ITPP1/443-1169/14/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku z realizacją projektu będzie możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „x” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W odpowiedzi na konkurs w ramach osi priorytetowej 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta, działanie, ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionem na lata 2007-2013, Gmina x, jako Beneficjent, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn.: „x” i w dniu x r. podpisała umowę o dofinansowanie.

Projekt z jednej strony jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, a z drugiej władz miasta, które dzięki zadaniom wpływają na poprawę stanu i wyglądu bardzo ważnej części przestrzeni miejskiej x. Wspomniane parki położone są w bardzo atrakcyjnej turystycznie przestrzeni miasta, a dodatkowo w lokalnym i regionalnym układzie komunikacyjnym. Dwa obiekty oddzielone są od siebie jedynie ulicą x. Zatem realizacja inwestycji tworzy jeden zwarty obszar.

Przedmiotem projektu jest realizacja dwóch zadań inwestycyjnych: utworzenie Parku Centralnego na obecnym terenie nieużytku w centrum miasta pomiędzy ulicami xxx, ul. x, ul. x i ul. x oraz kontynuacja rewaloryzacji parku x. Oba zadania realizowane są w formule „Z.”.

Rewaloryzacja obejmuje:

 • przebudowę chodników
 • budowę ścieżek rowerowych;
 • przebudowę i budowę schodów;
 • przebudowę oświetlenia;
 • remont i przebudowę instalacji fontanny;
 • remont i rozbudowę murków oporowych;
 • budowę placu zabaw w miejscu zniszczonego placu sportowego;
 • podświetlenie fontanny, rzeźb, schodów;
 • wymianę mostków przez rzekę x;
 • przebudowę rurociągów przez rzekę x;
 • wykonanie powierzchniowego odwodnienia terenu;
 • wymianę ławek i koszy na śmieci;
 • elementy wyposażenia parkowego, stojaki rowerowe;
 • uporządkowanie zieleni.

Budowa Parku Centralnego obejmuje:

 • budowę placu integracyjnego oraz centralnego o nawierzchni utwardzonej, wzbogaconych w rzeźby i inna małą architekturę;
 • budowę centralnej polany o nawierzchni trawiastej;
 • budowę ścieżki rowerowej zaprojektowanej niezależnie od ciągników komunikacyjnych pieszych, przeznaczonej na ruch dwustronny;
 • budowę ścieżki spacerowo–rowerowej pełniącej także funkcję ciągu technicznego do obsługi parku – łączącej ul. x, aż do terenu projektowanego jako miejsca siedzące w układzie tarasowym, łączącej się z ul. xxx w miejscu istniejącego wjazdu na teren parku;
 • budowę tarasów widokowych;
 • uregulowanie brzegów rzeki x;
 • budowę 3 kładek pieszo-rowerowych nad x;
 • oświetlenie;
 • budowę wejść do parku – głównego przy ul. x i ul. x, wyposażonego w kładki lub platformy na różnych poziomach, zaś pozostałe wejścia – ze schodami i rampami umożliwiającymi dostęp dla osób niepełnosprawnych;
 • zakup i wyposażenie parku w ławki, stoliki, kosze na śmieci, lampy rzeźby, tablice inform., poidełka, stojaki na rowery, fontannę i inne opisane w pfu.;
 • wykonanie prac rozbiórkowych po dawnym użytkowaniu i nielegalnych wysypiskach śmieci;
 • wykonanie powierzchniowego odwodnienia terenu;
 • budowę sieci;
 • instalację syst. monitoringu
 • nasadzenie, wycinkę drzew.

Projekt obejmuje także przygotowanie do dokumentacji (sporządzenie studium wykonalności, programu funkcjonalno–użytkowego oraz projektów budowlano–wykonawczych), a także realizację działań promocyjnych oraz zlecenie audytu zewnętrznego i nadzoru inwestycyjnego. Po zakończeniu realizacji projektu, właścicielem powstałej infrastruktury będzie Gmina zaś infrastrukturą będzie zarządzał Zarząd Dróg,– jednostka budżetowa Gminy. Wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem projektu będą ponoszone z budżetu Gminy, która co roku zabezpiecza środki na bieżące funkcjonowanie i remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, mostów i skwerów. Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „x” na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie obowiązujących przepisów nie ma prawnych możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu:

 1. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów;
 3. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zaspokojenie potrzeb wspólnych należy do zadań własnych gminy, które w szczególności obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 4. zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organu władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na postawie zawartych umów cywilno-prawnych;
 5. zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych;
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.