ITPP1/443-1212/14/EK | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie realizując zadanie pod nazwą „U.” może odzyskać uiszczony podatek VAT?
ITPP1/443-1212/14/EKinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. odliczenie podatku
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pod nazwą „U.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pod nazwą „U.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających rozwojowi placówek edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych i sportowych,
 2. prowadzenie działań sprzyjających rozwojowi placówek edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych i sportowych,
 3. prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych przeciwdziałającym zjawiskom patologii społecznej,
 4. rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających rozwojowi S. i jego infrastruktury,
 5. prowadzenie działań sprzyjających rozwojowi S. i jego infrastruktury,
 6. kreowanie i rozwijanie pozytywnych zainteresowań oraz stylu życia społeczności lokalnej,
 7. prowadzenie działań wspomagających wychowawcze oddziaływania rodziny i szkoły wobec młodego pokolenia,
 8. działanie na rzecz upowszechniania ekoturystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
 9. działanie na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
 10. działanie na rzecz budzenia i wspierania aktywności społecznej,
 11. prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu aktywności społecznej, tolerancji, poczucia wspólnej odpowiedzialności za społeczność lokalną,
 12. prowadzenie działań promujących i popularyzujących walory S. i jego okolic,
 13. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zbieżne z działaniami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie będące czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, pozyskało środki na realizację projektu z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskane środki nie stanowią środków pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.246 poz. 1649).

Projekt pod nazwą „U.” skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Zajęcia będą się odbywały w okresie wrzesień-listopad 2014 r. w Szkole Podstawowej. Celem projektu jest utworzenie grupy artystycznej, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji muzycznej oraz pobudzenie aktywności lokalnej w obszarze edukacji muzycznej i kulturalnej. Na podstawie rozmów indywidualnych z uczniami Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie wnioskuje, że uczniowie bardzo chętnie wzięliby udział w zajęciach nauki gry na instrumentach. Jako przyczynę nieuczestniczenia w nich podawali trudną sytuację materialną rodziców, brak ognisk muzycznych na terenie Gminy. Nauczyciel muzyki potwierdził, że wśród dzieci z terenu Gminy są dzieci uzdolnione muzycznie i gdyby im stworzyć warunki mogłyby rozwijać zainteresowania w tym zakresie. W projekcie uczestniczyć będzie nieodpłatnie co najmniej 10 wyłonionych w drodze przesłuchań osób. Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się w czerwcu 2014 r. Chętnych uczestników projektów przesłucha nieodpłatnie instruktor muzyki, według następujących kryteriów: słuch muzyczny, poczucie rytmu, głos (zdolności muzyczne i wokalne). Wyłonieni podczas przesłuchania uczestnicy projektu wezmą udział w następujących zajęciach:

 1. indywidualna nauka gry na instrumentach,
 2. zajęcia zespołu instrumentalno-wokalnego.

Aby przeprowadzić rekrutacje na terenie Gminy zostanie rozpowszechniona informacja o realizowanym projekcie poprzez wywieszenie ogłoszeń w miejscowościach Gminy (około 10 ogłoszeń).

Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów (wyłonionych spośród otrzymanych ofert), mających wieloletnie doświadczenia zawodowe w pracy muzycznej, a także doświadczenie pedagogiczne w pracy z młodymi ludźmi.

W ramach projektu Stowarzyszenie chce stworzyć instrumentalno-wokalny zespół młodzieżowy, który będzie koncertował także po zakończeniu projektu. Stowarzyszeniu zależy na stworzeniu podwalin pod Ognisko Muzyczne w Gminie. Poprzez wspólne spotkania, śpiew i muzykę chce aktywizować społeczność wiejską do podnoszenia świadomości kulturalnej i integracyjnej mieszkańców. Na zajęciach sięgać się będzie także po pozycje charakteryzujące region, wykorzystany zostanie repertuar pozycji ludowych i etnicznych.

Harmonogram projektu:

 1. przesłuchania kandydatów: 16 czerwca 2014 r. w godz. 12:00-15:00, 17 czerwca 2014 r. w godz. 11:00-14:00 oraz 18 czerwca 2014 r. w godz. 13:00-15:00;
 2. zakup instrumentów muzycznych: lipiec-sierpień 2014 r., zakupiony sprzęt będzie przechowywany w siedzibie Stowarzyszenia, instrumenty muzyczne będą wypożyczane uczniom nieodpłatnie;
 3. indywidualna nauka gry na instrumentach: wrzesień-listopad 2014 r.;
 4. zajęcia grupowe wokalne, praca z piosenką nad interpretacją tekstu, świadomości muzycznej, wizerunku scenicznego oraz przygotowania do uroczystego koncertu finałowego;
 5. zajęcia grupowe instrumentalne, przygotowanie do uroczystego koncertu finałowego;

Harmonogram zajęć:

 • wtorki: 9, 16, 23, 30 września 2014 r., 7, 14, 21, 28 października 2014 r., 4, 11, 18, 25 listopada 2014 r. w godz. 15:30-19:30;
 • środy: 3, 10, 17, 24 września 2014 r., 8, 15, 22, 29 października 2014 r., 5, 12, 19, 26 listopada 2014 r. w godz. 15:30-19:30;
 • soboty: 6, 13, 20, 27 września 2014 r., 4, 11, 18, 25 października 2014 r., 8, 15, 22, 29 listopada 2014 r. w godz. 10:00-14:00;
 • niedziele: 7, 14, 21, 28 września 2014 r., 5, 12, 19, 26 października 2014 r., 9, 16, 23, 30 listopada 2014 r. w godz. 10:00-14:00

razem 240 godzin zajęć.

