ITPP1/443-1367/14/JP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z realizacją projektu będzie możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
ITPP1/443-1367/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „xxx ” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest w trakcie realizacji projektu pn.: „xxx ”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xxx na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 – Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2 – Bezpieczeństwo ekologiczne. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie xxx poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w xxx, poprzez zwiększenie ilości i jakości podstawowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wykorzystywanego przy różnego rodzaju zdarzeniach, będzie możliwe szybsze i skuteczniejsze przeprowadzenie akcji ratowniczej, co przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania skutków zdarzeń na środowisko naturalne, a pośrednio zmniejszenie strat społeczno-ekonomicznych. W chwili obecnej Gmina opłaciła fakturę za zakup specjalistycznego samochodu, którego wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W ramach projektu została także zakupiona usługa wykonania studium wykonalności projektu oraz będzie zakupiona usługa audytu zewnętrznego i promocji. Prawnopodatkowy status gminy w zakresie podatku VAT wynika z wykładni przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Gmina posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne i działa poprzez organy. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt, który wykonuje zadania za pomocą Urzędu Gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej jest zadaniem własnym Gminy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Gmina nie jest czynnym podatnikiem VAT. W imieniu Gminy zadania realizowane były przez Urząd Gminy, który jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zakupiony w wyniku powyższego projektu majątek jest własnością Gminy i zostanie ujęty w księgach rachunkowych Urzędu Gminy. Zakupiony w ramach projektu pojazd jest wykorzystywany do akcji gaśniczych oraz udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych. Po zakończeniu inwestycji zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy zostanie przekazany OSP w xxx w bezpłatne użytkowanie. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wszelkie koszty związane z eksploatacją leżą po stronie Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupu towarów i usług w ramach projektu „xxx” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupu towarów i usług w ramach projektu „xxx” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponieważ ww. towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z treści wniosku wynika, iż Gmina realizuje projekt pn.: „xxx”. Po zakończeniu inwestycji zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy zostanie przekazany OSP w xx w bezpłatne użytkowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki, jak również nie przysługuje zwrot podatku, gdyż środki, opisane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie zauważyć należy, że w niniejszej interpretacji nie rozstrzygano kwestii prawidłowości rejestracji Wnioskodawcy dla celów VAT, gdyż nie była ona przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.