ITPP1/4512-309/15/JP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z realizacją projektu będzie możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
ITPP1/4512-309/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w xxx, a siedzibą jego działalności jest miejscowość xxx. Celem Wnioskodawcy jest uczestnictwo w rozgrywkach ZZPN w Sxxx oraz innych związkach sportowych działających na terenie kraju poprzez uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nimi: organizowanie i przeprowadzanie zawodów i imprez sportowych oraz rozwój turystyki; prowadzenie rozszerzonej działalności w wiodących dyscyplinach sportu, tj. piłka nożna, szachy, unihokej, piłka siatkowa, piłka ręczna oraz tenis stołowy w różnych kategoriach wiekowych; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych; organizowanie i poprawianie działalności w dziedzinie turystyki: wodnej, rowerowej, pieszej oraz organizowanie miejsc wypoczynku; budowanie, utrzymanie i modernizowanie obiektów sportowych i turystycznych. Wnioskodawca realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca w dniu 3 listopada 2014 r. założył w Lokalnej Grupie Działania w xxx wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów pn.: „xxx”. Celem operacyjnym projektu jest poprawa infrastruktury turystycznej w gminie xxx poprzez remont, modernizację i zagospodarowanie plaży oraz pola namiotowo-campingowego nad jeziorem w xxx oraz zorganizowanie na powstałej nowej infrastrukturze dwóch imprez sportowo-turystycznych.

Celem szczegółowym jest:

  1. Lepsze wykorzystanie stanu zasobów przyrodniczych i kulturowych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, w przedsięwzięciu: woda, poprzez remont pomostu służącego do cumowania sprzętu pływającego, modernizacja miejsc pod pole namiotowe i przyczep kempingowych poprzez niwelacje terenu, doprowadzenie instalacji wodnej odbioru wody oraz zainstalowanie sieci elektrycznej, wykonanie jednego boiska do plażowej piłki siatkowej, wykonanie miejsc do rozpalania ogniska oraz miejsc siedzących wokół nich.
  2. Wprowadzenie produktów i usług podnoszących konkurencyjność obszarów wiejskich poprzez realizację przedsięwzięcia I.2.2. Specjalizacja miejscowości – wsie tematyczne. Projekt zakłada rozpoczęcie działań utworzenia specjalizacji miejscowości pod nazwą „xxxx wieś przyjazna turystyce”. I.2.3. Produkt regionalny i sprzedaż bezpośrednia poprzez utworzenie punktu sprzedaży w postaci zadaszonego i utwardzonego stoiska z ladą z dostępem do energii elektrycznej i instalacji wodnej, na którym będą sprzedawane, prezentowane i promowane produkty lokalne.
  3. Nowe inicjatywy zwiększające kapitał społeczny obszarów wiejskich w przedsięwzięciu: żyć bezpiecznie, aktywnie i zdrowo poprzez organizowanie imprez wykorzystujących potencjał wody, poprzez organizowanie imprez sportowych i turystycznych.
  4. Wdrożenie innowacji – i nowych technologii oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy z przedsięwzięciem rozwój e-społeczeństwa poprzez wykonanie podstawy opisującej miejsce, na której wykonane zostaną prace modernizacyjne. Utworzenie 1 punktu informacji turystycznej w czasie sezonu letniego, wykonanie ogólnodostępnego punktu do sieci Wi-Fi.

Wszystkie faktury dotyczące realizacji projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn.: „xxx”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że o ile zakupy dokonane w związku z realizowanymi projektami nie posłużą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy, niezarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, które otrzymał nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.