ITPP1/443-1330/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „P.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „P.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

Spółdzielnia jest „płatnikiem podatku od towarów i usług” na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia prowadzi działalność zwolnioną związaną z eksploatacją oraz utrzymaniem nieruchomości, w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną jak np. najem stanowisk garażowych należących do spółdzielni. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług opłaty są zwolnione z podatku VAT na podstawie wymienionego art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zwolnieniom podlegają opłaty od lokali mieszkalnych m.in.: eksploatacja i utrzymanie lokali, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni lub nieruchomości wspólnych. W związku z powyższym koszty dotyczące lokali mieszkalnych są ewidencjonowane w wartościach brutto zgodnie z art. 86, ponieważ są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Spółdzielnia obecnie realizuje projekt o dofinansowanie pod nazwą „P.” w ramach Osi Priorytetowej 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, działanie 4.1 „Humanizacja blokowisk”, poddziałanie 4.1.1 „P.” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dotyczy to w Spółdzielni 3-ech budynków przy ulicy M. 5, M. 7, M. 9 w O. W wymienionych budynkach znajdują się tylko lokale mieszkalne.

Celem projektu jest poprawa warunków technicznych budynków mieszkalnych. Zakres prac wykonanych na ww. budynkach obejmuje:

  • remont dachu z wymianą pokrycia z eternitów na blachodachówkę,
  • remont kominów ponad dachem,
  • docieplenie wykuszy (kukułek) w dachu,
  • wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapach.

Do kosztów kwalifikowanych, objętych dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej zaliczono planowane nakłady brutto dotyczące budynków mieszkalnych. Instytucja Zarządzająca zgodnie z podpisaną umową żąda, w przypadku gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym, przedłożenia interpretacji indywidualnej, iż Spółdzielnia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wykonywanych usług w budynkach mieszkalnych objętych projektem. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Spółdzielnie, co jest niezbędne do rozliczenia przedmiotowego projektu. Część nakładów, które nie są finansowane z dotacji unijnych, stanowi 50 % wydatków kwalifikowanych i zostaną rozliczone z funduszu remontowego celowego nieruchomości mieszkalnych. Opłaty związane z eksploatacją na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych obejmują również obligatoryjnie tworzony na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielnia mieszkaniowych fundusz na remonty. Spółdzielnia realizuje więc w ramach funduszu remontów, remont dachów jak wyżej. Realizowany projekt dotyczy budynków mieszkalnych, co nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub do otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu dotyczącego lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni, które stanowi usługę związaną wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy

Zdaniem Spółdzielni towary i usługi nabywane w związku z remontem dachu w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne będą związane z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług, tj. czynnościami, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Na podstawie art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług Spółdzielnia nie ma prawa do odliczenia podatku. Koszt podatku VAT zawsze stanowi wydatek kwalifikowany z uwagi na brak możliwości jego odzyskania. Podsumowując w związku z powyższym, iż realizując wspomniany projekt spółdzielnia nie ma prawa obniżania podatku należnego o podatek naliczony, ani otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w zakresie kosztów dotyczących lokali mieszkalnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż - jak wskazano we wniosku - Wnioskodawca wykonuje czynności zwolnione od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.