IPTPP4/4512-171/15-6/UNR | Interpretacja indywidualna

Czy Komendzie Wojewódzkiej Policji jako podmiotowi prawa publicznego, nie będącego podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością statutową, a będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie umów cywilnoprawnych, będzie przysługiwało prawo do odzyskania kwoty podatku VAT ujętego w fakturach za realizację przedmiotowego projektu?
IPTPP4/4512-171/15-6/UNRinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. odzyskanie
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 16 marca 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) oraz z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „......”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) oraz z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Komenda Wojewódzka Policji będąca państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie umów cywilnoprawnych.

W dniu 2.09.2014 r. zawarta została z Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa umowa partnerska, dotycząca dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, w oparciu o uchwałę nr .... Zarządu Województwa z dnia 7 lipca 2010 r. z późniejszymi zmianami, zadania pn. „....”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „....”. Zakres zadania obejmuje: zaprojektowanie, dostarczenie i uruchomienie wszystkich elementów niezbędnych do zbudowania bezpiecznej platformy sprzętowo-programowej zwanej dalej SYSTEMEM wraz z wszelkimi niezbędnymi licencjami, w tym: platformy sprzętowej składającej się z kasetowego systemu serwerowego połączonego z macierzą dyskową oraz przełączników sieciowych, środowiska do wirtualizacji zasobów sprzętowych SYSTEMU, usługi katalogowej Active Directory, oprogramowania zarządzającego SYSTEMEM, przeprowadzenie migracji serwerów fizycznych i wirtualnych hostujących aplikacje, przygotowanie dokumentacji SYSTEMU, przeprowadzenie instruktaży wdrożeniowych, dostarczenie komputerów AIO oraz dostarczenie pakietów biurowych.

Wdrożenie bezpiecznej platformy sprzętowo-programowej stanowi podstawę dla przeniesienia i uruchomienia aplikacji informatycznych systemów dziedzinowych policji do obsługi repozytoriów dokumentów oraz systemów rejestrów i formularzy usprawniających organizację pracy policji. System wykorzystywany będzie przez policjantów i pracowników policji do realizacji zadań służbowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 850.000,00 zł, z tego: środki własne KWP 127.500,00 zł, środki budżetu europejskiego - 722.500,00 zł. Faktury dokumentujące poniesienie wydatków na realizację projektu będą wystawione na Komendę Wojewódzką Policji.

Wydatki związane z opłacaniem dostaw będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt brutto (brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług). Realizowane zadanie nie przyniesie przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto w związku z realizowanym projektem nie będą świadczone usługi najmu i dzierżawy. Zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi w ramach realizacji projektu pn. „...” będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Komendzie Wojewódzkiej Policji jako podmiotowi prawa publicznego, nie będącego podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością statutową, a będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie umów cywilnoprawnych, będzie przysługiwało prawo do odzyskania kwoty podatku VAT ujętego w fakturach za realizację przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w trakcie realizacji przedmiotowego projektu jak i po jego zakończeniu nie będzie możliwe odzyskanie „poniesionego podatku VAT”, ponieważ realizowany projekt jest jednym z podstawowych zadań działalności jednostki.

Ponadto, Komenda w zakresie zadań, do których została powołana odrębnymi przepisami prawa, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie ma prawa do rozliczenia tego podatku, co potwierdza art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z powyższym, nie uznaje się podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań, nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów je obsługujących z kategorii podatników ma charakter podmiotowo - przedmiotowy i stanowi odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania.

W świetle powyższego, Komenda jako państwowa jednostka budżetowa powołana ustawą o policji („tworzy się Policję, jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”) do realizacji zadań takich jak: ochrona zdrowia i życia ludzi, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, wykrywania przestępstw i wykroczeń - nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczania/odzyskania kwoty podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących wykonaną usługę bądź dostawy sprzętu związanego z przedmiotowym zadaniem.

Komenda wykonuje także czynności spoza katalogu przypisanych jej zadań, wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (najem, dzierżawa) i wyłącznie te czynności, mające charakter cywilnoprawny, dają prawo do obniżenia podatku należnego i tylko w tym zakresie jednostka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Uzyskane z tego tytułu dochody odprowadzane są na konto dochodów budżetu państwa a podatek VAT do właściwego urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca w dniu 2.09.2014 r. zawarł z Województwem umowę partnerską, dotyczącą dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, pn. „...”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „....”. System wykorzystywany będzie przez policjantów i pracowników policji do realizacji zadań służbowych. Faktury dokumentujące poniesienie wydatków na realizację projektu będą wystawione na Wnioskodawcę. Realizowane zadanie nie przyniesie przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.