ITPP1/443-1263/14/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku z realizacją projektu będzie możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, osi 4 Leader działanie 4.1 „xxx” z zakresu małych projektów na projekt „xxx” poprzez oznakowanie nowego szlaku rowerowego, budowę stacji rowerowej, wydanie mapy topograficznej i imprezy promujące. Koszt realizacji projektu wynosi xxx zł i poniesiony został w całości przez Wnioskodawcę. Celem projektu jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę infrastruktury tj. oznakowanie szlaku rowerowego i budowę stacyjki rowerowej z urządzeniami do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz wydanie mapy z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR. Celem projektu jest również podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez udostępnienie namiotów do organizacji integracyjnych imprez plenerowych m.in. organizację imprezy „xxx...” promując nowy szlak rowerowy.

W ramach projektu:

  1. zakupiono 2 namioty, które służą do obsługi imprez organizowanych przez Wnioskodawcę, sołectwo i koło gospodyń z xxx;
  2. oznakowano ok. 7 km nowego szlaku rowerowego xxx (gm. xx);
  3. wybudowano stacyjkę rowerową z urządzeniem siłowni na wolnym powietrzu;
  4. wybudowano mapę prezentującą szlaki turystyczne „xxx”;
  5. zorganizowano festyn pod hasłem „xxx...” promujący szlaki w „xxx” w tym nowo oznakowanym szlak xxx.

Wszystkie działania są ogólnodostępne i bezpłatne:

  • namioty udostępnione są organizacjom i mieszkańcom bezpłatnie;
  • z oznakowanego szlaku rowerowego szlaku rowerowego i stacyjki rowerowej z siłownią sportową na wolnym powietrzu mogą bezpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani;
  • mapa służy prezentacji regionu i jest przekazywana uczestnikom rajdów bezpłatnie;
  • festyn pod hasłem „xxx...” był imprezą ogólnodostępną i darmową dla wszystkich zainteresowanych.

Wszelkie koszty związane z realizacją zadania poniósł Wnioskodawca, który nie uzyskuje żadnych przychodów z tytułu realizacji zadania. Wnioskodawca nie jest „płatnikiem” podatku VAT i nie figuruje w ewidencji „płatników” podatku VAT. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, co skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach z realizacji zadania.

Projekt realizowany jest w jednym etapie, który kończy się złożeniem wniosku o płatność do instytucji wdrażającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa xxx). Do wniosku o płatność Wnioskodawca zobligowany jest dołączyć interpretację prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy poniesiony przez Wnioskodawcę koszt podatku VAT w związku z realizacją projektu może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony...

Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie na podstawie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług nie przysługuje możliwość odzyskania w żaden sposób poniesionego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosowanie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca zrealizował projekt pn.: „xxx”. Jak wskazano, celem projekt jest rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez budowę infrastruktury tj. oznakowanie szlaku rowerowego i budowę stacyjki rowerowej z urządzeniami do ćwiczeń na wolnym powietrzu. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy, który nie jest podatnikiem VAT czynnym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.