ITPP1/4512-1049/15/JP | Interpretacja indywidualna

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji?
ITPP1/4512-1049/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 14 stycznia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 14 stycznia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z realizacją projektu „xxx”, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina oświadcza, że zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Gmina nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane (IV./Tabela 1.1.) we wniosku o dofinansowanie projektu. Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym – w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zmianami). Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze „zwolnienia przedmiotowego” w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Ponadto treść art. 88 ust. 1 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy wyłącza możliwość stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku od nabywanych towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego. Zatem Gmina jako podmiot zwolniony z podatku dochodowego nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego poprzez zakwalifikowanie go do kosztów uzyskania przychodu. W związku z powyższym przy realizacji projektu „xxx”, Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług. W związku z tym Gmina nie będzie miała możliwości zwrotu podatku VAT. Gmina nie mogła zaliczyć wydatków do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Środki uzyskane na realizację tego projektu nie będą środkami uzyskanymi w ramach specjalnego akcesyjnego programu na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich SAPARD, § 27 a ust. 1 rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r. Nr 97 poz. 970, w związku z tym Gmina nie będzie miała możliwości zwrotu podatku VAT.

Jak wynika z uzupełnienia wniosku w ramach projektu planowana jest przebudowa xxx mb drogi gminnej łączącej się z drogami wyższego rzędu z drogą powiatową i drogą krajową nr xx z dojazdem do zjazdu autostradowego autostrady xx oraz skomunikowania się z drogą wojewódzką nr xx pomiędzy miejscowościami xx – xx.

Nawierzchnia drogi: asfaltowa, przystosowana do kategorii ruchu xx.

Kategoria drogi: lokalna;

Szerokość pasa drogowego: min xx m;

Szerokość jezdni: min xx m z mijankami.

Na całym odcinku objętym projektem droga posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem i gruzem betonowym oraz szlaką. Szerokość jezdni ok. xxx m, pobocza obustronnie gruntowe. Nawierzchnia drogowa jest wyeksploatowana, występują liczne wyboje i zastoiska wody po opadach deszczu. Przebudowa drogi wpłynie na polepszenie komfortu użytkowania i podniesie poziom bezpieczeństwa na drodze.

Stan projektowany:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), a także warunków gruntowo-wodnych projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja jezdni:

  • warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm,
  • warstwa profilowa z AC11W śr. 3 cm,
  • warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 5 cm,
  • podbudowa z gruzu betonowego 0/63 mm gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdu:

  • warstwa ścieralna z BA 0/12,8 gr. 4 cm,
  • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone pasa drogowego.

Zgodnie z wytycznymi przyjęto xx-letni okres żywotności ekonomicznej projektu, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia remontu w zakresie przywrócenia pierwotnych parametrów drogi po tym okresie czasu. Projekt jest zgodny z celem głównym działania i zakłada przeciwdziałanie marginalizacji. Zgodnie z art. 57 pkt 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w ciągu xx lat po zakończeniu realizacji zachowa swoje cele oraz nie zmieni swoich właściwości formalno-prawnych. Po wybudowaniu inwestycja pozostaje w majątku Gminy xx, a cele projektu pozostaną bez zmian.

Przewidywany okres realizacji projektu: od kwietnia 20xx r. do czerwca 20xx r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, sprecyzowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji...

Zdaniem Gminy, projekt przebudowy drogi gminnej w związku z realizacją projektu nie będzie związany z czynnościami opodatkowanymi, wobec powyższego Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro – na co wskazują okoliczności sprawy – zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Ponadto nie przysługuje zwrot podatku, gdyż środki, opisane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.