ITPP1/443-1529/14/JP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z realizacją projektu będzie możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
ITPP1/443-1529/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego działającą w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536). Fundacja nie ma statusu OPP nadanego wpisem do KRS. Głównym celem statutowym organizacji jest pomoc społeczna i praca środowiskowa oraz m.in. działalność edukacyjno-profilaktyczna, terapeutyczno-korekcyjna. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W roku 2013 Wnioskodawca wystąpił o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na operację z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”. Samorząd Województwa xxx przyznał umową nr xxxx z dnia xxx lipca xxxx r. pomoc, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w kwocie xxx zł. W ramach projektu zrealizowane zostały kursy języka niemieckiego w gminach: xxxxx dla mieszkańców tych gmin. Budżet projektu przewiduje m.in. koszt prowadzenia zajęć z języka niemieckiego, zakup podręczników do nauki języka niemieckiego, poczęstunek dla uczestników kursu. Wśród dowodów finansowych dokumentujących poniesione wydatki, są m.in. faktury VAT. Kwota przyznanej pomocy obejmuje podatek VAT jako koszt kwalifikowany projektu pod warunkiem, że beneficjent nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym. Złożenie wniosku o płatność jest warunkiem rozliczenia otrzymanej w formie zaliczki pomocy. W przypadku wykazania podatku VAT w kosztach kwalifikowanych, niezbędnym załącznikiem do wniosku o płatność rozliczającego wydatki projektu, jest interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony, gdy beneficjent złożony do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy w związku z realizowanym projektem pn.: „P.” przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, Wnioskodawca, jako podatnik nie będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nieprowadzący działalności gospodarczej nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym. Interpretacja jest podstawą do uznania podatku VAT, jako kosztu do rozliczenia z otrzymanej pomocy w związku z otrzymaną dotacją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a świadczone usługi w ramach projektu „xxx” mają charakter świadczenia nieodpłatnego. W związku z tym nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym. W takim przypadku wartość podatku naliczonego, jako wydatku ww. projektu, stanowi koszt kwalifikowany do rozliczenia z otrzymanej pomocy (dotacji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosowanie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach projektu „P.” uzyskał pomoc na organizację kursów języka niemieckiego w gminach. Operacja była realizowana w ramach działalności statutowej i nie służyła czynnościom opodatkowanym.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy - niezarejestrowanemu podatnikowi podatku VAT - nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.