ITPB3/4510-535/15-4/PS | Interpretacja indywidualna

Czy X ma prawo do zaliczania w koszty podatkowe (na zasadach ogólnych) przypadających na X wydatków związanych z realizacją Projektu na rzecz NCBiR, w części w jakiej wydatki te są finansowane z wkładu własnego X?
ITPB3/4510-535/15-4/PSinterpretacja indywidualna
 1. korekta kosztów
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. projekt
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2015 r. (data wpływu 13 października 2015 r.), uzupełnionego na formularzu ORD-IN z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z realizacją Projektu, w części jakiej są one finansowane z wkładu własnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z realizacją Projektu, w części jakiej są one finansowane z wkładu własnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
 1. X Spółka Akcyjna („X”), podatnik podatku dochodowego od osób prawnych („podatek CIT”), jest członkiem dwupodmiotowego Konsorcjum utworzonego w celu realizacji projektu na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”). Liderem Konsorcjum, reprezentującym Konsorcjum w zakresie realizacji projektu na rzecz NCBiR, jest inny podmiot - Lider Konsorcjum („Lider”).
 2. Konsorcjum, zawarło z NCBiR Umowę („Umowa z NCBiR”) na wykonanie projektu dofinansowanego przez NCBiR w ramach programu „XY” (dalej jako: „Projekt”). Projekt obejmuje realizację:
  1. fazy badawczej - obejmującej badania przemysłowe (tj. badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych produktów, procesów, usług lub wprowadzenia ulepszeń do istniejących) oraz prace rozwojowe (tj. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych i ulepszonych produktów, procesów, usług);
  2. fazy przygotowań do wdrożenia, obejmującej działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tzw. komercjalizacja).

Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Ustalony w Umowie z NCBiR termin rozpoczęcia realizacji Projektu to 1 maja 2014 r., a termin jego zakończenia to 30 kwietnia 2017 r. (faza badawcza 1 maja 2014 r. – 30 kwietnia 2016 r.).

 1. Projekt realizowany jest w ustalonych etapach-zadaniach. X realizuje zadania fazy badawczej:
  1. opracowanie technologii wytwarzania produktu,
  2. opracowanie, wykonanie i badania podzespołów produktu w wersji modelu laboratoryjnego,
  3. budowa prototypu produktu,
  4. wykonanie badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych prototypu produktu.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie umowami, X nie będzie brała udziału w fazie wdrożeniowej (tj. w przygotowaniach do komercjalizacji wyników fazy badawczej). Projekt na rzecz NCBiR jest realizowany w ramach oraz w związku z prowadzoną przez X działalnością gospodarczą. Wydatki ponoszone przez X na realizację Projektu, tj.:

 1. koszty wynagrodzeń,
 2. koszty usług badawczych,
 3. koszty operacyjne,
 4. koszty ogólne;

mają na celu osiągnięcie przez X (teraz oraz/lub w przyszłości) przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów X. Dzięki realizacji Projektu, X (jej pracownicy i - współpracownicy) nabywają wiedzę oraz umiejętności i doświadczenie niezbędne dla realizacji przez X innych, czysto komercyjnych projektów, z tytułu których X osiąga przychody podatkowe. Ponadto, realizacja Projektu na rzecz NCBiR stanowi swego rodzaju reklamę oraz rekomendację dla obecnych oraz potencjalnych kontrahentów i klientów X. Podsumowując, realizacja Projektu na rzecz NCBiR (zadań w fazie badawczej) jest ściśle związana z bieżącą oraz przyszłą działalnością gospodarczą X i będzie miała przełożenie na przychody podatkowe osiągane przez X.

