ITPP1/443-1378/14/EK | Interpretacja indywidualna

Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku VAT, w przypadku realizacji przedmiotowego zadania może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony?
ITPP1/443-1378/14/EKinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. odliczenie podatku
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu xxx - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu xxx.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Stowarzyszenie, które nie uzyska żadnych przychodów z tytułu realizacji zadania. Stowarzyszenie nie jest „płatnikiem podatku VAT” i nie figuruje „w ewidencji płatników VAT”. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, co - zdaniem Stowarzyszenia - skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach z realizacji zadania. W ramach dofinansowania Stowarzyszenie nabędzie następujące towary i usługi:

 • artykuły biurowe kpl.: zeszyt 60-kartkowy (20 szt.), długopisy (20 szt.), teczka wiązana (20 szt.), niezbędne dla uczestników szkolenia i warsztatów;
 • zakup artykułów spożywczych według zapotrzebowania uczestników, w celu przygotowania potraw zidentyfikowanych podczas trwania warsztatów 1.230 zł (61,50 zł na uczestnika);
 • zakup artykułów spożywczych na promocję produktów zidentyfikowanych, ubiegających się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych podczas imprez lokalnych 1.800 zł (3 imprezy promocyjne - dożynki Gminy, dożynki powiatowe, Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne).

Pozostałe koszty:

 • wynagrodzenie wykładowców;
 • wyżywienie dla uczestników (serwis kawowy, kanapka, ciastko) -5 dni x 10 os. x 2 grupy -500 zł;
 • wynajem świetlic w miejscowości Z. - 4.500 zł (60 godz. x 75 zł).

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowane jest w ramach Osi 4- Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jego celem jest podejście edukacyjno-informacyjne na obszarze Gminy w celu podjęcia inicjatywy wyodrębnienia i przygotowania wniosków do rejestracji produktów tradycyjnych. Region Ż. to obszar zamieszkały przez ludność „napływową”. Odtworzenie tradycyjnych więzi społecznych i większe uświadomienie tradycyjnych wartości kulturowych wśród lokalnej społeczności powinno przyczynić się do ożywienia na lokalnym rynku. Celem projektu będzie uświadomienie zainteresowanym grupom, że system ochrony i promocji wyrobów tradycyjnych i lokalnych, a także regionalnych dóbr kultury tradycyjnej to szansa dla mieszkańców tego regionu, bo stwarza dodatkowe, pozarolnicze źródła dochodu, chroni dziedzictwo kulturowe i pomaga w rozwoju turystyki wiejskiej. Projekt skierowany jest w dużej mierze do rolników, podmiotów przetwarzających produkty rolne oraz organizacji społecznych, działających lokalnych Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, a także innych zainteresowanych tematyką szkoleń/warsztatów. Dzięki podjętej operacji zidentyfikowane zostaną produkty tradycyjne, które będą mogły ubiegać się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych województwa. Produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych będą elementem promocyjnym Regionu Z. Identyfikacja i promocja produktów tradycyjnych przyczyni się do podnoszenia świadomości regionalnej społeczeństwa, budowania podmiotowości kulturowej, ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie tradycji kulinarnych w rezultacie do promowania Gminy i regionu. Projekt będzie realizowany we wsi Z. i Z. Szkolenia i warsztaty prowadzone będą w świetlicy wiejskiej w Z. dla pierwszej grupy szkoleniowej 10-osobowej oraz w świetlicy wiejskiej w Z. dla drugiej grupy szkoleniowej 10-osobowej. Projekt adresowany będzie do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, co zyskuje szczególne znaczenie w sytuacji zagrożenia marginalizacją i wykluczeniem społecznym mieszkańców terenów wiejskich. Zakłada się, że w projekcie uczestniczyć będzie 20 osób (2 grupy po 10 osób).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku VAT, w przypadku realizacji przedmiotowego zadania może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, na gruncie przepisów w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług, nie przysługuje możliwość odzyskania w żaden sposób uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Stowarzyszeniu, które nie jest zarejestrowane, jako podatnik VAT, nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwać również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.