ITPP1/443-1403/14/EK | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszeniu, które nie jest zarejestrowane w ewidencji Urzędu Skarbowego, jako podatnik VAT, przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu (odzyskania) VAT w jakiejkolwiek formie w związku z nabyciem usług lub towarów dokonywanym w związku z realizacją projektu „O.”?
ITPP1/443-1403/14/EKinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. odliczenie podatku
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projekt pod nazwą „O.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projekt pod nazwą „O.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność opartą na realizacji zadań statutowych, posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w KRS (rejestr Stowarzyszeń i rejestr przedsiębiorców). Stowarzyszenie prowadzi również w niewielkim zakresie i najczęściej sezonowo działalność gospodarczą (wydawnictwa, organizacja imprez, przewodnictwo turystyczne, sprzedaż pamiątek itp.). Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na projekt pod nazwą „O.” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla Małych Projektów, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania. Ostatecznie została zawarta umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa. Wartość projektu: 38.412,77 zł w tym dofinansowanie: 29.127,84 zł. Podatek VAT uznano za kwalifikowany i dotyczy jedynie zlecenia projektu graficznego, składu, łamania i druku. Projekt polegać będzie na opracowaniu i wydaniu przewodnika turystycznego pod nazwą „O.” oraz wyznaczeniu szlaku turystycznego po Ziemi S., wiodącego przez miejsca upamiętniające historię rdzennych xxx, z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Planowana dystrybucja:

 • 3.000 sztuk planowane jest do dystrybucji nieodpłatnie wśród turystów w punkcie informacji turystycznej, którą prowadzi Stowarzyszenie;
 • 3.000 sztuk zostanie rozdystrybuowane nieodpłatnie do bibliotek regionalnych, bibliotek szkolnych z powiatu, regionalnych muzeów, nadleśnictw, recepcji hotelowych i innych instytucji publicznych oraz na targi turystyczne za pośrednictwem Regionalnej Organizacji Turystycznej, której Stowarzyszenie jest członkiem;
 • 1.000 sztuk zostanie przekazane samorządom powiatu, w zamian za pokrycie wkładu własnego, jako partnerzy do niniejszego projektu, przewodniki będą stanowić formę promocyjnego wydawnictwa, które samorządy będą mogły jako materiał promocyjny przekazywać różnym podmiotom, przy różnych okazjach. Kalkulacja sprzedaży 6,4 zł za sztukę x 1000 sztuk = 6.400 zł. W przypadku nieuzyskania pełnej kwoty od samorządów, pozostała część zostanie sprzedana w informacji turystycznej, którą prowadzi Stowarzyszenie w ramach dotacji z samorządu powiatowego.

Rodzaj i koszt zleceń w ramach projektu:

 • projekt graficzny, skład, łamanie, druk – 20.910,00 zł w tym VAT 23% - umowa zlecenia;
 • pracowanie merytoryczne, dziennikarskie -11.000,00 zł - umowa o dzieło;
 • dokumentacja fotograficzna z prawami autorskimi – 2.500,00 zł - umowa o dzieło.

Forma opodatkowania: „pełna rachunkowość, prowadzona wg. ustawy o rachunkowości”.

W związku z powyższym Stowarzyszenie prosi o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub uzyskanie zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach związanych z projektem. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie osiąga wartości sprzedaży powyżej 150.000 zł. Zakupy dokonywane w ramach projektu nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. W związku z powyższym Stowarzyszenie realizując ww. projekt nie jest w stanie odzyskać poniesionego kosztu VAT. Stowarzyszenie wskazało w Urzędzie Marszałkowskim (jako instytucji pośredniczącej), że wartość VAT jest kosztem poniesionym przez Stowarzyszenie, czyli kosztem kwalifikowanym. Interpretacja jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o płatność, który Stowarzyszenie składa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Faktura VAT dokumentująca zakup związany z realizowaną operacją, będzie wystawiona na Stowarzyszenie.

Efektem projektu będzie dystrybucja nieodpłatna i odpłatna publikacji wśród mieszkańców i turystów oraz będzie wykorzystywana do czynności niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT. Program, z którego pochodzą środki współfinansujące zakupy w ramach realizowanego projektu to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla Małych Projektów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszeniu, które nie jest zarejestrowane w ewidencji Urzędu Skarbowego, jako podatnik VAT, przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu (odzyskania) VAT w jakiejkolwiek formie w związku z nabyciem usług lub towarów dokonywanym w związku z realizacją projektu „O.”...

Wnioskodawca uważa, że nie jest w stanie odzyskać poniesionego kosztu VAT za usługi i towary nabyte w ramach projektu pod nazwą „O.”, ponieważ nie jest podatnikiem VAT oraz dokonywane zakupy nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Stowarzyszeniu, które nie jest zarejestrowane, jako podatnik VAT czynny, nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwać również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.