 1. Finansowanie Projektu.
  1. Realizacja Projektu finansowana jest w części dofinansowaniem - dotacją z NCBiR, w części odpowiednio ustalonym wkładem własnym X oraz Lidera.
  2. Wypłata dofinansowania przez NCBiR na rzecz Konsorcjum, za pośrednictwem Lidera, jest uzależniona od otrzymania przez NCBiR dotacji celowej z budżetu państwa (dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań NCBiR oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa).
  3. Dofinansowanie jest przekazywane przez NCBiR Liderowi, na rachunek bankowy Lidera, w transzach, w formie rocznych zaliczek, a następnie - za pośrednictwem Lidera, w odpowiedniej ustalonej między członkami Konsorcjum części - na rachunek bankowy X.
  4. Pierwsza zaliczka dofinansowania przekazywana jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy z NCBiR, a kolejne zaliczki - na podstawie złożonego przez Lidera, w imieniu i na rzecz Konsorcjum, wniosku o płatność.
  5. Warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest rozliczenie (w pierwszej kolejności pomiędzy X i Liderem, a następnie między Liderem reprezentującym Konsorcjum a NCBiR) co najmniej 70% wszystkich dotychczas przekazanych środków. X dostarcza Liderowi informacji niezbędnych do przygotowania w imieniu Konsorcjum raportów z realizacji Projektu, zestawień poniesionych kosztów, niezbędnych do rozliczenia zaliczek, na określonych w Umowie z NCBiR zasadach i terminach.
  6. Środkami finansowymi z dofinansowania z NCBiR dla Konsorcjum technicznie zarządza Lider, który sprawuje nadzór nad realizacją Projektu i prawidłowością wydatkowania tych środków oraz dokonuje ich podziału zgodnie z ustalonymi przez Lidera i X, w Umowie Konsorcjum, harmonogramem i kosztorysem prac. Środki finansowe z dofinansowania NCBiR przypadające na X są niezwłocznie przekazywane przez Lidera na rachunek bankowy X. X przedkłada Liderowi rozliczenie kosztów poszczególnych zadań. Lider je akceptuje i wydaje zgodę - jako podmiot pośredniczący w kontaktach między Konsorcjum a NCBiR - na dalsze finansowanie realizowanych przez X zadań.
  7. W przypadku niewykorzystania środków finansowych lub wykorzystania ich niezgodnie z Umową z NCBiR, X (za pośrednictwem Lidera) oraz Lider (bezpośrednio na rzecz NCBiR) są zobowiązani do zwrotu kwoty niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z Umową z NCBiR wraz z odsetkami.
  8. Rozliczenie końcowe z realizacji zadań fazy badawczej nastąpi zgodnie z Umową z NCBiR na podstawie wszystkich, prawidłowo wypełnionych raportów Lidera i X oraz końcowego raportu z realizacji zadań fazy badawczej, w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione przez Lidera i X.
  9. Rozliczenie końcowe pomiędzy Liderem a X - po zakończeniu realizacji zadań fazy badawczej - nastąpi w ciągu 21 dni od dokonania przez Lidera (w imieniu Konsorcjum) rozliczenia tej fazy z NCBiR.
 2. Prawa własności intelektualnej.
  1. Rezultaty realizacji Projektu będące przedmiotem praw własności przemysłowej a także rezultaty realizacji Projektu niepodlegające takiej ochronie stanowią własność Lidera lub X. Lider oraz X w trakcie oraz w celu realizacji Projektu mają prawo do korzystania na równych zasadach z wyników wspólnych prac wykonanych w ramach Projektu.
  2. Podział praw własności intelektualnej wytworzonych w ramach wspólnej realizacji Projektu zostanie dokonany po jego zakończeniu, odrębnym porozumieniem, z uwzględnieniem proporcji finansowego zaangażowania (tj. zasadniczo wysokości wkładu własnego) odpowiednio Lidera oraz X.
 3. Wykorzystanie Prototypu do celów komercyjnych.
  1. W przypadku powstania w wyniku realizacji Projektu prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej („Prototyp”) Konsorcjum lub dany członek Konsorcjum (tj. Lider lub X) może wykorzystać Prototyp do celów komercyjnych. Wszelkie dochody z rozporządzania Prototypem w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu (lub w okresie amortyzacji Prototypu - jeśli okres ten jest krótszy niż 3 lata), podlegają zwrotowi pro rata na rachunek NCBiR.
 4. Sprzedaż aparatury naukowo-badawczej zakupionej/wytworzonej ze środków dofinansowania.
  1. Dochody ze sprzedaży aparatury naukowo-badawczej (tj. zestawów urządzeń badawczych, pomiarowych, laboratoryjnych, zakupionych lub wytworzonych do zastosowań pomocniczych przy realizacji Projektu, niewchodzących w skład Prototypów - dalej jako „Aparatura”) zakupionej lub wytworzonej ze środków stanowiących dofinansowanie z NCBiR, uzyskane w okresie realizacji Projektu, podlegają zwrotowi na rachunek NCBiR.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (doprecyzowane na formularzu ORD-IN z dnia 22 października 2015 r.):
 1. Czy dofinansowanie z NCBiR otrzymane przez X (za pośrednictwem Lidera Konsorcjum) jest wolne od podatku CIT (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT), w związku z czym, wydatki z tytułu realizacji Projektu, przypadające na X, w części sfinansowanej ze środków z dofinansowania NCBiR, nie stanowią dla X kosztów podatkowych (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT)...
 2. Czy X ma prawo do zaliczania w koszty podatkowe (na zasadach ogólnych) przypadających na X wydatków związanych z realizacją Projektu na rzecz NCBiR, w części w jakiej wydatki te są finansowane z wkładu własnego X...
 3. Czy przypadający na X dochód z tytułu komercyjnego wykorzystania Prototypu wytworzonego w ramach Umowy z NCBiR, zwracany na rzecz NCBiR, stanowi dla X przychód podatkowy...
 4. Czy przypadający na X dochód (część dochodu) ze sprzedaży Aparatury, zakupionej lub wytworzonej ze środków z dofinansowania uzyskanego z NCBiR, zwracany na rzecz NCBiR, stanowi dla X przychody podatkowe...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania drugiego. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań będzie przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

