ITPB2/4511-48/15/MU | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe (stypendium stażowe, szkoleniowe).
ITPB2/4511-48/15/MUinterpretacja indywidualna
 1. projekt
 2. stypendia
 3. stypendium stażowe
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w latach 2013 - 2014 realizował projekt pn. „Robotnik drogowy - kurs zawodowy dla osób bezrobotnych z obszaru XXX” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa. Okres realizacji projektu: 1 września 2013 – 15 października 2014 r. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, gdzie instytucją wdrażającą (instytucją pośredniczącą II stopnia) jest Wojewódzki Urząd Pracy. Zgodnie z umową dofinansowania zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Wojewódzkim Urzędem Pracy Wnioskodawca uzyskał status Beneficjenta.

Projekt w 85% współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% ze środków budżetu państwa.

Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne w wieku od 18 do 24 lat zamieszkujące powiat. Uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego z IPD, grupowego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych i staży.

Rekrutacja do projektu miała charakter otwarty a uczestnicy zgłaszali się do Beneficjenta z własnej inicjatywy. Do obsługi rekrutacji Beneficjent powołał biuro projektu, w którym zainteresowane osoby składały odpowiednio wypełnione formularze i deklaracje rekrutacyjne. Do projektu zakwalifikowano 20 uczestników, którzy uczestniczyli w poszczególnych etapach wsparcia, w tym również w szkoleniach, w ramach których otrzymywali świadczenie pieniężne w postaci stypendium szkoleniowego, a 12 uczestników w stażach, w ramach których otrzymywali świadczenie w postaci stypendium stażowego. Udział w projekcie był dla uczestników bezpłatny.

W ramach realizowanego projektu Beneficjent w 2013 r. i 2014 r. wypłacał uczestnikom projektu świadczenia – stypendia:

 1. dla 18 uczestników w postaci stypendium szkoleniowego za udział w 322 godzinach szkolenia, w tym 202 godziny szkolenia „Operator koparko – ładowarki” oraz 120 godzin szkolenia „Układacz nawierzchni drogowych”. Za każdą godzinę udziału w szkoleniach każdy z 18 uczestników otrzymał 4 zł brutto.
 2. dla 2 uczestników w postaci stypendium szkoleniowego za udział w 330 godzinach szkolenia, w tym 202 godziny szkolenia „Operator koparko – ładowarki”, 120 godzin szkolenia „Układacz nawierzchni drogowych”, 8 godzin szkolenia „Równe szanse na rynku pracy”. Za każdą godzinę udziału w szkoleniach każdy z uczestników otrzymał 4 zł brutto. Dodatek szkoleniowy wypłacany był przez Beneficjenta uczestnikom projektu ze środków (wskazanych w budżecie projektu), które Beneficjent otrzymał w transzach przekazywanych przez instytucję wdrażającą (instytucję pośredniczącą II stopnia) na realizację projektu.

Po zakończeniu szkoleń 12 uczestników odbyło staż zawodowy, który trwał 5 miesięcy. W związku z uczestnictwem w stażach uczestnicy otrzymali stypendium stażowe w wysokości 1.500 zł brutto za każdy miesiąc. Stypendium stażowe wypłacane było przez Beneficjenta uczestnikom projektu ze środków (wskazanych w budżecie projektu), które Beneficjent otrzymał w transzach przekazywanych przez instytucję wdrażającą (instytucję pośredniczącą II stopnia) na realizację projektu.

Staż był realizowany w oparciu o dwie umowy:

 • umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem a pracodawcą, u którego uczestnicy odbywali staż zawodowy;
 • umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem a uczestnikiem projektu odbywającym staż.

Stypendia szkoleniowe i stażowe wypłacane były uczestnikom projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca jako realizator projektu (Beneficjent projektu POKL), miał obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zarówno od kwot stypendiów szkoleniowych, jak i stypendiów stażowych wypłacanych uczestnikom projektu... Czy, w związku z tymi wypłatami, Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania tym osobom informacji PIT-8C za 2013 r. i 2014 r....

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są środki finansowe otrzymywane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146).

