ITPP1/443-1329/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłacanych w ramach realizacji projektu finansowanego z programu PROW 2007-2013?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania xxx - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania xxx.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS od 2011 r. W ramach działalności statutowej został opracowany i złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W załączniku rzeczowo-finansowym do umowy o przyznanie pomocy zostały uwzględnione faktyczne koszty operacji wraz z podatkiem od towarów i usług, jako koszt kwalifikowany operacji.

Wykonanie zadania polegało na przeprowadzeniu określonej liczby godzin lekcji gry w tenisa ziemnego, zorganizowaniu 4 turniejów tenisa ziemnego, zakupie sprzętu sportowego oraz nagród dla zwycięzców. To wszystko służyło lokalnej społeczności nieodpłatnie (inwestycja celu publicznego). Nie były z tego tytułu pobierane żadne opłaty.

Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji projektu w okresie od stycznia 2014 do września 2014 r. Zgodnie z warunkami umowy o przyznanie pomocy ostatniego dnia miesiąca września 2014 r. złożony został również wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie wykonuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie występuje cel zarobkowy, działalność ma charakter non-profit.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług w ramach realizacji projektu finansowanego z programu PROW 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłacanych w ramach realizacji projektu finansowanego.

Zgodnie z art. 86 ustawy, podatnikom przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z uwagi na fakt, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz jako nieprowadzące działalności gospodarczej, nie wykonuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT ani jego odzyskania. Wydatki, zgodnie z budżetem, dotyczyły przeprowadzenia lekcji gry tenisa ziemnego dla lokalnej społeczności (inwestycja celu publicznego). Towary i usługi nabywane w ramach projektu dokumentowane były fakturami VAT wystawionymi na rzecz Stowarzyszenia. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie żaden warunek ten nie będzie spełniony, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatkiem podatku VAT, a wydatki związane z realizacją projektu były związane z czynnościami niepodlegającymi podatkowi VAT. Tym samym Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W zakresie przedmiotowego projektu Stowarzyszenie nie będzie miało również możliwości skorzystania ze zwolnień przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. zadania nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Stowarzyszeniu, które nie jest zarejestrowane, jako podatnik VAT, nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwać również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.