ITPP1/443-1290/14/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. „działalności organizatorów turystyki” oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego a także handlu, usług fotograficznych oraz prac leśnych. Prowadzona działalność podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na podstawie art. 22, ust 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek o dofinansowanie dotyczy projektu: „xxx”. W związku z tym, iż Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT poniesione wydatki w ramach rozliczenia ww. projektu w wartości brutto, tj. wraz z podatkiem VAT zakwalifikowane były jako koszt kwalifikowany. Jednym z warunków rozliczenia ww. wydatków jako koszt kwalifikowany jest uzyskanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej brak możliwości odliczenia w prowadzonej działalności gospodarczej podatku VAT z wydatków związanych z realizacją opisanego wyżej projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z tym, iż Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (zwolnienie „przedmiotowe” na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) ma możliwość odliczenia podatku naliczonego z wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn.: „xxx”...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z tym, iż prowadzona działalność gospodarcza jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z wydatków poniesionych w ramach ww. projektu. Powyższe wynika z tego, iż jako podmiot zwolniony od podatku VAT Wnioskodawca nie składa deklaracji podatkowych VAT-7, w których jest rozliczany podatek VAT. Natomiast uzyskanie interpretacji potwierdzającej brak możliwości odliczenia podatku VAT z kosztów poniesionych w ramach ww. projektu pozwoli zakwalifikować poniesione koszty w całości jako koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn.: „xxx”. W związku z tym, iż prowadzona działalność gospodarcza jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, to wartość brutto projektu, czyli wraz z podatkiem VAT zakwalifikowana była jako koszt kwalifikowany.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że o ile zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie posłużą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy niezarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.