi ........ zł. (słownie .......). Wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu dotyczą wykonania wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym układanym za pomocą układarki, (.......), oczyszczenia nawierzchni tłuczniowej, wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną wg ....... w ilości .... kg/m2, wykonania mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej z mechanicznym sposobem wybudowania, wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalania nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową, wykonania obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem do wysokości powierzchniowego utrwalenia i profilowaniem poboczy. Projekt nie służy czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu „Przebudowa drogi ................

.......”, Gmina jako Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług...

Zdaniem Gminy, nie przysługuje jej zwrot podatku od towarów i usług za dokonane zakupy w ramach realizowanego projektu. Wnioskodawca nie będzie udostępniał dróg odpłatnie. Zbudowana w ramach operacji droga będzie ogólnodostępna bez opłat.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki: odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przypadku operacji „Przebudowa drogi ............. ...... ..” nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), ponieważ towary nabywane w ramach projektu przez Wnioskodawcę nie służą i nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. W związku z tym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi .................. ..........”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń