ITPP1/443-1169/14/JP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z realizacją projektu będzie możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
ITPP1/443-1169/14/JPinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odzyskanie
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „x” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W odpowiedzi na konkurs w ramach osi priorytetowej 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta, działanie, ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionem na lata 2007-2013, Gmina x, jako Beneficjent, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn.: „x” i w dniu x r. podpisała umowę o dofinansowanie.

Projekt z jednej strony jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, a z drugiej władz miasta, które dzięki zadaniom wpływają na poprawę stanu i wyglądu bardzo ważnej części przestrzeni miejskiej x. Wspomniane parki położone są w bardzo atrakcyjnej turystycznie przestrzeni miasta, a dodatkowo w lokalnym i regionalnym układzie komunikacyjnym. Dwa obiekty oddzielone są od siebie jedynie ulicą x. Zatem realizacja inwestycji tworzy jeden zwarty obszar.

Przedmiotem projektu jest realizacja dwóch zadań inwestycyjnych: utworzenie Parku Centralnego na obecnym terenie nieużytku w centrum miasta pomiędzy ulicami xxx, ul. x, ul. x i ul. x oraz kontynuacja rewaloryzacji parku x. Oba zadania realizowane są w formule „Z.”.

Rewaloryzacja obejmuje:

 • przebudowę chodników
 • budowę ścieżek rowerowych;
 • przebudowę i budowę schodów;
 • przebudowę oświetlenia;
 • remont i przebudowę instalacji fontanny;
 • remont i rozbudowę murków oporowych;
 • budowę placu zabaw w miejscu zniszczonego placu sportowego;
 • podświetlenie fontanny, rzeźb, schodów;
 • wymianę mostków przez rzekę x;
 • przebudowę rurociągów przez rzekę x;
 • wykonanie powierzchniowego odwodnienia terenu;
 • wymianę ławek i koszy na śmieci;
 • elementy wyposażenia parkowego, stojaki rowerowe;
 • uporządkowanie zieleni.

Budowa Parku Centralnego obejmuje:

 • budowę placu integracyjnego oraz centralnego o nawierzchni utwardzonej, wzbogaconych w rzeźby i inna małą architekturę;
 • budowę centralnej polany o nawierzchni trawiastej;
 • budowę ścieżki rowerowej zaprojektowanej niezależnie od ciągników komunikacyjnych pieszych, przeznaczonej na ruch dwustronny;
 • budowę ścieżki spacerowo–rowerowej pełniącej także funkcję ciągu technicznego do obsługi parku – łączącej ul. x, aż do terenu projektowanego jako miejsca siedzące w układzie tarasowym, łączącej się z ul. xxx w miejscu istniejącego wjazdu na teren parku;
 • budowę tarasów widokowych;
 • uregulowanie brzegów rzeki x;
 • budowę 3 kładek pieszo-rowerowych nad x;
 • oświetlenie;
 • budowę wejść do parku – głównego przy ul. x i ul. x, wyposażonego w kładki lub platformy na różnych poziomach, zaś pozostałe wejścia – ze schodami i rampami umożliwiającymi dostęp dla osób niepełnosprawnych;
 • zakup i wyposażenie parku w ławki, stoliki, kosze na śmieci, lampy rzeźby, tablice inform., poidełka, stojaki na rowery, fontannę i inne opisane w pfu.;
 • wykonanie prac rozbiórkowych po dawnym użytkowaniu i nielegalnych wysypiskach śmieci;
 • wykonanie powierzchniowego odwodnienia terenu;
 • budowę sieci;
 • instalację syst. monitoringu
 • nasadzenie, wycinkę drzew.

Projekt obejmuje także przygotowanie do dokumentacji (sporządzenie studium wykonalności, programu funkcjonalno–użytkowego oraz projektów budowlano–wykonawczych), a także realizację działań promocyjnych oraz zlecenie audytu zewnętrznego i nadzoru inwestycyjnego. Po zakończeniu realizacji projektu, właścicielem powstałej infrastruktury będzie Gmina zaś infrastrukturą będzie zarządzał Zarząd Dróg,– jednostka budżetowa Gminy. Wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem projektu będą ponoszone z budżetu Gminy, która co roku zabezpiecza środki na bieżące funkcjonowanie i remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, mostów i skwerów. Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „x” na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie obowiązujących przepisów nie ma prawnych możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu:

 1. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów;
 3. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zaspokojenie potrzeb wspólnych należy do zadań własnych gminy, które w szczególności obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 4. zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organu władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na postawie zawartych umów cywilno-prawnych;
 5. zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych;
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.