W opinii X Spółka ma prawo do zaliczania w koszty podatkowe (na zasadach ogólnych) przypadających na X wydatków związanych z realizacją Projektu na rzecz NCBiR, w części w jakiej wydatki te są finansowane z wkładu własnego X.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz 2 ustawy o CIT, przychody ze wspólnego przedsięwzięcia (w tym przedsięwzięcia realizowanego w ramach Konsorcjum) łączy się z przychodami każdego wspólnika (członka Konsorcjum) proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Przychody, koszty uzyskania przychodów, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia i ulgi podatkowe, obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku - wynikające z realizacji Projektu na rzecz NCBiR w ramach utworzonego Konsorcjum - są przypisywane (przyporządkowywane) X proporcjonalnie do posiadanego przez X udziału w Konsorcjum, realizującym Projekt na rzecz NCBiR.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów (tj. kosztami podatkowymi) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. W świetle powyższego przepisu, dany wydatek może być uznany za koszt podatkowy, jeśli spełnia łącznie następujące przesłanki:

 • został faktycznie (i definitywnie) poniesiony ze środków finansowych podatnika;
 • jego poniesienie nastąpiło w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
 • nie znajduje się w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT;
 • został właściwie udokumentowany.

Wydatki na realizację Projektu, w części przypadającej na X, ponoszone ze środków własnych X, tj. finansowane z wkładu własnego X, są wydatkami ponoszonymi faktycznie i definitywnie, z własnych środków finansowych X.

Projekt na rzecz NCBiR jest realizowany w ramach oraz w związku z prowadzoną przez X działalnością gospodarczą. Tym samym, wydatki ponoszone na realizację Projektu mają na celu osiągnięcie przez X (teraz lub w przyszłości) przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów X. Dzięki realizacji Projektu, X (jej pracownicy i współpracownicy) nabywają wiedzę oraz umiejętności i doświadczenie niezbędne dla realizacji przez X innych, czysto komercyjnych projektów, z tytułu których X osiąga przychody podatkowe. Ponadto, realizacja Projektu na rzecz NCBiR stanowi swego rodzaju reklamę oraz rekomendację dla obecnych oraz potencjalnych kontrahentów i klientów X. Podsumowując, należy wskazać, iż wykonywanie Projektu na rzecz NCBiR jest ściśle związane z bieżącą oraz przyszłą działalnością gospodarczą X i będzie miało przełożenie na przychody podatkowe osiągane przez tę Spółkę. Wydatki na realizację Projektu na rzecz NCBiR finansowane z wkładu własnego X nie zostały wskazane w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt podatkowy, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Wydatki na realizację Projektu na rzecz NCBiR są odpowiednio dokumentowane przez X oryginałami odpowiednich dokumentów księgowych.

Mając na uwadze powyższe, wydatki na realizację Projektu na rzecz NCBiR finansowane z wkładu własnego X (w części przypadającej na X, zgodnie z posiadanym przez X udziałem we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Konsorcjum), stanowią dla X koszty uzyskania przychodów (koszty podatkowe) - na zasadach ogólnych. Prawo do zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z realizacją projektów na rzecz NCBiR, w części, w jakiej są one finansowane przez wykonawcę danego projektu z jego środków własnych potwierdzają, min., Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacji podatkowej z dnia 21 sierpnia 2013 r., nr ITPB3/423-248/13/AW oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z dnia 14 sierpnia 2013 r., nr IPPB5/423-410/13-4/RS.