Szczegółowy harmonogram z rozbiciem na grupy instrumentalne i wokalne zostanie opracowany po naborze uczestników zajęć.

6. koncert finałowy pod tytułem „M.” 5 grudnia 2014 r. o godz. 18:00 na sali wiejskiej w M.

Program wstępny koncertu: pieśni ludowe z regionu, pieśni obrazujące różną kulturę narodowości występujących na terenie, utwory instrumentalne. Czas trwania koncertu około 1,5 godz.

Uczestnictwo w koncercie będzie nieodpłatne i ogólnodostępne. Rzeczowym efektem realizowanego projektu będzie koncert finałowy.

Osiągnięciu wyznaczonych przez nas celów, służyć będzie cykl ćwiczeń mających na celu poprawienie dykcji, emisji, postawy, zrozumienie tekstów piosenek i ich interpretacji oraz nauka gry na instrumentach.

W celu potwierdzenia prawidłowości wykonania zadania instruktor będzie zobowiązany prowadzić dziennik zajęć oraz sporządzić sprawozdanie. Koncert finałowy zostanie nagrany, ponadto zostanie sporządzona dokumentacja zdjęciowa. Korzystanie z zakupionego sprzętu muzycznego będzie nieodpłatne i ewidencjonowane za pomocą przygotowanego arkusza ewidencji. W celu promocji projektu zostaną wykonane i rozpowszechnione ogłoszenia o naborze kandydatów do projektu - plakaty 10 sztuk, o koncercie finałowym - plakaty 10 sztuk, zaproszenia na koncert - około 15 sztuk, ulotki o koncercie- około 40 sztuk.

Stowarzyszenie zdaje sobie sprawę, że dzieci nie opanują dobrze umiejętności instrumentalnych i wokalnych w trakcie realizacji projektu i dlatego zamierza kontynuować projekt po jego zakończeniu. Projekt zakończy się koncertem finałowym, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu i opiekunowie artystyczni. Koncert stanowił będzie propozycję poszerzenia oferty kulturalnej Gminy, przyczyni się także do propagowania muzyki i poszerzy rozwój świadomości kulturalnej mieszkańców.

Aby zrealizować cele projektu należy stworzyć zaplecze techniczne poprzez zakup instrumentów:

 • instrumenty do nauki gry: keyboard, gitary klasyczne, flety proste, podnóżki, tunery do strojenia gitar, papier ksero do powielania materiałów nutowych (zestawienie rzeczowo- finansowe). Zakupiona ilość instrumentów muzycznych oraz innych oprzyrządowań będzie służyć co najmniej 10-osobowej grupie uczniów;
 • instrumenty do koncertowania: gitary klasyczne, gitara basowa, combo basowe, statywy mikrofonowe, mikrofony (sprzęt wymieniony w zestawieniu rzeczowo finansowym) jest to sprzęt niezbędny do przygotowania koncertu finałowego;
 • nagłośnienie (kolumny, mikser, mikrofony, okablowanie, statywy, wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym) jest niezbędne do przygotowania koncertu finałowego.

Zakupiony sprzęt będzie wpisany do księgi inwentarzowej Stowarzyszenia.

Zakupione instrumenty muzyczne oraz nagłośnienie będą służyć nie tylko do nauki gry i koncertowania podczas realizacji projektu, ale także po zakończeniu realizacji projektu w utworzonym ognisku muzycznym. Zakupione instrumenty będą przechowywane w klasopracowni w Szkole Podstawowej. Po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt muzyczny oraz nagłośnienie będzie nieodpłatnie udostępniane powstałemu na terenie Gminy „Ognisku muzycznemu”. Zakłada się, że powstały zespół muzyczny będzie koncertował nieodpłatnie w następnych latach co najmniej dwa razy w roku - koncert Wigilijny i dożynki Gminne.

W projekcie zaplanowano również pracę świadczoną nieodpłatnie - w postaci obsługi księgowej 10 godz. - opis faktur, księgowanie faktur, dokonanie opłat, wpis w księgę inwentarzową Stowarzyszenia zakupionego sprzętu muzycznego. Dla koordynatora projektu zaplanowano 20 godzin. Koordynator projektu sporządzi dokumentację dotyczącą realizacji projektu, jak np. rozesłanie ofert, opracowanie harmonogramu zajęć, przygotowanie ogłoszeń, ulotek, zaproszeń, prowadzenie rejestru wypożyczania sprzętu muzycznego oraz czuwanie nad realizacją projektu. Ponadto zaplanowano 10 godz. na organizacje koncertu finałowego: 3 i 4 grudnia 2014 r. - próby generalne, przygotowanie sali koncertowej, nagranie filmu z koncertu, rozwieszenie ogłoszeń, posprzątanie sali po koncercie. Sale dydaktyczne oraz sala widowiskowa będzie udostępniona nieodpłatnie na czas realizacji projektu w ramach partnerstwa ze szkołą oraz biblioteką Gminną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie realizując zadanie pod nazwą „U.” może odzyskać uiszczony podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie na gruncie przepisów w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług Stowarzyszeniu nie przysługuje możliwość odzyskania w żaden sposób uiszczonego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Wnioskodawcy, który nie jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny, nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.