ITPP1/4512-279/16/RH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Powiatowe Centrum w I. realizujące zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .......... Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, może odliczyć podatek naliczony od kosztów zrealizowanej modernizacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 21 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat I. wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ....... jako instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym ...... na lata ....... z wnioskiem o dofinansowanie projektu „....”. Projekt zakwalifikowano do dofinansowania i obecnie jest już zakończony. Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: ...... ..... r.; zakończenie finansowe realizacji: ....... ....r. Podmiotem realizującym projekt było Powiatowe ......... w I., na które wystawione były wszystkie faktury. Przedmiotem przedsięwzięcia była modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego ........w I., tj. modernizacja i rozbudowa istniejących budynków celem powiększenia powierzchni dydaktycznej infrastruktury edukacyjnej oraz zakup pomocy dydaktycznych do laboratorium drogownictwa i budownictwa, a także wybudowanie parkingu na ..... miejsc, w tym dla osób niepełnosprawnych, wraz z niezbędnymi dojściami. Realizacja projektu pozwoliła na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych praktycznej nauki zawodu, wykonanie nowych pomieszczeń, nowych hal oraz dobudowę wiatrołapu. Wymieniono pokrycie dachowe nad całą częścią warsztatów objętą projektem oraz wymieniono ściany zewnętrzne hali wykonane z płyt azbestowych. Wydzielono również nowe pomieszczenia na szatnie i zaplecze sanitarne.

Modernizacja Powiatowego ........w I. pozwoliła na podniesienie poziomu i jakości kształcenia praktycznej nauki zawodu, także w formie przeprowadzonych kursów na całym obszarze Powiatu I., w kierunkach i branżach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarczego powiatu, jak i całego regionu województwa ........., wpisując się w realizację celów „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa ...... do roku ...... oraz RPO i...... na lata 2007-2013”.

Modernizacja Powiatowego ........ w I. pozwoliła także na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, zwiększenia różnorodności edukacyjnej oraz przyczyniła się do zmniejszenia „wykluczenia społeczno-zawodowego” uczniów i kursantów Powiatowego Centrum ..........w I.. Realizacja zadania wymagała poniesienia kosztów, które zostały uznane jako kwalifikowane i w .......% zostały zrefundowane, dotyczyło to wydatków: roboty ogólnobudowlane, promocja projektu, wyposażenie pracowni budowlanej i pracowni drogownictwa, audyt zewnętrzny, studium wykonalności, termomodernizacja, parking i droga, roboty związane z zagospodarowaniem sieci i uzbrojenia terenu, roboty elektryczne i sanitarne, dokumentacja techniczna wraz z aktualizacją. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu dokonywane były zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych PZD (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 j.t) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Całkowite koszty brutto projektu wg wniosku na dzień sporządzenia deklaracji wyniosły ....... ...... zł, w tym kwota dofinansowania ........... zł.

Płatnikiem wszystkich faktur było Powiatowe Centrum ...........w I., które nie posiada jakichkolwiek możliwości odzyskania poniesionego kosztu VAT naliczonego w ramach realizacji projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Powiatowe Centrum ......... w I. realizujące zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .......... Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, może odliczyć podatek naliczony od kosztów zrealizowanej modernizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiatowe Centrum ......... I. realizujące zadanie publiczne w zakresie przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, ponieważ nie jest płatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia podstawowej działalności edukacyjnej. Projekt zrealizowano nieodpłatnie, w związku z tym zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy o VAT, towary i usługi nie będą wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.