X ma zatem prawo do zaliczania w koszty podatkowe (na zasadach ogólnych) przypadających na X wydatków związanych z realizacją Projektu na rzecz NCBiR, w części w jakiej wydatki te są finansowane z wkładu własnego X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Spółka jest członkiem Konsorcjum utworzonego w celu realizacji projektu na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”). Liderem Konsorcjum, reprezentującym Konsorcjum w zakresie realizacji projektu na rzecz NCBiR, jest inny podmiot - Lider Konsorcjum. Konsorcjum zawarło z NCBiR Umowę na wykonanie projektu dofinansowanego przez NCBiR w ramach programu „XY”. Projekt obejmuje realizację fazy badawczej oraz przygotowań do wdrożenia. Spółka realizuje zadania fazy badawczej, tj. opracowanie technologii wytwarzania produktu, opracowanie, wykonanie i badania podzespołów produktu w wersji modelu laboratoryjnego, budowa prototypu produktu oraz wykonanie badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych prototypu produktu. Spółka nie będzie brała udziału w fazie wdrożeniowej. Projekt na rzecz NCBiR jest realizowany w ramach oraz w związku z prowadzoną przez X działalnością gospodarczą. Wydatki ponoszone przez X na realizację Projektu to koszty wynagrodzeń, koszty usług badawczych, koszty operacyjne oraz koszty ogólne.

Realizacja Projektu finansowana jest w części dofinansowaniem - dotacją z NCBiR, a w części odpowiednio ustalonym wkładem własnym członków Konsorcjum, w tym wkładem własnym Wnioskodawcy.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie kategorie kosztów:

 • koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami,
 • koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami potrącalne są na zasadach wynikających z art. 15 ust. 4 – 4c ustawy, a koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, na zasadach wynikających z art. 15 ust. 4d – 4e ustawy.

Natomiast z treści art. 15 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:

 1. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
 2. jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
 3. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie nakłada obowiązku wyboru jednej z metod w zależności, od okoliczności, czy powstała wartość niematerialna i prawna.

Ustawodawca pozostawił podatnikowi wybór sposobu rozliczania kosztów prac rozwojowych. Jeżeli podatnik podejmie decyzję o ich zakwalifikowaniu bezpośrednio do kosztów podatkowych, wówczas nie powinno się narzucać innych zasad.

Dodatkowo wyjaśnić należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierają również regulacje odnośnie potrącalności wynagrodzeń pracowników (art. 15 ust. 4g ustawy). Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

Zgodnie z zasadą, określoną w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W myśl ust. 2 art. 5 cytowanej ustawy zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Przepisy te ustalają nadrzędne zasady rozliczeń podatkowych dokonywanych między podmiotami biorącymi udział we wspólnym przedsięwzięciu.

Mając powyższe na względzie stwierdzić zatem należy, że w kwota wkładu własnego w momencie samego jej przekazania na rzecz realizacji Projektu w ramach wspólnego przedsięwzięcia, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. Innymi słowy, Spółka nie jest uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesionego wkładu do konsorcjum.

Co do zasady kosztem tym będą mogły być natomiast poszczególne wydatki sfinansowane z tej kwoty, w części przypadającej na Wnioskodawcę, zgodnie z posiadanym udziałem w zysku ze wspólnego przedsięwzięcia, o ile będą one spełniały kryteria wymienione w cyt. art. 15 ust. 1 ww. ustawy oraz przy założeniu, że nie będą podlegały wyłączeniu z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że:

 • Projekt realizowany jest na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”),
 • Projekt obejmuje fazę badawcza oraz przygotowań do wdrożenia,
 • realizacja Projektu finansowana jest w części dofinansowaniem, a w części odpowiednio ustalonym wkładem własnym członków Konsorcjum, w tym wkładem własnym Wnioskodawcy,
 • stroną uprawnioną do powstałych w trakcie realizacji Projektu praw własności przemysłowej a także rezultaty realizacji Projektu niepodlegające takiej ochronie stanowią własność Lidera oraz Spółki,
 • w przypadku powstania w wyniku realizacji Projektu prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej („Prototyp”) Konsorcjum lub dany członek Konsorcjum (tj. Lider lub Spółka) może wykorzystać Prototyp do celów komercyjnych, ale wszelkie dochody z rozporządzania Prototypem w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu (lub w okresie amortyzacji Prototypu - jeśli okres ten jest krótszy niż 3 lata), podlegają zwrotowi pro rata na rachunek NCBiR.

