ITPP1/443-1414/14/MN | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
ITPP1/443-1414/14/MNinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital realizuje projekt pn. „Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w E. w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na realizację tego projektu składa się wkład finansowy z EFRR oraz wkład własny Beneficjenta.

Projekt obejmuje podatek VAT, który jest wydatkiem kwalifikowanym na takich samych zasadach, jak pozostałe wydatki kwalifikowane.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT. Jako Szpital publiczny w ramach działalności operacyjnej prowadzi działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych, promocji zdrowia, uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu i kształcenia osób w zakresie staży, praktyk, szkoleń, kursów dla słuchaczy zawodów medycznych i działalność gospodarczą (apteka, dzierżawa wolnych pomieszczeń, pobieranie opłat parkingowych). Jest to działalność zarówno uprawniająca do odliczania podatku naliczonego, jak i działalność nieuprawniająca do takiego odliczania. Wnioskodawca w stosunku do działalności gospodarczej uprawniającej do odliczania podatku wyodrębnia kwoty co do czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku zaliczonego zgodnie z art. 90 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Z tej działalności sporządzane są oddzielne rejestry sprzedaży oraz rejestry zakupu towarów i usług, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W działalności całej Szpitala nie jest możliwe wyodrębnienie zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Aby określić kwotę podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu Szpital wyliczył wskaźnik proporcji, który ustalono jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia oraz czynności, w związku z którymi nie przysługuje. Wskaźnik proporcji za 2014 r. wynosi 6%, za 2013 r. wynosił 6%, za 2012 r. wynosił 5%. Realizowany projekt dotyczy wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT – podniesienie konkurencyjności Szpitala, polegające na rozbudowie zasobów informacyjnych dostępnych publicznie, wykorzystanie techniki informacyjnej i komunikacyjnej w celu zabezpieczenia środowiska, udogodnienia dla użytkowników, analiza jakości świadczonych usług, podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych pacjenta, rozbudowa sprawnej organizacji wewnętrznej oraz sprawnej obsługi obywateli.

Działalność prowadzona w wyniku realizowanego projektu będzie związana z obsługą informatyczną w zakresie ewidencji, rejestracji, prowadzenia pełnej dokumentacji i obsługi związanej z ochroną zdrowia oraz dostępem pacjenta do zasobów informacyjnych Szpitala. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego” obejmuje swoim zasięgiem:

  1. Budowę i modernizację sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci zasilającej na potrzeby stanowisk komputerowych;
  2. Instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego, zdolnego do archiwizacji i przetwarzania danych związanych z realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz systemu przekazywania i archiwizowania danych między komórkami administracyjnymi o architekturze otwartej (HIS);
  3. System oparty jest w części na technologii terminali;
  4. Wszystkie uruchamiane programy działają na serwerze terminali, a stacja robocza (działając jak przeglądarka) ma za zadanie połączyć się z serwerem i bazą danych. W wariancie tym funkcjonuje 75 terminali ( 25 stacji roboczych działa na typowej architekturze klient-serwer);
  5. Integracja systemu HIS z istniejącym systemem RIS/PACS (system do pośredniej radiografii cyfrowej oraz archiwizacji i dystrybucji obrazów RTG, USG i TK poprzez wdrożenie standardów wymiany informacji pomiędzy cyfrowymi systemami medycznymi, zgodnych ze standardem IHE, w oparciu o protokoły DICOM 3.0.);
  6. Budowa interaktywnej strony internetowej umożliwiającej świadczenie e-usług na poziomie transakcji, tj. wgląd pacjenta we własne dane medyczne, czy rejestracja wizyty u lekarza specjalisty, a także usług na poziomie interakcji, tj. przesłanie i wypełnienie ankiet, wywiadów oraz rozszerzenie usług na poziomie informacyjnym.

Przedmiotowa interpretacja niezbędna jest Wnioskodawcy dla przedłożenia w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Województwa celem uwiarygodnienia informacji w sprawie kwalifikowalności podatku VAT dla projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Szpital ma możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Szpital jest podatnikiem podatku VAT. Szpital prowadzi różne działalności tj. działalność uprawniająca do odliczenia podatku naliczonego, jak i nieuprawniającą do takiego odliczenia. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z działalności uprawniającej do odliczenia sporządzane są oddzielne rejestry sprzedaży i rejestry zakupów, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanej. W całej działalności Szpitala nie jest możliwe wyodrębnienie zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Dla określenia kwoty podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu Szpital wyliczył wskaźnik proporcji. Wskaźnik proporcji w 2012 r. wyniósł 5%, w 2013 r. wyniósł 6% i w roku bieżącym wynosi 6%. Beneficjentami tego projektu będą leczeni pacjenci i osoby korzystający chcący uzyskać informacje o swoich danych medycznych, rejestracji do specjalistów i innych informacji medycznych.

Środki finansowe przeznaczone będą na realizację przedsięwzięcia „Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego”, który jest kontynuacją wcześniej powziętych przedsięwzięć i spowoduje ich włączenie do wspólnej sieci. Nastąpi znaczny wzrost liczby korzystających z usług oferowanych w sieci, a jednocześnie usprawni obsługę pacjentów i ich dostęp do usług zdrowotnych.

Zdaniem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu. Projekt ten dotyczy wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT – usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W treści rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

W analogiczny sposób kwestia ta została rozstrzygnięta w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656).

Z treści wniosku wynika, iż Szpital realizuje projekt pn. „Wdrażanie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego”. Jak wskazano, realizowany projekt dotyczy wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywanych w ramach działalności leczniczej.

Zatem skoro, jak wynika z wniosku, wskazane zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, które otrzymał nie są środkami, o których mowa w powołanych rozporządzeniach.

Wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Jednoczenie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.