IPTPP4/4512-57/15-2/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
  1. Stowarzyszenie będzie realizować w bieżącym roku 2015 operację współfinansowaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie w roku 2014, a termin realizacji zadania to 30-03-2015. Tytuł operacji „....” Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom wsi K. i okolic integracji społecznej i uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez doposażenie zespołu śpiewaków w niezbędne elementy stroju ludowego i jego wyposażenie celem promocji Stowarzyszenia. Przedmiotem operacji jest wyposażenie zespołu śpiewaków oraz promocja zespołu podczas wydarzenia z okazji stulecia utworzenia szkoły im..... Zespół składa się z członków Stowarzyszenia w liczbie 8 pań i 4 panów. Dla pań zakupionych zostanie 8 par butów, 8 sztuk korali, 8 sztuk wianków ze wstążkami, 8 sztuk halek pod spódnice, 8 sztuk spódnic z zapaskami, 8 sztuk gorsetów, 8 sztuk bluzek. Dla panów zakupione zostaną 4 pary spodni, 4 sztuki kapeluszy, 4 koszule, 4 pasy. Stroje będą używane podczas występów zespołu. Przedmiotem operacji jest również zakup 1 keyboarda, 1 mikrofonu wokalno-dynamicznego, 1 lasera do efektów świetlnych, które umożliwią występy zespołowi śpiewaków. Projekt zakłada też przygotowanie festiwalu z udziałem wyżej opisanego zespołu i w celu jego realizacji zostaną zakupione elementy służące do wykonania dekoracji: 60mb tkaniny dekoracyjnej, 20mb karnisza, 1 parawan stacjonarny, 40 mb krepiny, 4 kg kleju, 50 szt. arkuszy kolorowego papieru. Podczas trwania projektu wydarzenia będą dokumentowane celem promocji zespołu i Stowarzyszenia. W tym celu zakupiony będzie 1 aparat fotograficzny do zdjęć i 2 ryzy papieru kredowego do drukowania zdjęć. Z okazji wydarzenia kulturalnego zostaną namalowane obrazy i wydrukowany śpiewnik o tematyce zawiązanej z historią I.K.. W tym celu zakupione zostaną: drukarka laserowa kolorowa, 2 ryzy papieru ksero, 20 sztuk farb akrylowych do malowania na płótnie, 3 sztuki płócien pod obrazy. Wszystkie wymienione elementy wyposażenia zespołu śpiewaków oraz materiały dekoracyjne i promocyjne czyli zdjęcia, śpiewniki, obrazy będą dostępne nieodpłatnie dla uczestników projektu pt. „...”.
  2. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu opodatkowane podatkiem od towarów i pozwolą stworzyć warunki umożliwiające realizację celu a więc nieodpłatne korzystanie z wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, edukacyjnych przez społeczność poprzez różne formy spotkań grupowych oraz korzystanie indywidualne. Przez 5 kolejnych lat trwania projektu wszystkie osoby uczestniczące w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie będą mogły nieodpłatnie użytkować zakupione elementy wyposażenia zakupione w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” oraz korzystać z przygotowanych przez nich form aktywności kulturalnej. Wszystkie formy działalności społecznej związane z użyciem zakupionych elementów odbywać się będą nieodpłatnie dla mieszkańców i wszystkich chętnych i Stowarzyszenie nie będzie czerpać żadnych korzyści finansowych z tego tytułu.
  3. Wszystkie faktury na zakup powyższych artykułów i usług wystawione będą na Stowarzyszenie. Elementy wyposażenia zespołu, elementy dekoracji, śpiewniki oraz obrazy będą ogólnodostępne dla mieszkańców. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu objęte będą podatkiem od towarów i usług jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
  4. Wszystkie wydatki w ramach operacji pod nazwą „...” będą dokonywane zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy przyznania pomocy zawartej z Urzędem Marszałkiem Województwa. Podatek VAT od zakupów towarów i usług wymienionych w tym harmonogramie zostanie zaliczony do kosztów kwalifikowanych, gdyż Stowarzyszenie nie może odzyskać podatku VAT w Urzędzie Skarbowym. Stowarzyszenie w trakcie realizacji operacji nie będzie dokonywała żadnych czynności stanowiących sprzedaż opodatkowaną. Stowarzyszenie nie posiada statusu podatnika VAT-czynnego w rozumieniu art. 15 ustawy, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Wobec Stowarzyszenia nieprowadzone jest postępowanie podatkowe oraz postępowanie karno-skarbowe.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT naliczony od zakupu towarów i usług dokonanych w związku z realizacją operacji pod nazwą „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie może odzyskać podatku VAT naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z realizacją operacji pod nazwą „...”, gdyż nie posiada ona statusu czynnego podatnika VAT oraz nie będzie dokonywać czynności opodatkowanych podatkiem VAT, które byłyby powiązane są z tymi zakupami i usługami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca - Stowarzyszenie będzie realizować w bieżącym roku 2015 operację współfinansowaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tytuł operacji „....” Wszystkie faktury na zakup artykułów i usług wystawione będą na Wnioskodawcę. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu objęte będą podatkiem od towarów i usług jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie w trakcie realizacji operacji nie będzie dokonywało żadnych czynności stanowiących sprzedaż opodatkowaną. Stowarzyszenie nie posiada statusu podatnika VAT-czynnego w rozumieniu art. 15 ustawy, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie mógł odzyskać podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.