ITPP1/443-1230/14/JP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z realizacją projektu będzie możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
ITPP1/443-1230/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 6 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i jest zarejestrowany w „rejestrze podatników”. Wnioskodawca od xxx r. do xxx r. realizuje w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projekt pn.: „xxx”. Celem projektu jest utworzenie ścieżki spacerowej w xxx na działce gminnej nr 182 w celu udostępnienia mieszkańcom wsi i turystom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Planowane do poniesienia koszty dotyczą prac związanych z robotami ziemnymi. Pozostałe prace dotyczące usuwania zarośli i zakrzewień są wykonywane nieodpłatnie przez wolontariuszy. Prace ziemne obejmują: kopanie rowów – odwodnienie ścieżki, wyrównywanie nawierzchni-profilowanie, nawiezienie i zagęszczenie piasku. Planowane było również wbudowanie przepustu betonowego pod ścieżką, ale zostało już wykonane przez właściciela działki tj. Gminę xxx.

Powstały obiekt będzie miał charakter otwarty, ścieżka będzie udostępniona nieodpłatnie wszystkim, będą mogli z niej korzystać turyści, sportowcy, rowerzyści, grzybiarze, mieszkańcy wsi i sąsiednich miejscowości. Ścieżka będzie zaspakajała zróżnicowane potrzeby poszczególnych grup.

Po zakończeniu zadania utworzona ścieżka spacerowa w xxx nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych i nie będzie związana z prowadzona działalnością gospodarczą.

Z uzupełnienia wniosku wynika, iż działalność Wnioskodawcy została założona xxx 2012 r. i związana jest z usługami zagospodarowania terenów zieleni (PKD xxxZ) oraz działalnością usługową wspomagającą produkcję roślinną (PKD xx.Z), dodatkowo również z odśnieżaniem ulic (PKD xxx.Z) oraz budową dróg (PKD xxx.Z) i sprzedażą hurtową (PKD xxx.Z; PKD xx.Z). W ramach projektu zostanie zbudowana ścieżka spacerowa na działce gminnej nr xx o długości ok xx metrów. Sama budowa ścieżki jest związana z działalnością Wnioskodawcy (PKD xxxZ), jednak ze względu na to, że będzie miała charakter otwarty dla wszystkich będą z niej korzystać turyści i mieszkańcy wsi sportowcy, rowerzyści, grzybiarze. Realizacja projektu nie będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej, nie będzie związana z czynnością opodatkowaną i nie będzie przynosiła dochodów. Obiekt ten przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej okolicznych miejscowości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w ramach otrzymanej dotacji działania 413 „xxx” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca podatnikiem VAT nie będzie można odzyskać podatku poniesionego w ramach realizowanego projektu, którego przedmiotem jest budowa ścieżki spacerowej na działce nr xx w xxx. Projekt nie będzie związany z wykonaniem czynności opodatkowanych. „xxx”. Ponadto Wnioskodawca nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących prac w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powołanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W treści rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

W analogiczny sposób kwestia ta została rozstrzygnięta w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pn.: „xxx”. Jak wskazano celem projektu jest utworzenie ścieżki spacerowej, która będzie udostępniona nieodpłatnie wszystkim korzystającym. Po zakończeniu zadania ścieżka spacerowa nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych Wnioskodawcy .

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie posłużą wykonywaniu czynności opodatkowanych, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanych rozporządzeniach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.