ITPB3/4510-535/15-3/PS | Interpretacja indywidualna

Czy dofinansowanie z NCBiR otrzymane przez X (za pośrednictwem Lidera Konsorcjum) jest wolne od podatku CIT (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT), w związku z czym, wydatki z tytułu realizacji Projektu, przypadające na X, w części sfinansowanej ze środków z dofinansowania NCBiR, nie stanowią dla X kosztów podatkowych (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT)?
ITPB3/4510-535/15-3/PSinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. dotacja celowa
 5. konsorcjum
 6. koszty uzyskania przychodów
 7. pomoc finansowa
 8. projekt
 9. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2015 r. (data wpływu 13 października 2015 r.), uzupełnionego na formularzu ORD-IN z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem dofinansowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem dofinansowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
 1. X Spółka Akcyjna („X”), podatnik podatku dochodowego od osób prawnych („podatek CIT”), jest członkiem dwupodmiotowego Konsorcjum utworzonego w celu realizacji projektu na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”). Liderem Konsorcjum, reprezentującym Konsorcjum w zakresie realizacji projektu na rzecz NCBiR, jest inny podmiot - Lider Konsorcjum („Lider”).
 2. Konsorcjum, zawarło z NCBiR Umowę („Umowa z NCBiR”) na wykonanie projektu dofinansowanego przez NCBiR w ramach programu „XY” (dalej jako: „Projekt”). Projekt obejmuje realizację:
  1. fazy badawczej - obejmującej badania przemysłowe (tj. badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych produktów, procesów, usług lub wprowadzenia ulepszeń do istniejących) oraz prace rozwojowe (tj. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych i ulepszonych produktów, procesów, usług);
  2. fazy przygotowań do wdrożenia, obejmującej działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tzw. komercjalizacja).

Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Ustalony w Umowie z NCBiR termin rozpoczęcia realizacji Projektu to 1 maja 2014 r., a termin jego zakończenia to 30 kwietnia 2017 r. (faza badawcza 1 maja 2014 r. – 30 kwietnia 2016 r.).

 1. Projekt realizowany jest w ustalonych etapach-zadaniach. X realizuje zadania fazy badawczej:
  1. opracowanie technologii wytwarzania produktu,
  2. opracowanie, wykonanie i badania podzespołów produktu w wersji modelu laboratoryjnego,
  3. budowa prototypu produktu,
  4. wykonanie badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych prototypu produktu.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie umowami, X nie będzie brała udziału w fazie wdrożeniowej (tj. w przygotowaniach do komercjalizacji wyników fazy badawczej). Projekt na rzecz NCBiR jest realizowany w ramach oraz w związku z prowadzoną przez X działalnością gospodarczą. Wydatki ponoszone przez X na realizację Projektu, tj.:

 1. koszty wynagrodzeń,
 2. koszty usług badawczych,
 3. koszty operacyjne,
 4. koszty ogólne;

mają na celu osiągnięcie przez X (teraz oraz/lub w przyszłości) przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów X. Dzięki realizacji Projektu, X (jej pracownicy i - współpracownicy) nabywają wiedzę oraz umiejętności i doświadczenie niezbędne dla realizacji przez X innych, czysto komercyjnych projektów, z tytułu których X osiąga przychody podatkowe. Ponadto, realizacja Projektu na rzecz NCBiR stanowi swego rodzaju reklamę oraz rekomendację dla obecnych oraz potencjalnych kontrahentów i klientów X. Podsumowując, realizacja Projektu na rzecz NCBiR (zadań w fazie badawczej) jest ściśle związana z bieżącą oraz przyszłą działalnością gospodarczą X i będzie miała przełożenie na przychody podatkowe osiągane przez X.

