ITPP1/443-1300/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP1/443-1300/14/AJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 12 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Zakup aparatury naukowo-badawczej ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Zakup aparatury naukowo-badawczej ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet ... utworzony został na mocy ustawy z dnia 9 lipca 1999 roku. Uniwersytet jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury.

Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowa działalność ... – usługi edukacyjne – podlega zwolnieniu od podatku. Badania naukowe służące rozwojowi nauki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast prace badawcze wykonywane na zlecenie, których celem jest osiągnięcie przychodu podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku. Uczelnia osiąga również przychody z wynajmu pomieszczeń, posiada stacje Dydaktyczno-Badawcze prowadzące działalność zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną.

Uczelnia prowadzi rozbudowaną ewidencję finansowo-księgową pozwalającą na ewidencjonowanie zakupów zgodnie z ich przeznaczeniem i źródłem finansowania. W związku z powyższym możliwe jest całkowite odliczenie podatku VAT (przy działalności opodatkowanej), częściowe (przy działalności mieszanej) i brak odliczenia (w przypadku działalności zwolnionej).

W latach 2009-2010 w ramach Programu Operacyjnego ..., Uniwersytet realizował projekt inwestycyjny pod nazwą „Zakup aparatury naukowo-badawczej ...”. Przedmiotem projektu był zakup aparatury naukowo-badawczej do nowoutworzonego Centrum w Uniwersytecie ... . Cel projektu został zrealizowany przez wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą trzech laboratoriów wchodzących w skład ww. centrum:

 1. Laboratorium ...,
 2. Laboratorium ...,
 3. Laboratorium ... .

Stworzenie nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych ma na celu podniesienie potencjału badawczego i naukowego Wydziału N... i Wydziału M... Uniwersytetu. Nowa infrastruktura badawczo-rozwojowa umożliwia poprawę jakości prowadzonych w uniwersytecie badań naukowych i prac rozwojowych. Centrum posłuży realizacji zarówno międzynarodowych przedsięwzięć badawczych, jak również projektów indywidualnych. Zadaniem Centrum jest również transfer nowych technologii medycznych do praktyki lekarskiej i lekarsko-weterynaryjnej, głównie obszaru północno-wschodniej Polski, całej Polski i Europy. Centrum ... stanowi przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, jako że jedynie na terenie Uniwersytetu, ze względu na istnienie w ramach jednej uczelni jednostek podstawowych reprezentujących oba szeroko pojęte działy medycyny, medycynę człowieka i medycynę weterynaryjną, istnieją realne przesłanki do utworzenia struktury badawczej, pozwalającej na pełny „od laboratorium badawczego do łóżka chorego” proces opracowania, walidacji i wdrażania najbardziej innowacyjnych technik diagnostycznych i terapeutycznych. Zrealizowana inwestycja przyczynia się pośrednio – poprzez badania naukowe, transfer technologii i kształcenie kadr – do podniesienia na wyższy poziom

 • jakości i bezpieczeństwa usług zdrowotnych
 • eliminacji chorób zwierząt mających istotne znaczenie gospodarcze lub stwarzających zagrożenie dla człowieka.

Ze względu na szczególny i unikatowy charakter (w skali kraju i Europy) Centrum ma ambicję stania się ośrodkiem realizacji dużych projektów badawczych.

Prowadzone badania naukowe z obu dziedzin medycyny nie pozostają bez wpływu na poziom i jakość kształcenia w Uniwersytecie.

Z wniosku wynika również, że realizacja opisanego projektu inwestycyjnego nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Zakupiona aparatura służy prowadzeniu w sposób ciągły badań nad innowacyjnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi, publikowaniu informacji o nowych technologiach oraz ich nieograniczonemu i nieodpłatnemu udostępnianiu firmom, jak również dyfuzji nowatorskich rozwiązań do praktyki lekarskiej i weterynaryjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet ... miał możliwość odzyskania podatku Vat od zakupów i usług w zakresie przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Podstawową zasadą do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Realizacja projektu inwestycyjnego pod nazwą „Zakup aparatury naukowo-badawczej ...” nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Zakupiona aparatura służy prowadzeniu w sposób ciągły badań nad innowacyjnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi, publikowaniu informacji o nowych technologiach oraz ich nieograniczonemu i nieodpłatnemu udostępnianiu firmom, jak również dyfuzji nowatorskich rozwiązań do praktyki lekarskiej i weterynaryjnej. Prowadzone badania naukowe nie pozostają bez wpływu na poziom kształcenia na Wydziale N... i Wydziale M....

Biorąc pod uwagę powyższe Uniwersytet ... uważa iż realizując powyższy projekt w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

W poprzednich latach tożsame regulacje zawarte zostały w rozporządzeniach:

 • z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.) – w rozdziale 9 i § 8 ust. 3 i 4,
 • z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649, z późn. zm.) – w rozdziale 9 i § 8 ust. 3 i 4,
 • z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224 poz. 1799, z późn. zm.) – w rozdziale 9 i § 7 ust. 3 i 4,
 • z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336, z późn. zm.).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Uniwersytet zrealizował projekt pod nazwą „Zakup aparatury naukowo-badawczej ...”. Jak wskazano – nabyta w ramach projektu aparatura naukowo-badawcza nie jest wykorzystywana przez Uniwersytet do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że o ile faktycznie – jak wskazano we wniosku –zrealizowana w ramach projektu inwestycja nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych (np. wymienionym we wniosku pracom badawczym wykonywanym na zlecenie, których celem jest osiągnięcie „przychodów podlegających opodatkowaniu”), to nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wobec czego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanych rozporządzeniach.

Końcowo należy wskazać, ze niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, wobec czego w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny od przedstawionego stan faktyczny, interpretacja nie wywrze w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.