ITPP1/4512-272/16/EA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Powiat ma prawo do odzyskania podatku VAT na mocy prawa krajowego w zakresie przedsięwzięcia... (jako lider) oraz... (jako partner)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia ... kwietnia 2016 r. (data wpływu ... kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu ... kwietnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat zamierza przystąpić do realizacji operacji typu... w ramach poddziałania... objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020”, poprzez realizację przedsięwzięcia... (jako lider) oraz... (jako partner). Powiat zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych operacji.

Każdy projekt polegać będzie na przebudowie ww. dróg. W związku z tym Powiat poniesie wydatki inwestycyjne na ww. usługi. W ramach obu projektów nie wystąpi sprzedaż opodatkowana.

W związku z powyższym Powiat prosi o interpretacje w zakresie podatku od towarów i usług – czy ma prawo do odzyskania podatku VAT na mocy prawa krajowego w zakresie ww. inwestycji.

Uzyskanie odpowiedzi jest konieczne w celu stwierdzenia kwalifikowalności podatku VAT w ramach ww. projektów (zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c Rozporządzenia nr 1303/2013 podatek od towarów i usług jest kwalifikowany wyłącznie wtedy, gdy nie można go odzyskać na mocy prawa krajowego).

Uzyskanie interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania VAT jest potrzebne Wnioskodawcy w celu złożenia jej wraz z wnioskiem o płatność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiat ma prawo do odzyskania podatku VAT na mocy prawa krajowego w zakresie przedsięwzięcia... (jako lider) oraz... (jako partner)...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowanym dla Powiatu, ponieważ Powiat nie może odzyskać w żaden sposób kosztu podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) – nie może obniżyć VAT należnego o VAT naliczony – nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ nie ma sprzedaży opodatkowanej związanej z przedmiotem projektu.

Powiat będący Jednostką Samorządu Terytorialnego na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie jest uznawany za podatnika. Spełnia następujące przesłanki:

  1. jest organem władzy publicznej,
  2. działa w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla których został powołany,
  3. nie działa na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powiat nie posiada statusu podatnika czynnego w rozumieniu art. 96 ustawy o VAT, działa na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.(Dz.U. z 2013 r. poz. 595). Nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ w ramach projektów nie występuje sprzedaż opodatkowana związana z przedmiotem projektu.

Powiat w myśl art. 4 ust. 1 pkt 6, 15, 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym między innymi w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) o drogach publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruch, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. W tym przypadku do zarządcy drogi powiatowej – Zarządu Powiatu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. projektów nie służą sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Ponadto nie przysługuje zwrot podatku, gdyż z wniosku wynika, że opisane środki nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Końcowo wskazać należy, że w niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wyłącznie kwestię będącą przedmiotem zapytania i nie oceniano innych kwestii, w tym prawidłowości rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, gdyż kwestia ta nie była objęta pytaniem.

Ponadto należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się również do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.