ITPP1/443-1476/14/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku z realizacją projektu będzie możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 17 grudnia 2014 r o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 17 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie zostało w dniu xxx r zarejestrowane w KRS. Jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U .z 2001 nr 79, poz. 855 z późn. zrn.). Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju xxx oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców w tym: 1) integracja środowisk kobiecych poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 2) działanie na rzecz przestrzegania praw kobiet, 3) przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym, 4) poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin, 5) ochrona i promocja zdrowia w tym profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych, 6) wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej kobiet7) podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych, 8) propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym i polityce, 9) promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych, 10) pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn, 11) podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, 12) organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia, 13) działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, integracja zawodowa i społeczna kobiet, osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, 14) działalność charytatywna i pomoc społeczna, 15) praca z dziećmi i młodzieżą szczególnie z rodzin zagrożonych patologią, 16) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 17) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 18) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 19) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 20) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku z późn zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U z dnia 31 lipca 2008 r. 08.138.868) organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „Małe Projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z § 4 pkt 3 ppkt. 1 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowanych „małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit a rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z dnia 21 października 2005 roku str.1 z późn. zm.). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” będą skierowane na rozwój aktywności społeczności lokalnej. Wszystkie planowane działania w ramach „Małych Projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, w celu realizacji operacji pn.: „xxx” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 podpisało umowę nr ... w dniu 6 sierpnia 2014 r. z Samorządem Województwa xxx (wniosek złożono za pośrednictwem LGD „xxx” do którego należy gmina J.), aby uzyskać refundację 80% poniesionych kosztów, które dotyczą wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości xxx (chłodnia SCH-Z 1600), zgodnie z umową i założeniami projektu należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego xxx wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Jednym z niezbędnych załączników do ww. wniosku o płatność jest m.in. interpretacja indywidualna dotycząca podatku VAT - w przypadku gdy beneficjent (Stowarzyszenie xxx) zapłacony podatek VAT chce uznać jako koszt kwalifikowany operacji (tzn. gdy nie może odzyskać tego podatku i nie jest płatnikiem podatku VAT). Dane dotyczące operacji pn.: „xxx”. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wydatek poniesiony w związku z realizacją operacji: zakup szafy chłodniczej Sch-Z 1600 - koszt xxx zł brutto. Realizacja całego zakresu zadania to koszt xxx zł brutto. Poniesiony wydatek jest udokumentowany za pomocą rachunku do umowy zlecenia oraz faktury VAT wystawionej przez sprzedawcę, który jest podatnikiem podatku VAT. Sprzęt nabyty w ramach realizacji opisanej operacji nie jest i nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” w ramach działania 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług realizując operację pn.: „xxx” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (Małe Projekty) na podstawie umowy nr xxx podpisanej w dniu xxx r. z Samorządem Województwa xxx Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej, a tym samym wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000,00 zł oraz nie jest zarejestrowanym podatkiem podatku od towarów i usług oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy, niezarejestrowanemu podatnikowi podatku VAT, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, które otrzymał nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.