ITPP1/443-1430/14/EK | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP1/443-1430/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. odliczenie podatku
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z „Planu” Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, uzyskanych w konkursie Lokalnej Grupy Działania, na operację z zakresu działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Celem projektu jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wyprodukowanie i promocję filmu „Z.”.

Działania projektu wpisują się w Lokalną Strategię Rozwoju:

Cel ogólny :

4. Zwiększenie adaptacyjności i kompetencji w zakresie usług wykorzystujących potencjał kulturowy, przyrodniczy i geograficzny.

Cele szczegółowe:

4.1. Ochrona, odnowa, zachowanie i rewitalizacja dziedzictwa naturalnego i kulturowego;

4.2. Rozwój usług turystycznych.

Projekt zakładał promocję kultury opierającej się na tolerancji wobec przybyszów na przykładzie dziejów m. zamieszkałych w xxx na przestrzeni 400-stu lat, ze szczególnym uwzględnieniem okresów władztwa polskiego. Zamysł został zrealizowany poprzez wyprodukowanie i promocję filmu przeznaczonego dla krajowego i zagranicznego odbiorcy. Zostały wykorzystane zasoby i archiwa oraz współczesna wiedza dostępna na xxx, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów istniejących w xxx, w Parku ... . Powstał profesjonalny 20-minutowy film w kilku wersjach językowych: polska (oryginał), pozostałe wersje z napisami. Scenariusz został napisany z udziałem znawców - historyków, specjalistów od mediów i marketingu w kulturze, kulturoznawców oraz regionalistów. Będzie on udostępniany nieodpłatnie na zasadzie wypożyczenia lub prezentacji w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.

Operacja obejmowała koszty nabywania następujących towarów i usług: opracowanie scenariusza, produkcja filmu, wykonanie i wysyłka zaproszeń na pokaz premierowy, honorarium prelegenta, bufet kawowy, wykonanie kopii filmu, wysyłka kopii filmu, honorarium koordynatora, koszt obsługi księgowej i kadrowej projektu. Wszelkie koszty związane z realizacją zadań ponosiło Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r., Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późnym.) i nie uzyska żadnych dochodów z tytułu realizacji zadań. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny podatku. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, co zdaniem Stowarzyszenia skutkuje brakiem podstaw do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach z realizacji zadania. Projekt kończy się złożeniem wniosku o płatność do instytucji wdrażającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Do wniosku o płatność Stowarzyszenie zobligowane jest dołączyć interpretację indywidualną w zakresie interpretacji prawa podatkowego. Interpretacja indywidualna, o którą wnioskuje Stowarzyszenie, jest niezbędna jako załącznik do wniosku o płatność w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „na lata 2007-2012”, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku VAT, w przypadku realizacji przedmiotowej operacji może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, na gruncie przepisów w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług Stowarzyszeniu nie przysługuje możliwość odzyskania w żaden sposób uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Stowarzyszeniu, które nie jest zarejestrowane, jako podatnik VAT czynny, nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwać również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.