 1. Finansowanie Projektu.
  1. Realizacja Projektu finansowana jest w części dofinansowaniem - dotacją z NCBiR, w części odpowiednio ustalonym wkładem własnym X oraz Lidera.
  2. Wypłata dofinansowania przez NCBiR na rzecz Konsorcjum, za pośrednictwem Lidera, jest uzależniona od otrzymania przez NCBiR dotacji celowej z budżetu państwa (dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań NCBiR oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa).
  3. Dofinansowanie jest przekazywane przez NCBiR Liderowi, na rachunek bankowy Lidera, w transzach, w formie rocznych zaliczek, a następnie - za pośrednictwem Lidera, w odpowiedniej ustalonej między członkami Konsorcjum części - na rachunek bankowy X.
  4. Pierwsza zaliczka dofinansowania przekazywana jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy z NCBiR, a kolejne zaliczki - na podstawie złożonego przez Lidera, w imieniu i na rzecz Konsorcjum, wniosku o płatność.
  5. Warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest rozliczenie (w pierwszej kolejności pomiędzy X i Liderem, a następnie między Liderem reprezentującym Konsorcjum a NCBiR) co najmniej 70% wszystkich dotychczas przekazanych środków. X dostarcza Liderowi informacji niezbędnych do przygotowania w imieniu Konsorcjum raportów z realizacji Projektu, zestawień poniesionych kosztów, niezbędnych do rozliczenia zaliczek, na określonych w Umowie z NCBiR zasadach i terminach.
  6. Środkami finansowymi z dofinansowania z NCBiR dla Konsorcjum technicznie zarządza Lider, który sprawuje nadzór nad realizacją Projektu i prawidłowością wydatkowania tych środków oraz dokonuje ich podziału zgodnie z ustalonymi przez Lidera i X, w Umowie Konsorcjum, harmonogramem i kosztorysem prac. Środki finansowe z dofinansowania NCBiR przypadające na X są niezwłocznie przekazywane przez Lidera na rachunek bankowy X. X przedkłada Liderowi rozliczenie kosztów poszczególnych zadań. Lider je akceptuje i wydaje zgodę - jako podmiot pośredniczący w kontaktach między Konsorcjum a NCBiR - na dalsze finansowanie realizowanych przez X zadań.
  7. W przypadku niewykorzystania środków finansowych lub wykorzystania ich niezgodnie z Umową z NCBiR, X (za pośrednictwem Lidera) oraz Lider (bezpośrednio na rzecz NCBiR) są zobowiązani do zwrotu kwoty niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z Umową z NCBiR wraz z odsetkami.
  8. Rozliczenie końcowe z realizacji zadań fazy badawczej nastąpi zgodnie z Umową z NCBiR na podstawie wszystkich, prawidłowo wypełnionych raportów Lidera i X oraz końcowego raportu z realizacji zadań fazy badawczej, w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione przez Lidera i X.
  9. Rozliczenie końcowe pomiędzy Liderem a X - po zakończeniu realizacji zadań fazy badawczej - nastąpi w ciągu 21 dni od dokonania przez Lidera (w imieniu Konsorcjum) rozliczenia tej fazy z NCBiR.
 2. Prawa własności intelektualnej.
  1. Rezultaty realizacji Projektu będące przedmiotem praw własności przemysłowej a także rezultaty realizacji Projektu niepodlegające takiej ochronie stanowią własność Lidera lub X. Lider oraz X w trakcie oraz w celu realizacji Projektu mają prawo do korzystania na równych zasadach z wyników wspólnych prac wykonanych w ramach Projektu.
  2. Podział praw własności intelektualnej wytworzonych w ramach wspólnej realizacji Projektu zostanie dokonany po jego zakończeniu, odrębnym porozumieniem, z uwzględnieniem proporcji finansowego zaangażowania (tj. zasadniczo wysokości wkładu własnego) odpowiednio Lidera oraz X.
 3. Wykorzystanie Prototypu do celów komercyjnych.
  1. W przypadku powstania w wyniku realizacji Projektu prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej („Prototyp”) Konsorcjum lub dany członek Konsorcjum (tj. Lider lub X) może wykorzystać Prototyp do celów komercyjnych. Wszelkie dochody z rozporządzania Prototypem w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu (lub w okresie amortyzacji Prototypu - jeśli okres ten jest krótszy niż 3 lata), podlegają zwrotowi pro rata na rachunek NCBiR.
 4. Sprzedaż aparatury naukowo-badawczej zakupionej/wytworzonej ze środków dofinansowania.
  1. Dochody ze sprzedaży aparatury naukowo-badawczej (tj. zestawów urządzeń badawczych, pomiarowych, laboratoryjnych, zakupionych lub wytworzonych do zastosowań pomocniczych przy realizacji Projektu, niewchodzących w skład Prototypów - dalej jako „Aparatura”) zakupionej lub wytworzonej ze środków stanowiących dofinansowanie z NCBiR, uzyskane w okresie realizacji Projektu, podlegają zwrotowi na rachunek NCBiR.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (doprecyzowane na formularzu ORD-IN z dnia 22 października 2015 r.):
 1. Czy dofinansowanie z NCBiR otrzymane przez X (za pośrednictwem Lidera Konsorcjum) jest wolne od podatku CIT (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT), w związku z czym, wydatki z tytułu realizacji Projektu, przypadające na X, w części sfinansowanej ze środków z dofinansowania NCBiR, nie stanowią dla X kosztów podatkowych (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT)...
 2. Czy X ma prawo do zaliczania w koszty podatkowe (na zasadach ogólnych) przypadających na X wydatków związanych z realizacją Projektu na rzecz NCBiR, w części w jakiej wydatki te są finansowane z wkładu własnego X...
 3. Czy przypadający na X dochód z tytułu komercyjnego wykorzystania Prototypu wytworzonego w ramach Umowy z NCBiR, zwracany na rzecz NCBiR, stanowi dla X przychód podatkowy...
 4. Czy przypadający na X dochód (część dochodu) ze sprzedaży Aparatury, zakupionej lub wytworzonej ze środków z dofinansowania uzyskanego z NCBiR, zwracany na rzecz NCBiR, stanowi dla X przychody podatkowe...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania pierwszego. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań będzie przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

