ITPP1/4512-311/16/RH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 5 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 31 maja 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2016 r. został złożony, uzupełniony w dniu 31 maja 2016 r., ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Beneficjent będzie realizował jednocześnie dwa etapy operacji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie ........ - etap I” oraz „Przebudowa dróg gminnych na terenie ....... - etap II”, jako właściciel dróg gminnych, które w ramach zadań własnych ma w utrzymaniu.

Przedmiotowa inwestycja będzie miała na celu przeprowadzenie przebudowy dróg gminnych w dwóch głównych etapach w okresie od ..... roku do ..... roku. Przebudową objęte zostaną następujące odcinki dróg znajdujących się na terenie gminy:

Etap I:

 1. Przebudowa drogi gminnej w m. B.(.....).
 2. Przebudowa drogi gminnej w m. C. (......).
 3. Przebudowa drogi gminnej C-N i drogi gminnej w m. C (....../.......).
 4. Przebudowa drogi gminnej C.-M. (.......).
 5. Przebudowa drogi gminnej w m. S. (.......).
 6. Przebudowa ul. W., ul. P., ul. W. w m. S. (.......b).

Etap II:

 1. Przebudowa drogi gminnej w m. D. (......).
 2. Przebudowa drogi gminnej w m. J. (.......).
 3. Przebudowa drogi gminnej do wsi M. (.......).
 4. Przebudowa drogi gminnej w m. S. (........).
 5. Przebudowa drogi gminnej w m. Z. (.......).
 6. Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr ..... – Z.-B. (.......).
 7. Przebudowa ulicy O., odcinki .....; .....; ..... w m. S. (.......).

Główne roboty budowlane planowane do wykonania będą polegały na:

 1. Wykonaniu robót przygotowawczych.
 2. Wykonaniu robót ziemnych.
 3. Wykonaniu podbudowy nawierzchni drogowej.
 4. Wykonanie nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej betonowej.
 5. Wykonanie robót wykończeniowych.
 6. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 7. Wykonanie elementów ulic.
 8. Wykonanie innych robót towarzyszących.

Właścicielem wszystkich przebudowywanych dróg i ulic jest Gmina S., na co posiada wszelkiego rodzaju dokumenty.

Budżet całkowity operacji dla dwóch etapów wynosi ........... zł.

Przedmiotowe zadania będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu ......... na lata ......., typ operacji „Budowa .........” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową ..................”. Wartość dofinansowania operacji wynosi ......% kosztów kwalifikowalnych (brutto) projektu, tj. ...... zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od wydatków inwestycyjnych poniesionych na przebudowę dróg i ulic...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizacja projektu przez Gminę będzie związana z wykonywaniem zadań publicznoprawnych tj. zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.). Powyższy punkt ustawy przewiduje w szczególności sprawy w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Inwestycja nie będzie generowała po stronie Gminy żadnego przychodu.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.

Ponadto zgodnie z treścią art. 86 ust 1 tejże ustawy: w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Skoro przebudowa dróg i ulic jest zadaniem Gminy, użytkowanie jest nieodpłatne a tym samym nieopodatkowane, w związku z czym Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń