ITPB2/4511-598/15/RS | Interpretacja indywidualna

Czy od wypłaconych świadczeń z tytułu odbycia stażu zawodowego studentkom i studentom studiów I stopnia kierunku I. należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
ITPB2/4511-598/15/RSinterpretacja indywidualna
 1. projekt
 2. płatnik
 3. stypendium stażowe
 4. uczestnicy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet (Wnioskodawca), utworzony na podstawie ustawy z dnia ..., jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.

W dniu 21 listopada 2012 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „I.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w W. oraz Wnioskodawcą.

Wnioskodawca w ww. projekcie będzie zawierał trójstronne umowy dotyczące organizacji i odbycia stażu zawodowego. Stronami umowy będą: Wnioskodawca, studentka/student oraz przedsiębiorstwo, w którym będzie realizowany staż. Przedmiotem umowy jest organizacja i odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwie. Staż kierowany jest do studentki/studenta kierunku I., którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013. W ramach ww. projektu w roku akademickim 2014/2015 zaplanowano co najmniej 20 staży zawodowych w wymiarze minimum 4 tygodni. Staż realizowany będzie jednorazowo, w sposób ciągły, w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2015 r. i obejmować będzie łącznie 160 h, przeciętnie 40 h tygodniowo. Z tytułu odbycia stażu zawodowego studentka/student otrzyma od Wnioskodawcy stypendium stażowe w kwocie 1.400 zł. Świadczenie będzie wypłacane ze środków projektu.

Staż ma na celu poznanie przez studentki i studentów zasad działania przedsiębiorstwa oraz nabycie doświadczenia zawodowego ułatwiającego start zawodowy na rynku pracy. Realizatorem projektu jest Wnioskodawca.

Studentka/student nie może odbywać stażu w przedsiębiorstwie, w którym:

 1. jest właścicielem lub współwłaścicielem,
 2. pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
 3. pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
 4. jest zatrudniony na umowę o pracę.

Studentki i studenci, którym Wnioskodawca będzie wypłacał stypendia stażowe, będą uczestnikami projektu pt. „I.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, natomiast stypendia stażowe będą stanowiły pomoc udzieloną w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od wypłaconych świadczeń z tytułu odbycia stażu zawodowego studentkom i studentom studiów I stopnia kierunku I. należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 21 ust 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponieważ stypendium stażowe organizowane jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a studentka/student odbywający staż jest uczestnikiem projektu w związku z tym na podstawie przytoczonych przepisów, stypendia stażowe podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że nie jest zobowiązany do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. świadczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 21 listopada 2012 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „I.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w W. oraz Wnioskodawcą.

Wnioskodawca w ww. projekcie będzie zawierał trójstronne umowy dotyczące organizacji i odbycia stażu zawodowego. Stronami umowy będą: Wnioskodawca, studentka/student oraz przedsiębiorstwo, w którym będzie realizowany staż. Przedmiotem umowy jest organizacja i odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwie. Staż kierowany jest do studentki/studenta kierunku I., którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013. W ramach ww. projektu w roku akademickim 2014/2015 zaplanowano co najmniej 20 staży zawodowych w wymiarze minimum 4 tygodni. Staż realizowany będzie jednorazowo, w sposób ciągły, w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2015 r. i obejmować będzie łącznie 160 h, przeciętnie 40 h tygodniowo. Z tytułu odbycia stażu zawodowego studentka/student otrzyma od Wnioskodawcy stypendium stażowe w kwocie 1.400 zł. Świadczenie będzie wypłacane ze środków projektu.

Staż ma na celu poznanie przez studentki i studentów zasad działania przedsiębiorstwa oraz nabycie doświadczenia zawodowego ułatwiającego start zawodowy na rynku pracy. Realizatorem projektu jest Wnioskodawca.

Studentka/student nie może odbywać stażu w przedsiębiorstwie, w którym:

 1. jest właścicielem lub współwłaścicielem,
 2. pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
 3. pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
 4. jest zatrudniony na umowę o pracę.

Studentki i studenci, którym Wnioskodawca będzie wypłacał stypendia stażowe, będą uczestnikami projektu pt. „I.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, natomiast stypendia stażowe będą stanowiły pomoc udzieloną w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że wypłacane przez Wnioskodawcę studentkom i studentom (tj. uczestnikom projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) stypendia stażowe – jako pomoc udzielana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym od wypłaconych kwot Wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.