ITPP1/4512-209/16/RH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwe będzie odzyskanie podatku naliczonego przez beneficjenta?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miasto ... jest czynnym „płatnikiem” podatku od towarów i usług i realizuje projekt pod tytułem : „Budowa miejskiej sieci ............

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

Przedmiotem projektu była budowa sieci ........ o łącznej długości ...... km (.......) umieszczonej w dedykowanej kanalizacji teletechnicznej o długości ..... km i wybudowanej dotychczas (długość około ... km). Dzięki takiej sieci pasywnej zostały połączone we wspólną sieć .... węzły główne (....), .....węzłów dystrybucyjnych (....) i ..... węzłów dostępowych (...) - łącznie ....punktów. Zbudowane zostały ... punkty styku operatorskiego (...), zdublowane centrum przetwarzania danych (....), wewnątrzsieciowy system telefonii .., ... punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu (HotSpot) i ... punktów Publicznego Dostępu do Internetu (....). Zbudowanych zostało ... studni kablowych różnego typu. Do kanalizacji pierwotnej zaciągnięta została kanalizacja wtórna, w której zostały zainstalowane kable optotelekomunikacyjne o łącznej długości trasowej wynoszącej ...... km. Kable te zostały zakończone w przełącznicach optycznych zainstalowanych w szafach urządzeniowych (krosowych) w ..... punktach na terenie miasta. Liczba nowych szaf to .... szt. Pomieszczenia punktów przyłączeniowych sieci (węzłów) zostały dostosowane do potrzeb instalacji w nich szaf urządzeniowych. Adaptacje polegają głównie na zabezpieczeniu istniejących pomieszczeń technicznych przed zagrożeniami zewnętrznymi. Zostaną wykonane niezbędne dla budowy sieci instalacje elektryczne, przeciwpożarowe, nadzoru i klimatyzacji. W szafach zostały zainstalowane urządzenia aktywne. W zależności od potrzeb i rangi punktu (węzła) sieci zostały dobrane odpowiednie przełączniki/routery, przełączniki/bramy, urządzenia podtrzymujące zasilanie i inne. Zastosowane urządzenia zagwarantują przepływność sieci ...Gb/s w warstwie rdzeniowej i dystrybucyjnej oraz ... Gbit/s w warstwie dostępowej. Wyróżniono .... różnych zestawów urządzeń.

CEL I EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Celem projektu było zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce, sektorze publicznym i sferze społecznej. Poprzez realizację projektu został zapewniony dostęp do szerokopasmowego Internetu zainteresowanym gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, jednostkom administracji, instytucjom edukacyjnym na obszarze Gminy Miasta ..... Wybudowana sieć stanowi szkielet szerokopasmowej sieci gminnej, która z jednej strony zostanie połączona z regionalnymi (Sieć Szerokopasmowa ........) jak i krajowymi (sieci operatorów komercyjnych), zarówno publicznymi (.....), jak i prywatnymi (...., ..... itp.), a z drugiej, przez rozległość sieci na całe miasto, pozwoli na łatwe doprowadzenie sieci szerokopasmowej i nowoczesnych usług do klientów końcowych, rozbudowę sieci ...., czy sieci bezprzewodowych, bezpłatnych punktów dostępu do Internetu (Hotspot).

ZARZĄDZANIE:

Właścicielem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest beneficjent - Gmina Miasto .......

Po zakończeniu prac budowlanych majątkiem powstałym w wyniku realizacji Projektu zarządza Gmina Miasto ...... zgłoszona do Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako jednostka samorządu terytorialnego, wykonująca działalność w zakresie telekomunikacji, poprzez swoją jednostkę organizacyjną - Urząd Miejski w ...... Gmina jest odpowiedzialna za eksploatację i utrzymanie sieci. Przez cały okres trwałości projektu, a także po jego upływie zapewniona będzie ciągłość usług. Przyjęte w projekcie parametry techniczne sieci oraz urządzeń gwarantować będą dostęp do usług na najwyższym poziomie. Gmina nie świadczy usług klientom końcowym, a zbudowaną w ramach projektu infrastrukturę kanalizacji teletechnicznej udostępnia na równych zasadach wszystkim operatorom nieodpłatnie.

Uzyskane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej nie jest pomocą bezzwrotną, o której mowa w rozdz. VI Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz.1656) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Gmina zwraca się z zapytaniem, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwe będzie odzyskanie podatku naliczonego przez beneficjenta...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z „Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ........ na lata ......”, co do zasady każdy projekt współfinansowany ze środków funduszy w ramach RPO ......na lata .....-.......powinien zachować trwałość przez okres 5 lat od daty finansowego zakończenia Projektu, czyli od daty poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu (dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dowodu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu). Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:

  • modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny;

oraz

  • wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania przez beneficjenta w całości podatku naliczonego wynikającego z realizacji opisanego projektu. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu stanowi majątek Gminy Miasto .......

W związku z tym Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z jego realizacją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru i usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego – towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją tego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń