IPTPP4/4512-74/15-6/BM | Interpretacja indywidualna

Prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPTPP4/4512-74/15-6/BMinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. powiat
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.) i z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. .....

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego oraz pismem z dnia z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat zrealizował projekt pn. ... dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 w II Osi Priorytetowej: Ochrona środowiska, Działanie 11.6- Ochrona powietrza. Projekt obejmował termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespołu Szkół Elektronicznych w.... Zrealizowanie ww. projektu należało do zadań własnych Powiatu na podstawie art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 2S6, poz. 2572 ze zm.). Powiat zlecił wykonanie projektu wykonawcom wyłonionym w drodze realizacji prawa zamówień publicznych opłacając wystawione przez wykonawców faktury VAT. Powiat nie miał możliwości prawnych odliczenia podatku VAT od zrealizowanych robót i takiego odliczenia nie dokonał występując jednocześnie o potwierdzenie swojego stanowiska w interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, którą uzyskał w dniu 5 października 2009 roku (interpretacja znak: ....). Interpretacja ta potwierdziła stanowisko Powiatu, że Powiat nie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu. Możliwość prawna odzyskania przez Powiat podatku VAT wiąże się z uregulowaniami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, bowiem podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Dodać przy tym należy, iż po zakończeniu realizacji projektu prawo własności obiektów będących przedmiotem inwestycji, nie przeszło na żaden inny podmiot. Pozostały one dalej własnością Powiatu a jedynie zarząd nad tym mieniem komunalnym i jego bieżąca eksploatacja został przekazany nieodpłatnie Dyrektorom jednostek budżetowych - szkół, które podlegały termomodernizacji. Obiekty po zakończeniu inwestycji (po wykonaniu termomodernizacji) przekazane zostały nieodpłatnie na etapie eksploatacyjnym w trwały zarząd szkół - jednostek budżetowych.

Szkoły, jednostki budżetowe służą przede wszystkim prowadzeniu zajęć lekcyjnych, tj. czynności nieodpłatnych nie podlegających podatkowi VAT, a w przypadku zaistnienia sytuacji wynajęcia sali lekcyjnej, czy też sali gimnastycznej poza godzinami lekcyjnymi - również te czynności jako czynności opodatkowane nie generują obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT dla Powiatu lecz ewentualnie dla poszczególnych szkół.

Obecnie w związku z przeprowadzoną w dniach 14-19.01.2015 roku kontrolą planową na zakończenie realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą Urząd Marszałkowski w ... oraz w związku ze stwierdzeniem faktu oddania przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w .... w użytkowanie w celu prowadzenia sklepiku szkolnego (na podstawie umowy użyczenia) lokalu nr l/10/2012 mieszczącego się w budynku szkoły o powierzchni 12 mkw. Powiat został zobowiązany do niezwłocznego wystąpienia do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT na projekcie. Zdaniem wnioskującego fakt użyczenia lokalu przez Zespół Szkół nie spowodował zaistnienia obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT dla Powiatu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W okresie realizacji projektu Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Zespół Szkół Elektronicznych w .... były odrębnymi od Powiatu podatnikami. Powiat w swoich rejestrach i deklaracjach nie dokonywał rozliczeń czynności wykonywanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespół Szkół Elektronicznych w..... Czynności wykonywane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w ... były ewidencjonowane i rozliczane w prowadzonych przez ten Zespół Szkół ewidencjach. Stroną umowy użyczenia lokalu w celu prowadzenia sklepiku szkolnego był i jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w .... Oddanie lokalu w celu prowadzenia sklepiku szkolnego nie miało charakteru odpłatności.

Wnioskodawca jednak dodaje, iż szkoła uzyskiwała wpływy miesięczne z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 130,00 zł, na którą to sumę składają się :

 • korzystanie z energii elektrycznej,
 • koszty wody i kanalizacji,
 • koszty energii cieplnej,
 • koszty dozoru i monitoringu
 • koszty utrzymania czystości w zakresie pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych

Obliczonej jako udział tych kosztów szkoły w stosunku do powierzchni zajmowanego sklepiku tj. 10,83 zł za 1 metr kwadratowy miesięcznie. Wpływy te były uiszczane na podstawie faktury VAT wystawianej przez szkołę.

Na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 15.01.2013 roku wprowadzono do umowy również obowiązek przekazywania opłaty „podatek od nieruchomości „ w kwocie 243,80 zł.

Wpływy z tytułu ww. pobierane były przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, również rozliczenia z ww. tytułu dokonywała szkoła.

Faktury VAT dokumentujące zakupy związane z projektem pn. wystawiane były na Powiat. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu były i są wykorzystywane przez Powiat do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług . W ramach realizacji projektu wykonywane były roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków wykorzystywanych przez szkołę do realizacji jej celów statutowych. Czynności te zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym należą do zadań publicznych Powiatu o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej ( art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy). Wydatki na termomodernizację były ponoszone od 1.08.2007 roku do 31.01.2014 roku. Wydatki na termomodernizację ponoszone od 1.01.2011 roku są wydatkami stanowiącymi ponad 30 % wartości początkowej budynków szkoły.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy poprawnie zostało założone, że Powiat nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług ( VAT ) w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zm. ) w związku z realizacją projektu, a zawarcie umowy użyczenia przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w ....z firmą „...” pomieszczenia stanowiącego część pomieszczeń szkoły (objętej termomodernizacją) o powierzchni 12m kwadratowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w formie sklepiku faktu tego nie zmieniło...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sprawie opisywanej i uzupełnianej nie powstała możliwość prawna odzyskania podatku VAT dla Powiatu. Realizacja projektu należała do zadań własnych powiatu na podstawie art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i ujęte jest jednocześnie w katalogu zadań powiatu o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Powiat zlecił wykonanie projektu wykonawcom wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy prawa zamówień publicznych opłacając wystawione przez wykonawców faktury. Powiat nie miał możliwości prawnych odliczenia podatku od towarów i usług od zrealizowanych robót i takiego odliczenia nie dokonał. Możliwość prawna odzyskania podatku VAT wiąże się z uregulowaniami art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług VAT, bowiem z jego treści wynika, że podatnikowi o którym mowa w art. 15 ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Dodać należy, że po zakończeniu realizacji projektu prawo własności obiektów będących przedmiotem tej inwestycji, nie przeszło na żaden inny podmiot. Pozostały one dalej własnością Powiatu, a jedynie zarząd nad tym mieniem komunalnym i jego bieżąca eksploatacja przekazane zostały nieodpłatnie Dyrektorom jednostek budżetowych szkół, które podlegały termomodernizacji. Obiekty po zakończeniu termomodernizacji przekazane zostały nieodpłatnie w trwały zarząd szkół - jednostek budżetowych. Celem statutowym tych szkół jest przede wszystkim prowadzenie zajęć lekcyjnych. Szkoły te są jednocześnie odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług, a w przypadku zaistnienia przypadku czynności odpłatnej np. wynajęcia części pomieszczenia szkół poza godzinami lekcyjnymi, czynności te nie spowodują powstania obrotu podlegającego opodatkowaniu dla Powiatu lecz dla szkoły, która jest stroną tej czynności odpłatnej i prowadzi rozliczenia i ewidencje podatku VAT dla tej czynności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

– z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca – Powiat, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zrealizował projekt pn. „....” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 w II Osi Priorytetowej: Ochrona środowiska, Działanie 11.6 - Ochrona powietrza. Projekt obejmował termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespołu Szkół Elektronicznych w..... Powiat zlecił wykonanie projektu wykonawcom wyłonionym w drodze realizacji prawa zamówień publicznych opłacając wystawione przez wykonawców faktury VAT. Powiat nie miał możliwości prawnych odliczenia podatku VAT od zrealizowanych robót i takiego odliczenia nie dokonał występując jednocześnie o potwierdzenie swojego stanowiska w interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, którą uzyskał w dniu 5 października 2009 roku (interpretacja znak: ....). Interpretacja ta potwierdziła stanowisko Powiatu, że Powiat nie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu. Po zakończeniu realizacji projektu prawo własności obiektów będących przedmiotem inwestycji, nie przeszło na żaden inny podmiot. Pozostały one dalej własnością Powiatu a jedynie zarząd nad tym mieniem komunalnych i jego bieżąca eksploatacja został przekazany nieodpłatnie Dyrektorom jednostek budżetowych - szkół, które podlegały termomodernizacji. Obiekty po zakończeniu inwestycji (po wykonaniu termomodernizacji) przekazane zostały nieodpłatnie na etapie eksploatacyjnym w trwały zarząd szkół - jednostek budżetowych.

