ITPP1/443-1576/14/MN | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
ITPP1/443-1576/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odzyskanie
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 20 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W dniu 20 grudnia 2013 r. podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa, dotyczącą projektu pod nazwą „P.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RRO na lata 2007-2013. Projekt finansowany jest w 85 % z dofinansowania UE i w 15% z wkładu własnego. Zgodnie z głównymi założeniami programu nie może on generować zysku – jest projektem non-profit. Jego celem jest rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala o wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów przychodzących i wychodzących ze Szpitala, o świadczenie e-usług za pomocą urządzeń mobilnych (smartfony) oraz utworzenie systemu dydaktycznego, dedykowanego lekarzom i studentom uczelni medycznych. Przedmiotem projektu jest:

 • rozbudowa wdrożonego zintegrowanego systemu informatycznego szpitala o architekturze otwartej (HIS), zdolnego do archiwizacji i przetwarzania danych związanych z dydaktyką, dedykowanych lekarzom i studentom uczelni medycznych, rozbudowę wdrożonego zintegrowanego systemu informatycznego szpitala o architekturze otwartej (HIS) zdolnego do świadczenia usług e-konsultacji (telemedycyna) oraz e-encyklopedii chorób płuc,
 • rozszerzenie ucyfrowionej opieki nad pacjentem – wprowadzenie skanerów dokumentów, tabletów do rejestracji i weryfikacji informacji o pacjencie;
 • rozbudowa wdrożonego zintegrowanego systemu informatycznego szpitala o elektroniczny obieg dokumentów,
 • rozszerzenie interaktywnej strony internetowej umożliwiającej świadczenie e-usług za pomocą urządzeń mobilnych (smartfony).

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną dodatkowe usługi on-line na poziomie 1 (informacja) w postaci:

 • informacja w postaci e-rejestru nt. pism przychodzących, w tym odwzorowanych cyfrowo,
 • informacja w postaci e-rejestru nt. pism wychodzących,
 • informacja w postaci e-rejestru nt. obiegu dokumentów wewnątrz Szpitala,

oraz usługi on-line na poziomie 2 (interakcja) w postaci:

 • prowadzenie e-rejestru pism wychodzących,
 • prowadzenie e-rejestru pism wytwarzanych w Szpitalu,
 • e-rejestru pism przychodzących,
 • zarządzanie informacjami zawartymi w archiwum dydaktycznym.

W ww. wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wnioskodawca ujął podatek VAT jako wydatek kwalifikowany, ponieważ nie ma możliwości odzyskania tego podatku. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży objętej stawką 8% i 23%, jednak wysokość tej sprzedaży w odniesieniu do obrotu w 2013 r. nie przekracza 2% i wynosi 1,59%. Wskaźnik ten jest tylko wartością początkową natomiast faktyczną proporcję jaką stosuje Wnioskodawca, zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług jest wartość (wynosząca w 2013 r.) 3%. Odliczeniu podlega tylko VAT z zakupu następujących usług: energii, unieszkodliwiania odpadów, ścieków, rozmów telefonicznych, żywienia pacjentów, prania, sprzątania, ogrzewania, który w 2013 r. wyniósł X zł (w tym VAT proporcja 3%: Y zł i VAT naliczony: Z zł).

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT składane przez Wnioskodawcę nie jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym brak możliwości odzyskania podatku – zgodnie z wytycznymi (załącznik do instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność) należy dołączyć również indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego stwierdzającą możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego przez beneficjenta projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie.

W uzupełnieniu wniosku wskazano dodatkowo, że projekt pn. „P.” dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej od podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – istnieje możliwość odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W treści rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z treści wniosku wynika, iż Szpital realizuje projekt pn. „P.”. Jak wskazano, realizowany projekt dotyczy wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT.

Zatem skoro, jak wynika z okoliczności sprawy, wskazane zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, które otrzymał nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Jednoczenie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.