ITPP1/4512-205/15/EK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca ma prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania?
ITPP1/4512-205/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. odliczenie podatku
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 17 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „W.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony 17 marca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „W.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, medialnym i informacyjnym działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 nr 13, poz 123 z późn. zm.). Celem statutowym instytucji jest realizacja zadań wojewódzkich z zakresu twórczości i jej upowszechniania, edukacji kulturalnej, informacji, w tym działalności medialnej, promocji regionu, wychowania przez sztukę, sport i turystykę. Wnioskodawca jest beneficjentem projektu pod nazwą „W.”, na którego realizację dostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w województwie xxx, powiat xxx, gmina xxx, miasto xxx. Celem strategicznym projektu jest zakup sprzętu do digitalizacji 3D oraz rozbudowa serwisu Cyfrowe xxx o nowe funkcjonalności - m.in. stworzenie serwisu opartego na wirtualnych wędrówkach po województwie.

Użytkownik będzie mógł samodzielnie zaplanować trasę wędrówki, wybierając spośród dostępnych interesujące go miejsca kulturalne, np. kapliczki, muzea, itp. Każde dostępne w serwisie miejsce opatrzone będzie w opis, zdjęcia i inne formy prezentacji. Z wybranych przez siebie miejsc użytkownik będzie mógł wyznaczyć trasę wędrówki z wykorzystaniem ... . Dzięki zastosowaniu kodów ... użytkownik będzie mógł przesłać dowolną trasę na urządzenie mobilne. Materiały do tworzenia opisów udostępnionych miejsc pobierane będą z funkcjonującej strony xxx.

Uatrakcyjnieniem serwisu poświęconego zabytkom i muzealiom będzie uruchomienie multimedialnej gry, która w atrakcyjny i nowatorski sposób będzie przybliżać młodym odbiorcom dziedzictwo kulturowe. Nowe funkcjonalności i wygenerowany nowy serwis będą odpowiadać nie tylko na potrzeby osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym, ale również uwzględniać potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo. Powstanie internetowe repozytorium muzealiów i materiałów archiwalnych dostępnych w formacie 3D, które dzięki zastosowanym funkcjonalnościom i nowym rozwiązaniom technologicznym umożliwi obywatelom nie tylko dostęp do informacji on-line ale również aktywne współtworzenie i udostępnianie wartościowych treści. To z kolei wpłynie na budowanie społeczności internetowej zainteresowanej promocją dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo strona internetowa dostarczy narzędzi do publikowania informacji oraz ich wyszukiwania, a także umożliwi samodzielną aktualizację udostępnianych danych. Odbiorca będzie mógł załatwić przez portal ... sprawy związane z tworzeniem szlaków tematycznych na trenie xxx, opartych na zabytkach regionu, które będą następnie udostępniane na stworzonym w ramach projektu serwisie.

Zakres przedmiotowy projektu pozwala na zdigitalizowanie zasobów informacyjnych i dokumentów będących w posiadaniu jednostek publicznych - 3 muzeów, które udostępniły wybrane zasoby do digitalizacji. Każde muzeum wytypowało obiekty przeznaczone do digitalizacji 3D, które następnie zostaną udostępnione w przestrzeni internetowej. Materiały po zdigitalizowaniu są umieszczane na stronie internetowej oraz będą służyły do prowadzenia lekcji edukacyjnych i e-learningu w działającym punkcie dostępowym - Pracowni Edukacji Regionalnej, a także zostaną wykorzystane do tworzenia treści serwisu opartego na wirtualnych wędrówkach po województwie. Wpłynie to na ułatwienie i przyspieszenie dostępu do stosownej wiedzy przez odbiorców usług Wnioskodawcy. Utworzone zostaną nowe kanały komunikacji Beneficjenta ze społecznością lokalną oraz bezpośrednimi odbiorcami usług Wnioskodawcy, jak i kontrahentami.

Doposażenie funkcjonującej u Wnioskodawcy Pracowni Digitalizacji w skanery 3D (skaner do skanowania obiektów wielkopowierzchniowych i skaner ręczny do obiektów małych i umieszczonych w małych przestrzeniach) wesprze instytucje kultury w zakresie digitalizacji, a odbiorcom dóbr kultury, w tym także grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym stworzy możliwość zapoznania się z obiektami dziedzictwa kulturowego, które dotąd były rzadko udostępniane lub w ogóle niedostępne.

Zastosowanie zaawansowanych technologii cyfrowych pozwoli nie tylko wytworzyć dokumentację o wyższej niż dotąd jakości, ale równocześnie umożliwi popularyzację wyników tych prac za pośrednictwem wielu mediów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zakres realizacji przedmiotowej i podmiotowej, omawianego projektu nie zakładał i nie zakłada żadnych opłat za korzystanie z nowopowstałej infrastruktury, a działania z tym związane nie będę służyć sprzedaży opodatkowanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym.

Zakres realizacji omawianego projektu nie zakładał i nie zakłada żadnych opłat za korzystanie z nowopowstałej infrastruktury, a działania z tym, związane nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego określonego na fakturach zakupu z tytułu poniesionych kosztów związanych z tym zadaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jak wskazano we wniosku towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę nie służą sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.