ITPP1/4512-295/16/EA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Spółdzielnia miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub do otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu dotyczącego lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia ... kwietnia 2016 r. (data wpływu ... kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu ... kwietnia 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną (np. w zakresie wynajmu lokali użytkowych) oraz działalność zwolnioną od podatku w zakresie czynności o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwolnienie dotyczy pobieranych opłat od lokali mieszkalnych m.in. za: eksploatację i utrzymanie ich lokali, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni lub nieruchomości wspólnych, fundusz remontowy, działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię. Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizowała projekt... ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.... Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane w technologii „wielkiej płyty”). W zakres prac, które zostały wykonane w ramach przedmiotowego projektu na budynkach mieszkalnych wchodzą:

  • remont balkonów, polegający na skuciu posadzek, wymianie obróbek blacharskich, malowaniu,
  • docieplenie i malowanie farbą fasadową ścian elewacji,
  • remont klatek schodowych przy ulicy R.,
  • położenie płytek ceramicznych na biegach schodowych i podestach przy ulicy R.,
  • wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych przy ulicy R.,
  • położenie okładzin ceramicznych na podestach wejściowych przy ulicy R.,
  • docieplenie stropów piwnicznych,
  • wymiana pokrycia dachowego na dwóch budynkach przy ulicy R.

Do kosztów kwalifikowanych, objętych dofinansowaniem środkami UE zaliczono planowane nakłady w wartości brutto dotyczące budynków mieszkalnych. Instytucja Zarządzająca zgodnie z podpisaną umową żąda w związku z zaliczeniem VAT do kosztów kwalifikowanych przedłożenia indywidualnej interpretacji, że Spółdzielnia nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wykonywanych usług w budynkach mieszkalnych objętych przedmiotowym projektem. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektów są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Spółdzielnię, co jest niezbędne do rozliczenia projektów przez Instytucję Zarządzającą. Niesfinansowana część nakładów dotacją unijną wynosząca 50% wydatków kwalifikowanych rozliczona została z funduszu remontowego nieruchomości mieszkalnych. Realizowany projekt dotyczący budynków mieszkalnych, nie miał związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie.

Czy Spółdzielnia miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub do otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu dotyczącego lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych są pobierane opłaty zwolnione od podatku. Na podstawie art. 86, ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma prawa do odliczeń podatku. Koszt podatku VAT zawsze stanowi wydatek kwalifikowany z uwagi na brak możliwości jego odzyskania. Reasumując Wnioskodawca uważa, że realizując wspomniany projekt nie posiadała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ani otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w zakresie kosztów dotyczących lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarówi usług, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Ponadto nie przysługuje zwrot podatku, gdyżz wniosku nie wynika, aby opisane środki były środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.