W opinii X dofinansowanie z NCBiR otrzymane przez X (za pośrednictwem Lidera Konsorcjum) jest wolne od podatku CIT (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT), w związku z czym, wydatki z tytułu realizacji Projektu, przypadające na X, w części sfinansowanej ze środków z dofinansowania NCBiR, nie stanowią dla X kosztów podatkowych (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz 2 ustawy o CIT, przychody ze wspólnego przedsięwzięcia (w tym przedsięwzięcia realizowanego w ramach Konsorcjum) łączy się z przychodami każdego wspólnika (członka Konsorcjum) proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Przychody, koszty uzyskania przychodów, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia i ulgi podatkowe, obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku - wynikające z realizacji Projektu na rzecz NCBiR w ramach utworzonego Konsorcjum - są przypisywane (przyporządkowywane) X proporcjonalnie do posiadanego przez X udziału w Konsorcjum, realizującym Projekt na rzecz NCBiR.

Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT, wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

X otrzymuje dofinansowanie z NCBiR (za pośrednictwem Lidera reprezentującego Konsorcjum, którego członkiem jest X). Jak wynika z art. 1 ust. 2 ustawy o NCBiR , NCBiR jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, dalej jako: „ustawa o finansach publicznych”), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

NCBiR otrzymuje środki przeznaczane na dofinansowanie realizacji Projektu z budżetu państwa (w formie dotacji celowej). Wypłata dofinansowania przez NCBiR na rzecz Konsorcjum jest uzależniona od otrzymania przez NCBiR dotacji celowej z budżetu państwa (tj. dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań NCBiR oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa). Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o NCBiR, NCBiR zarządza strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansuje lub współfinansuje te programy. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych są finansowane ze środków finansowych przeznaczonych na naukę zgodnie z rocznym planem finansowym NCBiR, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o NCBiR.

Jak stanowi art. 30 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o NCBiR, do zadań NCBiR należy także:

 1. wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki;
 2. inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
 3. inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

W myśl art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 615), Minister do spraw nauki przekazuje NCBiR środki finansowe z budżetu państwa, m. in. w formie dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań NCBiR, o których mowa w art. 5 pkt 1, oraz na realizację badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych w art. 5 pkt 2, na wniosek Dyrektora NCBiR.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o NCBiR, przychodami NCBiR są środki finansowe otrzymywane w formie dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań NCBiR oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora.

Mając na uwadze powyższe przepisy, kwoty dofinansowania pochodzące ze środków (dotacji celowych) z budżetu państwa, które X otrzymuje od NCBiR (tj. agencji wykonawczej), za pośrednictwem Lidera Konsorcjum, na realizację Projektu na rzecz NCBiR, są wolne od podatku CIT, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.