Z powyższych informacji wynika, że skutkiem realizacji Projektu na rzecz NCBiR może być powstanie prototypu, który może być wykorzystywany dla celów komercyjnych przez Spółkę, lecz przez pierwsze trzy lata lub w okresie jego amortyzacji dochody związane z nim będą zwracane na rachunek NCBiR. Spółka uprawniona jest natomiast w stosownej proporcji do wkładu własnego do powstałych w trakcie Projektu praw własności przemysłowej i innych rezultatów niepodlegających ochronie.

Z treści art. 16b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że jednym z warunków zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych danego składnika majątkowego jest jego nabycie przez podatnika. Zgodnie z treścią art. 16b ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410),

 • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W konsekwencji, na tle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę, a dotyczące powstałych w trakcie Projektu praw własności przemysłowej, innych rezultatów niepodlegających ochronie oraz badań przemysłowych i prac rozwojowych, mogą być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem spełnienia warunków wynikających z art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wydatki ponoszone przez spółkę z wkładu własnego na realizację Projektu, mają na celu osiągnięcie (teraz oraz/lub w przyszłości) przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Dzięki realizacji Projektu, Spółka (jej pracownicy i współpracownicy) nabywają wiedzę oraz umiejętności i doświadczenie niezbędne dla realizacji innych, czysto komercyjnych projektów, z tytułu których Spółka osiąga przychody podatkowe. Ponadto, realizacja Projektu na rzecz NCBiR stanowi swego rodzaju reklamę oraz rekomendację dla obecnych oraz potencjalnych kontrahentów i klientów.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, zdaniem organu wydatki sfinansowane z wkładu własnego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile będą one spełniały kryteria wymienione w cyt. art. 15 ust. 1 ww. ustawy oraz przy założeniu, że nie będą podlegały wyłączeniu z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem stanowisko Spółki, w świetle którego wydatki na realizację Projektu ponoszone z wkładu własnego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (na zasadach ogólnych) – jest co do zasady prawidłowe.

Należy przy tym zaznaczyć, że wydatki te muszą być racjonalne co do zasady i co do wielkości, a także odpowiednio udokumentowane, by mogły stanowić koszty uzyskania przychodów.

Odnosząc się do stanowiska Spółki podkreślenia wymaga również, że niniejsze rozstrzygnięcie zostało dokonane w oparciu o przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, bowiem zakres i przedmiot sprawy administracyjnej o wydanie interpretacji prawa podatkowego określa treść wniosku, co oznacza, że organ interpretacyjny jest ściśle związany stanem faktycznym albo zdarzeniem przyszłym przedstawionym we wniosku, a przepisy działu II rozdziału 1a Ordynacji podatkowej nie dają uprawnienia do samodzielnego ustalania i weryfikowania tego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Dlatego też przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej – adekwatnie do treści pytania oraz zaprezentowanego opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego – jest wyłącznie kwestia możliwości zaliczenia wydatków związanych z realizacją Projektu, a ponoszonych z wkładu własnego, do kosztów uzyskania przychodów.

Postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych, z uwagi na przedmiot i charakter wydawanych w jego toku rozstrzygnięć, jest postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne (poza wskazanymi w ustawie) przepisy Ordynacji podatkowej, w szczególności nie jest postępowaniem dowodowym, które może być prowadzone w toku kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego lub czynności sprawdzających. Organ wydający interpretację indywidualną nie może więc zbadać w sensie merytorycznym „sprawy podatkowej” wynikającej z przytoczonego we wniosku zdarzenia lecz jedynie pozytywnie lub negatywnie ocenić, z przytoczeniem przepisów prawa podatkowego, czy stanowisko pytającego zawarte we wniosku odnoszące się do regulacji przepisów materialnego prawa podatkowego jest słuszne i znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego zdarzenia. Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie może przy tym prowadzić postępowania ani podejmować rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego trybu orzekania, w tym w postępowaniu kontrolnym czy podatkowym prowadzonym w oparciu o konkretną dokumentację.

Zatem pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia wydatków Wnioskodawcy do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dokonując bowiem interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

Podkreślić również należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto, odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji, tutejszy organ wskazuje, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.