Szkoły, jednostki budżetowe służą przede wszystkim prowadzeniu zajęć lekcyjnych, tj. czynności nieodpłatnych nie podlegających podatkowi VAT, a w przypadku zaistnienia sytuacji wynajęcia sali lekcyjnej, czy też sali gimnastycznej poza godzinami lekcyjnymi - również te czynności jako czynności opodatkowane nie generują obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT dla Powiatu lecz ewentualnie dla poszczególnych szkół.

Obecnie w związku z przeprowadzoną w dniach 14-19.01.2015 roku kontrolą planową na zakończenie realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą Urząd Marszałkowski w ....oraz w związku ze stwierdzeniem faktu oddania przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w ... w użytkowanie w celu prowadzenia sklepiku szkolnego (na podstawie umowy użyczenia) lokalu nr .... mieszczącego się w budynku szkoły o powierzchni 12 mkw. Powiat został zobowiązany do niezwłocznego wystąpienia do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT na projekcie.

W okresie realizacji projektu Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Zespół Szkół Elektronicznych w ....były odrębnymi od Powiatu podatnikami. Powiat w swoich rejestrach i deklaracjach nie dokonywał rozliczeń czynności wykonywanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespół Szkół Elektronicznych w .... Czynności wykonywane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w .... były ewidencjonowane i rozliczane w prowadzonych przez ten Zespół Szkół ewidencjach. Stroną umowy użyczenia lokalu w celu prowadzenia sklepiku szkolnego był i jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w ..... Oddanie lokalu w celu prowadzenia sklepiku szkolnego nie miało charakteru odpłatności. Jednak szkoła uzyskiwała wpływy miesięczne z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 130,00 zł, na którą to sumę składają się :

 • korzystanie z energii elektrycznej,
 • koszty wody i kanalizacji,
 • koszty energii cieplnej,
 • koszty dozoru i monitoringu
 • koszty utrzymania czystości w zakresie pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych obliczonej jako udział tych kosztów szkoły w stosunku do powierzchni zajmowanego sklepiku tj. 10,83 zł za 1 metr kwadratowy miesięcznie. Wpływy te były uiszczane na podstawie faktury VAT wystawianej przez szkołę.

Na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 15.01.2013 roku wprowadzono do umowy również obowiązek przekazywania opłaty „podatek od nieruchomości „ w kwocie 243,80 zł.

Wpływy z tytułu ww. pobierane były przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, również rozliczenia z ww. tytułu dokonywała szkoła.

Faktury VAT dokumentujące zakupy związane z projektem pn. .... wystawiane były na Powiat. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu były i są wykorzystywane przez Powiat do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W ramach realizacji projektu wykonywane były roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków wykorzystywanych przez szkołę do realizacji jej celów statutowych. Czynności te zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym należą do zadań publicznych Powiatu o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej ( art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, uwzględniając fakt zawarcia umowy użyczenia przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w .... (objętej termomodernizacją) pomieszczenia szkoły na prowadzenie działalności handlowej w formie sklepiku.

Stwierdzić należy, że po oddaniu przez Powiat nieruchomości w nieodpłatny trwały zarząd Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1, to ten Zespół Szkół świadczy usługi odpłatnego użyczenia lokalu na sklepik, a obroty z tego tytułu są obrotami Zespołu Szkół Zawodowych. Powiat natomiast wykorzystuje towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług .

Zauważyć tu należy, że umowa użyczenia jest z natury umową nieodpłatną, bowiem zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jednakże jeśli pojawia się jakakolwiek płatność związana z użytkowaniem rzeczy oddanej w używanie, to na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług umowa ta przestaje być umową nieodpłatną i staje się czynnością odpłatną, a więc jako taka podlega opodatkowaniu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu były i są wykorzystywane przez Powiat do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na zmianę charakteru tych czynności nie wpływa fakt użyczenia pomieszczenia szkoły przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w .... z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w formie sklepiku, bowiem to nie Wnioskodawca użycza lokal i osiąga z tego tytułu dochód, a jego jednostka organizacyjna, która dokonuje odrębnych od Wnioskodawcy rozliczeń podatku z tego tytułu. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji przedmiotowego projektu były i są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w ... z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w formie sklepiku, pozostaje bez wpływu na powyższe rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ zauważa, iż ustawa o podatku od towarów i usług jest opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, zatem podany w pytaniu publikator tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zm., jest nieaktualny.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.