ITPP1/443-1330/14/EK | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP1/443-1330/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. odliczenie podatku
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „P.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „P.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

Spółdzielnia jest „płatnikiem podatku od towarów i usług” na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia prowadzi działalność zwolnioną związaną z eksploatacją oraz utrzymaniem nieruchomości, w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną jak np. najem stanowisk garażowych należących do spółdzielni. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług opłaty są zwolnione z podatku VAT na podstawie wymienionego art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zwolnieniom podlegają opłaty od lokali mieszkalnych m.in.: eksploatacja i utrzymanie lokali, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni lub nieruchomości wspólnych. W związku z powyższym koszty dotyczące lokali mieszkalnych są ewidencjonowane w wartościach brutto zgodnie z art. 86, ponieważ są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Spółdzielnia obecnie realizuje projekt o dofinansowanie pod nazwą „P.” w ramach Osi Priorytetowej 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, działanie 4.1 „Humanizacja blokowisk”, poddziałanie 4.1.1 „P.” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dotyczy to w Spółdzielni 3-ech budynków przy ulicy M. 5, M. 7, M. 9 w O. W wymienionych budynkach znajdują się tylko lokale mieszkalne.

Celem projektu jest poprawa warunków technicznych budynków mieszkalnych. Zakres prac wykonanych na ww. budynkach obejmuje:

  • remont dachu z wymianą pokrycia z eternitów na blachodachówkę,
  • remont kominów ponad dachem,
  • docieplenie wykuszy (kukułek) w dachu,
  • wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapach.

Do kosztów kwalifikowanych, objętych dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej zaliczono planowane nakłady brutto dotyczące budynków mieszkalnych. Instytucja Zarządzająca zgodnie z podpisaną umową żąda, w przypadku gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym, przedłożenia interpretacji indywidualnej, iż Spółdzielnia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wykonywanych usług w budynkach mieszkalnych objętych projektem. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Spółdzielnie, co jest niezbędne do rozliczenia przedmiotowego projektu. Część nakładów, które nie są finansowane z dotacji unijnych, stanowi 50 % wydatków kwalifikowanych i zostaną rozliczone z funduszu remontowego celowego nieruchomości mieszkalnych. Opłaty związane z eksploatacją na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych obejmują również obligatoryjnie tworzony na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielnia mieszkaniowych fundusz na remonty. Spółdzielnia realizuje więc w ramach funduszu remontów, remont dachów jak wyżej. Realizowany projekt dotyczy budynków mieszkalnych, co nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub do otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu dotyczącego lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni, które stanowi usługę związaną wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy

Zdaniem Spółdzielni towary i usługi nabywane w związku z remontem dachu w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne będą związane z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług, tj. czynnościami, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Na podstawie art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług Spółdzielnia nie ma prawa do odliczenia podatku. Koszt podatku VAT zawsze stanowi wydatek kwalifikowany z uwagi na brak możliwości jego odzyskania. Podsumowując w związku z powyższym, iż realizując wspomniany projekt spółdzielnia nie ma prawa obniżania podatku należnego o podatek naliczony, ani otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w zakresie kosztów dotyczących lokali mieszkalnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż - jak wskazano we wniosku - Wnioskodawca wykonuje czynności zwolnione od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.