Zgodnie z definicją zamieszczoną w przepisach ustawy o finansach publicznych, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z unijnych funduszy strukturalnych (w tym przypadku z Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zdaniem Wnioskodawcy kwoty otrzymane ze środków europejskich przez ich beneficjentów są objęte zwolnieniem podatkowym, zatem kwoty stypendiów szkoleniowych oraz stażowych wypłacane uczestnikom projektu za udział w szkoleniach i stażach są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z tym Wnioskodawca uważa, że jako realizator projektu, nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zarówno od kwoty stypendiów szkoleniowych, jak i stypendiów stażowych wypłacanych uczestnikom projektu, jak również nie miał obowiązku sporządzania dla tych osób informacji PIT-8C za 2013 r. i 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 12 września 2014 r. przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 13 września 2014 r. przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy również, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w latach 2013 - 2014 realizował projekt pn. „Robotnik drogowy - kurs zawodowy dla osób bezrobotnych z obszaru XXX” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa. Okres realizacji projektu: 1 września 2013 – 15 października 2014 r. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, gdzie instytucją wdrażającą (instytucją pośredniczącą II stopnia) jest Wojewódzki Urząd Pracy. Zgodnie z umową dofinansowania zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Wojewódzkim Urzędem Pracy Wnioskodawca uzyskał status Beneficjenta.

Projekt w 85% współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% ze środków budżetu państwa.

Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne w wieku od 18 do 24 lat zamieszkujące powiat. Uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego z IPD, grupowego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych i staży.

Rekrutacja do projektu miała charakter otwarty a uczestnicy zgłaszali się do Beneficjenta z własnej inicjatywy. Do obsługi rekrutacji Beneficjent powołał biuro projektu, w którym zainteresowane osoby składały odpowiednio wypełnione formularze i deklaracje rekrutacyjne. Do projektu zakwalifikowano 20 uczestników, którzy uczestniczyli w poszczególnych etapach wsparcia, w tym również w szkoleniach, w ramach których otrzymywali świadczenie pieniężne w postaci stypendium szkoleniowego, a 12 uczestników w stażach, w ramach których otrzymywali świadczenie w postaci stypendium stażowego. Udział w projekcie był dla uczestników bezpłatny.

W ramach realizowanego projektu Beneficjent w 2013 r. i 2014 r. wypłacał uczestnikom projektu świadczenia – stypendia:

 1. dla 18 uczestników w postaci stypendium szkoleniowego za udział w 322 godzinach szkolenia, w tym 202 godziny szkolenia „Operator koparko – ładowarki” oraz 120 godzin szkolenia „Układacz nawierzchni drogowych”. Za każdą godzinę udziału w szkoleniach każdy z 18 uczestników otrzymał 4 zł brutto.
 2. dla 2 uczestników w postaci stypendium szkoleniowego za udział w 330 godzinach szkolenia, w tym 202 godziny szkolenia „Operator koparko – ładowarki”, 120 godzin szkolenia „Układacz nawierzchni drogowych”, 8 godzin szkolenia „równe szanse na rynku pracy”. Za każdą godzinę udziału w szkoleniach każdy z uczestników otrzymał 4 zł brutto. Dodatek szkoleniowy wypłacany był przez Beneficjenta uczestnikom projektu ze środków (wskazanych w budżecie projektu), które Beneficjent otrzymał w transzach przekazywanych przez instytucję wdrażającą (instytucję pośredniczącą II stopnia) na realizację projektu.

Po zakończeniu szkoleń 12 uczestników odbyło staż zawodowy, który trwał 5 miesięcy. W związku z uczestnictwem w stażach uczestnicy otrzymali stypendium stażowe w wysokości 1.500 zł brutto za każdy miesiąc. Stypendium stażowe wypłacane było przez Beneficjenta uczestnikom projektu ze środków (wskazanych w budżecie projektu), które Beneficjent otrzymał w transzach przekazywanych przez instytucję wdrażającą (instytucję pośredniczącą II stopnia) na realizację projektu.

Staż był realizowany w oparciu o dwie umowy:

 • umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem a pracodawcą, u którego uczestnicy odbywali staż zawodowy;
 • umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem a uczestnikiem projektu odbywającym staż.

Stypendia szkoleniowe i stażowe wypłacane były uczestnikom projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że do stypendiów szkoleniowych i stypendiów stażowych wypłaconych osobom biorącym udział w projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby te były bowiem uczestnikami projektu, a ww. stypendia stanowiły dla nich pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego. Zatem, w związku z wypłatą stypendiów, zarówno szkoleniowych jak i stażowych, korzystających ze zwolnienia przedmiotowego, Wnioskodawca nie był zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. świadczeń. Nie miał też obowiązku wystawienia za 2013 r. i 2014 r., dla tych osób, informacji PIT-8C.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.