ITPP1/443-1395/14/JP | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP1/443-1395/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie w dniu x grudnia xxxr. złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 421 „Wdrożenie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację projektu współpracy międzyregionalnej pn.: „xxx”. Z realizacją wyżej wymienionej inwestycji wiąże się potrzeba uzyskania interpretacji indywidualnej wymaganej do wniosku o płatność. Głównym celem operacji jest poprawa warunków życia na wsi i wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich obszarów działania partnerów projektu współpracy, poprzez aktywizację rekreacyjno-sportową w oparciu o wytworzoną w ramach operacji infrastrukturę.

Do celów szczególnych operacji należy:

  1. aktywizacja lokalnego społeczeństwa,
  2. propagowanie aktywnego wypoczynku, jako zdrowego stylu życia,
  3. wspieranie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

W ramach realizacji projektu we wszystkich gminach powiatu gryfickiego wybudowane zostały siłownie zewnętrzne. Koszty poniesione przez partnerów projektu dotyczą realizacji powyższej inwestycji. Płatność ostateczna została wniesiona xxxx r. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe), nie prowadzi również działalności gospodarczej, a działalność statutowa kwalifikuje się do usług zwolnionych od podatku. W wyniku realizacji opisanego wyżej projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie VAT. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatkiem podatku VAT. „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Stowarzyszenia jako Wnioskodawcy jest niewystarczające dla Instytucji Wdrażającej”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w okolicznościach stanu faktycznego Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja operacji pn.: „xxx” w ramach działalności 421 „Wdrożenie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w tym zakresie...

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 (zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania). Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim wypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika tzn. których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W myśl art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (wyłączenie w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania). Stowarzyszenie nie jest i nie było czynnym podatnikiem VAT, nie prowadzi też działalności gospodarczej. Wydatki związane z realizacją projektu „Zintegrowane Strefy Rekreacji Ruchowej” nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym zdaniem Stowarzyszenia nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.