Powyższy wniosek znajduje potwierdzenie m. in. w interpretacji indywidualnej wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 23 lutego 2011 r., nr IBPBI/2/423-1694/10/MO: „środki, które Spółka otrzymała na realizację zadania badawczego przekazane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, za pośrednictwem Lidera, w zakresie w jakim agencja otrzymała środki na ten cel z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 updop.

Tym samym, wydatki związane z realizacją Projektu na rzecz NCBiR, przypadające na X a finansowane z dofinansowania - dotacji z NCBiR, otrzymywanej przez X za pośrednictwem Lidera, nie będą stanowiły kosztów podatkowych X, z uwagi na fakt, iż tego rodzaju wydatki zostały wskazane w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa, m. in. w art. 17 ust. 1 pkt 48.

Natomiast, jak już wskazano powyżej, dofinansowanie, które X otrzymuje od NCBiR na realizację Projektu (za pośrednictwem Lidera Konsorcjum), korzysta ze zwolnienia z podatku CIT, właśnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.

Reasumując, dofinansowanie z NCBiR otrzymane przez X (za pośrednictwem Lidera Konsorcjum) jest wolne od podatku CIT (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT), w związku z czym, wydatki z tytułu realizacji Projektu, przypadające na X, w części sfinansowanej ze środków z dofinansowania NCBiR, nie stanowią dla X kosztów podatkowych (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Otrzymywane przez podatników dofinansowania spełniają co do zasady warunek uznania ich za przychód.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; (....). Natomiast, ust. 2 ww. przepisu stanowi, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Art. 17 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Spółka jest członkiem Konsorcjum utworzonego w celu realizacji projektu na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”). Liderem Konsorcjum, reprezentującym Konsorcjum w zakresie realizacji projektu na rzecz NCBiR, jest inny podmiot - Lider Konsorcjum. Konsorcjum zawarło z NCBiR Umowę na wykonanie projektu dofinansowanego przez NCBiR w ramach programu „XY”. Projekt obejmuje realizację fazy badawczej oraz fazy przygotowań do wdrożenia. Spółka nie będzie uczestniczyć w fazie wdrożeniowej. Projekt na rzecz NCBiR jest realizowany w ramach oraz w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Realizacja Projektu finansowana jest w części dofinansowaniem, którego wypłata przez NCBiR na rzecz Konsorcjum, za pośrednictwem Lidera, jest uzależniona od otrzymania przez NCBiR dotacji celowej z budżetu państwa (tj. dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań NCBiR oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa). Dofinansowanie jest przekazywane przez NCBiR Liderowi, na rachunek bankowy Lidera, w transzach, w formie zaliczek, a następnie - za pośrednictwem Lidera, w odpowiedniej ustalonej części - na rachunek bankowy Spółki (a także pozostałych członków Konsorcjum).

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.), ustawa określa zasady działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej "Centrum". Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ww. ustawy, Centrum zarządza strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansuje lub współfinansuje te programy. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych są finansowane ze środków finansowych na naukę zgodnie z rocznym planem finansowym Centrum, o którym mowa w art. 48 ust. 1.

Jak stanowi art. 30 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, do zadań Centrum należy także:

 1. wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki;
 2. inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
 3. inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

W myśl art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), Minister przekazuje Centrum Rozwoju środki finansowe w formie:

 1. dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań Centrum Rozwoju, o których mowa w art. 5 pkt 1, oraz na realizację badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych w art. 5 pkt 2, na wniosek Dyrektora Centrum Rozwoju;
 2. dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum Rozwoju zadaniami, określonymi w art. 5 pkt 1 i 2;
 3. dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, określonych w art. 5 pkt 1 i 2.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora.

Mając powyższe na uwadze środki, które Spółka otrzymała za pośrednictwem Lidera Konsorcjum na realizację projektu przekazane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w zakresie w jakim agencja otrzymała środki na ten cel z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie natomiast do treści art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53 i 55, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konsekwencji stanowisko Spółki, w świetle którego otrzymane dofinansowanie z NCBiR (za pośrednictwem Lidera Konsorcjum) jest wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy), a wydatki z tytułu realizacji Projektu, przypadające na Spółkę, w części sfinansowanej ze środków z dofinansowania NCBiR, nie stanowią dla Spółki kosztów podatkowych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy – jest prawidłowe.

Ponadto, odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji, tutejszy organ wskazuje, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.