ITPP1/4512-1/15/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku z realizacją projektu będzie możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z pózn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 r. Nr 64 poz. 427). Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, aktywizującym społeczność. J. to wieś położona na pograniczu xxx w województwie ..., w powiecie ..., w gminie ... - w obszarze oddziaływania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "xxx". Poza świetlicą wiejską, która udostępniana jest mieszkańcom, w okolicy nie ma obiektu, który wykorzystywać można do celów sportowo – rekreacyjnych, służących młodzieży i dzieciom wsi.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie wnioskuje o pomoc finansową na realizację projektu, w ramach którego powstanie boisko do gry w piłkę oraz boisko wielofunkcyjne (do gry zarówno w tenisa, badmintona czy siatkówkę), a także zorganizowany zostanie festyn, którego główną częścią będą zawody sportowe. Boisko do gry w piłkę nożną będzie miało powierzchnię ok. 30 m x 62 m szacunkowo, natomiast boisko wielofunkcyjne 25 m x 15 m. W celu realizacji projektu podjęte zostaną następujące działania:

  1. Zakupy oraz działania wyposażające boiska: zakup altany: wymiary 3 m x 7 m, stół, ławki; dzięki temu mieszkańcy wsi i ich rodzice będą mieli możliwość spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu; zakup ogrodzenia, które zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom - będzie to siatka 30 m oraz słupki o wysokości 4 m; zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę, bramek z siatką do gry w piłkę nożną, wyrównanie i posianie trawy, co zapewni odpowiednie równe podłoże. Ponadto niezbędny będzie również zakup piłek i akcesoriów (tj. pachołków, rakiet czy szarf), gdyż we wsi brak jest jakiegokolwiek wyposażenia tego typu, a jest ono niezbędne do korzystania z boiska.
  2. W miesiącach styczeń - luty 2015 roku Stowarzyszenie planuje przeprowadzenie zawodów sportowych o puchar sołtysa, które będą pierwszą okazją na wykorzystanie nowo powstałego boiska oraz zakupionego sprzętu. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy xxx i okolic będą mieli miejsce do rozwijania swojej aktywności. Boisko będzie idealnym miejscem dla aktywności ruchowej. Wspólna zabawa z rówieśnikami na boisku sprawia dzieciom wiele radości, ale, co jest niezwykle istotne, przyczynia się również do ich rozwoju fizycznego oraz uczy współżycia w grupie, także dorośli lubią zagrać w piłkę lub w siatkówkę, co będzie głównym elementem zawodów. Podczas festynu promowane będą takie walory jak: integracja lokalnej społeczności oraz aktywizacja, zarówno społeczna, jak i fizyczna, budowanie świadomości rozwoju wśród mieszkańców wsi, ponadto mieszkańcy własnymi oczami dostrzegą walory współdziałania i jego pozytywne, wymierne efekty. W celu uświetnienia zawodów oraz całej imprezy Stowarzyszenie planuje występ zespołu muzycznego, który zapewni oprawę muzyczną rozgrywek, a także zapewnienie poczęstunku, dla wszystkich obecnych. Organizacja zawodów zakończy realizację projektu, która utrwalana będzie w formie dokumentacji zdjęciowej. Na czas realizacji projektu - trzy miesiące – planuje się zatrudnienie księgowej, której praca umożliwi sprawne i efektywne rozliczenie projektu, rozsądne rozdysponowanie środków na realizację projektu oraz zapewni porządek w dokumentacji oraz jej solidne prowadzenie. Zrealizowanie projektu, którego celem jest stworzenie boisk było częstą potrzebą zgłaszaną przez mieszkańców wsi. Boiska służyć będą wielu inicjatywom integracyjnym oraz stanowić będą infrastrukturę wypoczynkową promującą sport na wsi jako główny sposób spędzania czasu wraz z rodziną i przyjaciółmi. Wszystkie koszty poniesione w ramach projektu są niezbędne, ze względu na brak jakichkolwiek elementów tego typu infrastruktury, czy wyposażenia potrzebnego do korzystania z boisk. Konieczne jest stworzenie nie tylko samych placów boisk, ale również wyposażenie ich jedynie w niezbędny sprzęt.

Podjęta inicjatywa stworzy mieszkańcom xxx warunki do integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także zachęci ich do działania, do organizacji wspólnych inicjatyw (np. zawodów). Przystosowanie placu na boisko będzie idealnym bodźcem do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu wśród swoich rówieśników. Zawody sportowe w różnych grupach wiekowych mogą być tradycją lokalnej społeczności. Nakłady poniesione na realizację zaplanowanych działań, wsparte pracą własną mieszkańców wsi, przyniosą mierzalne efekty w postaci wykonanego boiska, a także polepszą jakość życia mieszkańców xxx, ich stan zdrowia, poczucie lokalnej tożsamości i chęć rozwoju wśród kilku pokoleń. Zaplanowane działania poprawią także estetykę miejscowości. Powstałe boiska będą umiejscowione na terenie otwartym. Wszyscy mieszkańcy będą mieli aktywnie z nich korzystać o każdej porze dnia. Właścicielem terenu jest Gmina xxx, która udostępniła oświetlony teren. Dostęp będzie bezpłatny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego związanego z wyżej wymienionymi zakupami w ramach realizacji zadania w ramach osi 4 Leader Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów...

Zdaniem Stowarzyszenia, które nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, realizacja projektu pn.: „xxx” objętego PROW nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dlatego też Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego określonego na fakturach zakupu materiałów i usług z tytułu poniesionych kosztów związanych z tym zadaniem. Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku, gdyż pozyskanie środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosowanie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy, który nie jest podatnikiem VAT czynnym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.