ITPP1/443-1377/14/JP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z realizacją projektu będzie możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
ITPP1/443-1377/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie w dniu x maja x r. złożyło wniosek o przyznanie pomocy na projekt pt.: „xxx”. Projekt będzie w x % zrealizowany ze środków w ramach działania 413 „Małe Projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20x-20x. Uczestnicy dwóch warsztatów tanecznych pogłębią umiejętności taneczne z zakresu polskich tańców ludowych i narodowych poprzez przeprowadzenie dwóch warsztatów tanecznych. Ww. projekt ma na celu poprawę jakości życia na obszarach xxx oraz budowanie kapitału społecznego, kulturowego oraz aktywizacja i integracja mieszkańców. Warsztaty taneczne są adresowane do mieszkańców obszaru xxx, głównie sympatyków kultury ludowej mieszkających poza xxx. Osoby te rzadko mają możliwość uczestnictwa w tego typu warsztatach z powodu problemów z dojazdem do xx. To wykluczenie powoduje, że potencjalni uczestnicy warsztatów nie znają polskich tańców ludowych i narodowych realizowanych w xxx w trakcie warsztatów w xxx w piątki o godz. xx. Stąd idea warsztatów szkoleniowych, które pozwoliłyby na podniesienie umiejętności tanecznych i w efekcie zwiększenie wiedzy nt. polskich tańców ludowych i narodowych. Ogłoszenie o warsztatach ukazało się na stronie internetowej partnera xxx Domu Kultury na xxxx. Nabór na warsztaty nastąpił w oparciu o zgłoszenia osobiste lub telefoniczne. Informacja o warsztatach została przekazana sołtysom podczas sesji Rady Miejskiej. O przyjęciu na warsztaty decydowała kolejność zgłoszeń. Warsztaty dla uczestników były nieodpłatne. Pierwsze odbyły się w lipcu dla 36-osobowej grupy młodzieży niepełnoletniej + 3 osoby świadczące nieodpłatnie pracę + instruktor tańca, łącznie 40 osób, w dniach xxx r. (od obiadu do obiadu). Osoby świadczące nieodpłatnie pracę będą odpowiedzialne za przeprowadzenie animacji ruchowych, gier, zajęć rekreacyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. Drugie warsztaty odbyły się we wrześniu dla 29-osobowej grupy młodzieży pełnoletniej i osób dorosłych + instruktorka tańca, łącznie 30 osób, w dniach xxx września xx r. (od obiadu do obiadu); program warsztatów z udziałem nieletnich; Polonez - polski taniec narodowy, czas trwania ok. 4,5 min, do melodii „Cieszmy się bracia nadzieją”. Tańce ...: czas trwania ok 10 minut w układ wchodzą: „dżek, ryz dwa, szalony, klapocz i wół”. Tańce ...: czas trwania ok. 10 minut w układ wchodzą: „osa, polka, walczyk, cygan, mach i oberek”. Program warsztatów z udziałem młodzieży pełnoletniej i osób dorosłych. Polonez - polski taniec narodowy czas trwania ok. 5 min do melodii z filmu „P.”. Tańce ...: czas trwania ok. 10 minut w układ wchodzą: „mazurek, wałach, polka żydówka, trzęsionka, śpioch, polka fider”. Rezultaty i efekty realizacji warsztatów szkoleniowych:

  • nabycie nowych umiejętności tanecznych przez uczestników, sympatyków kultury ludowej mieszkających na obszarach wiejskich xxx,
  • poznanie poszczególnych układów tanecznych.

Rezultaty będą zmierzone na zakończenie warsztatów za pomocą ankiety. Uzasadnienie wszystkich kosztów: noclegi w celu integracji grup i ominięcia kosztów dojazdów uczestników ponadto zajęcia odbywały się od godzin porannych do wieczornych (wyżywienie) - są to koszty niezbędne dla sprawnego funkcjonowania uczestników. Sala do tańca była udostępniona nieodpłatnie, a instruktor tańca to osoba, która zaoferowała najniższą cenę i posiada widzę dotyczącą polskich tańców ludowych i narodowych. Transport do xxx - miejsca warsztatów - niezbędny wydatek w celu dowiezienia uczestników na warsztaty. Stowarzyszenie w ramach przedmiotowego projektu będzie ponosiło koszty organizacji całego przedsięwzięcia m.in. koszty: wyżywienia, noclegów, transportu, wykładowców, materiałów warsztatowych, sal wykładowych, wydruku certyfikatów. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe). Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a działalność statutowa kwalifikuje się do usług zwolnionych od podatku, o których mowa „w poz. 10 załącznika nr 4 do ww. ustawy”. W wyniku realizacji ww. działań stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie VAT. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi (VAT), bowiem Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn.: „xxx” ... Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w tym zakresie...

Zdaniem Wnioskodawcy ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania). Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zakupy dokonywane przez Stowarzyszenie w ramach realizacji działania 413 Małe Projekty w żaden sposób nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Mając zatem na uwadze przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT (art. 113), a zatem nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosowanie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z treści wniosku wynika, iż Stowarzyszenie realizuje projekt, którego celem jest poprawa podniesienie jakości życia mieszkańców oraz budowanie kapitału społecznego, kulturowego oraz aktywizacja i integracja mieszkańców. Jak wskazano, wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy, który nie jest podatnikiem VAT czynnym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

W niniejszej interpretacji rozstrzygano wyłącznie kwestię objętą pytaniem, natomiast nie rozstrzygano innych kwestii, w tym prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę podstawy prawnej do korzystania ze zwolnienia od podatku, gdyż nie była ona przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.