IPTPP4/4512-57/15-2/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPTPP4/4512-57/15-2/BMinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
  1. Stowarzyszenie będzie realizować w bieżącym roku 2015 operację współfinansowaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie w roku 2014, a termin realizacji zadania to 30-03-2015. Tytuł operacji „....” Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom wsi K. i okolic integracji społecznej i uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez doposażenie zespołu śpiewaków w niezbędne elementy stroju ludowego i jego wyposażenie celem promocji Stowarzyszenia. Przedmiotem operacji jest wyposażenie zespołu śpiewaków oraz promocja zespołu podczas wydarzenia z okazji stulecia utworzenia szkoły im..... Zespół składa się z członków Stowarzyszenia w liczbie 8 pań i 4 panów. Dla pań zakupionych zostanie 8 par butów, 8 sztuk korali, 8 sztuk wianków ze wstążkami, 8 sztuk halek pod spódnice, 8 sztuk spódnic z zapaskami, 8 sztuk gorsetów, 8 sztuk bluzek. Dla panów zakupione zostaną 4 pary spodni, 4 sztuki kapeluszy, 4 koszule, 4 pasy. Stroje będą używane podczas występów zespołu. Przedmiotem operacji jest również zakup 1 keyboarda, 1 mikrofonu wokalno-dynamicznego, 1 lasera do efektów świetlnych, które umożliwią występy zespołowi śpiewaków. Projekt zakłada też przygotowanie festiwalu z udziałem wyżej opisanego zespołu i w celu jego realizacji zostaną zakupione elementy służące do wykonania dekoracji: 60mb tkaniny dekoracyjnej, 20mb karnisza, 1 parawan stacjonarny, 40 mb krepiny, 4 kg kleju, 50 szt. arkuszy kolorowego papieru. Podczas trwania projektu wydarzenia będą dokumentowane celem promocji zespołu i Stowarzyszenia. W tym celu zakupiony będzie 1 aparat fotograficzny do zdjęć i 2 ryzy papieru kredowego do drukowania zdjęć. Z okazji wydarzenia kulturalnego zostaną namalowane obrazy i wydrukowany śpiewnik o tematyce zawiązanej z historią I.K.. W tym celu zakupione zostaną: drukarka laserowa kolorowa, 2 ryzy papieru ksero, 20 sztuk farb akrylowych do malowania na płótnie, 3 sztuki płócien pod obrazy. Wszystkie wymienione elementy wyposażenia zespołu śpiewaków oraz materiały dekoracyjne i promocyjne czyli zdjęcia, śpiewniki, obrazy będą dostępne nieodpłatnie dla uczestników projektu pt. „...”.
  2. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu opodatkowane podatkiem od towarów i pozwolą stworzyć warunki umożliwiające realizację celu a więc nieodpłatne korzystanie z wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, edukacyjnych przez społeczność poprzez różne formy spotkań grupowych oraz korzystanie indywidualne. Przez 5 kolejnych lat trwania projektu wszystkie osoby uczestniczące w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie będą mogły nieodpłatnie użytkować zakupione elementy wyposażenia zakupione w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” oraz korzystać z przygotowanych przez nich form aktywności kulturalnej. Wszystkie formy działalności społecznej związane z użyciem zakupionych elementów odbywać się będą nieodpłatnie dla mieszkańców i wszystkich chętnych i Stowarzyszenie nie będzie czerpać żadnych korzyści finansowych z tego tytułu.
  3. Wszystkie faktury na zakup powyższych artykułów i usług wystawione będą na Stowarzyszenie. Elementy wyposażenia zespołu, elementy dekoracji, śpiewniki oraz obrazy będą ogólnodostępne dla mieszkańców. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu objęte będą podatkiem od towarów i usług jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
  4. Wszystkie wydatki w ramach operacji pod nazwą „...” będą dokonywane zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy przyznania pomocy zawartej z Urzędem Marszałkiem Województwa. Podatek VAT od zakupów towarów i usług wymienionych w tym harmonogramie zostanie zaliczony do kosztów kwalifikowanych, gdyż Stowarzyszenie nie może odzyskać podatku VAT w Urzędzie Skarbowym. Stowarzyszenie w trakcie realizacji operacji nie będzie dokonywała żadnych czynności stanowiących sprzedaż opodatkowaną. Stowarzyszenie nie posiada statusu podatnika VAT-czynnego w rozumieniu art. 15 ustawy, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Wobec Stowarzyszenia nieprowadzone jest postępowanie podatkowe oraz postępowanie karno-skarbowe.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT naliczony od zakupu towarów i usług dokonanych w związku z realizacją operacji pod nazwą „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie może odzyskać podatku VAT naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z realizacją operacji pod nazwą „...”, gdyż nie posiada ona statusu czynnego podatnika VAT oraz nie będzie dokonywać czynności opodatkowanych podatkiem VAT, które byłyby powiązane są z tymi zakupami i usługami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca - Stowarzyszenie będzie realizować w bieżącym roku 2015 operację współfinansowaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tytuł operacji „....” Wszystkie faktury na zakup artykułów i usług wystawione będą na Wnioskodawcę. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu objęte będą podatkiem od towarów i usług jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie w trakcie realizacji operacji nie będzie dokonywało żadnych czynności stanowiących sprzedaż opodatkowaną. Stowarzyszenie nie posiada statusu podatnika VAT-czynnego w rozumieniu art. 15 ustawy, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie mógł odzyskać podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.