IPTPP4/443-912/14-4/ALN | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie w S. ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)?
IPTPP4/443-912/14-4/ALNinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. odliczenie podatku
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „....”.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wskazanie przepisów oraz o stanowisko.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie w dniu 10.01.2014 roku złożyło do Lokalnej Grupy Działania „...” wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” na realizację operacji pt.: „....”.

Zakres operacji obejmuje:

 1. Zorganizowanie IV Międzyszkolnego Konkursu i Pokazu Fryzur „....”, w którym wezmą udział uczniowie szkół fryzjerskich oraz mieszkańcy z obszaru działania LGD. Impreza taka nie tylko zaktywizuje mieszkańców z obszaru działania LGD, ale również przyczyni się do ich większej integracji i promocji S. Przyczyni się także do rozwoju turystyki.
 2. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy obszaru działania LGD w tym osoby szczególnie zainteresowane fryzjerstwem, stylizacją, modą. Impreza ta przyczyni się do rozwoju zainteresowań z dziedziny fryzjerstwa, stylizacji, mody pośród mieszkańców z obszaru działania LGD.
 3. Podjęte działanie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności, samoświadomości względem poprawy wizerunku oraz poczucia własnej wartości społeczności lokalnej z obszaru działania LGD, co jest istotne przy aktywnym poszukiwaniu pracy i kontaktach międzyludzkich. Udział w zaplanowanym działaniu przyczyni się ponadto do integracji społeczności lokalnej z obszaru działania LGD oraz podniesienia jej jakości życia.
 4. Konkurs przyczyni się do realizacji celów Stowarzyszenia zawartych w § 6 pkt 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 19 jego Statutu.
 5. Konkurs zorganizowany zostanie do grudnia 2014 r. Miejsce imprezy to xxxx w S.
 6. Impreza będzie mieć charakter otwartego dla wszystkich zainteresowanych osób konkursu i pokazu mody i fryzur. Będzie imprezą jednodniową, czas jej trwania – 6 godzin – w godz.: 9.00 -15.00. Nadzór nad prawidłowym i rzetelnym przebiegiem konkursu i pokazu sprawować będą organizatorzy czyli Stowarzyszenie.
 7. Formą promocji i informacji o organizowanej imprezie będą plakaty - ogłoszenia oraz zaproszenia gości w celu rozreklamowania imprezy wśród społeczności lokalnej. Zaplanowane do wykonania zaproszenia będą skierowane do przedstawicieli władz gminy oraz przedstawicieli instytucji upowszechnia kultury, jury konkursu oraz przedstawicieli szkół fryzjerskich; plakaty - format A3, papier kredowy o gr. 130, wydruk laserowy pełny kolor; zaproszenia - format A5, wydruk laserowy dwustronny kolor, papier o gr. 250 oraz informacje na stronie internetowej CEU (program imprezy, zaproszenie- plakat, informacje o czasie i terminie), na stronie Kuratorium - impreza będzie ogólnodostępna- wstęp wolny.
 8. W celu zorganizowania imprezy zrealizowane będą następujące zadania:
  • zakup produktów do przygotowania poczęstunku: bigos,
  • zakup artykułów jednorazowych: talerzyki papierowe, widelce plastikowe, łyżki plastikowe, kubki plastikowe, serwetki papierowe, obrusy jednorazowe, tacki, worki na śmieci
  • wynagrodzenie autorskie - mechaniczne odtwarzanie muzyki podczas pokazu i występu K.
 1. Zakładany zakres i czas realizacji operacji przyczyni się do osiągnięcia założonego celu poprzez zaangażowanie i aktywizację młodzieży i dorosłych do czynnego udziału w wydarzeniu promującym lokalne walory, kulturę i naukę zawodu. Z uwagi na to, że cały czas wzrasta zainteresowanie lokalnymi zasobami poszczególnych regionów impreza będzie miała ogromny wpływ na promocję lokalnych wartości, przyczyni się także do większej integracji mieszkańców S. Zaplecze techniczno-organizacyjne: stoliki, krzesełka, dywan, dekoracja sceny do pokazu. Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu - zorganizowanie konkursu sztuk 1 oraz wskaźnika rezultatu:
 2. Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu promocyjnym:
  • uczestniczki konkursu i pokazu (2 pary z 5 szkół czyli 20 osób plus 5 opiekunów);
  • jury (5 osób);
  • zaproszeni goście (10 osób);
  • widownia (impreza otwarta, wstęp wolny).
 1. Sposobem mierzenia wskaźników będą: dokumentacja fotograficzna oraz ilość wydanych posiłków. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składała i nie składa deklaracji VAT-7, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu wystawione zostaną na Stowarzyszenie w S.
 2. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie w S. ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy:(ostatecznie przedstawione w uzupełnienie wniosku).

Stowarzyszenie w S. nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013) gdyż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT -7. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem złożenia wniosku do X w ramach przyznania pomocy w zakresie „Małych Projektów”, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył do Lokalnej Grupy Działania „....” wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” na realizację operacji pt.: „....”. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składała i nie składa deklaracji VAT-7, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu wystawione zostaną na Stowarzyszenie. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn.: „....”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP3/443-1470/14/UH | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku
ITPP1/443-1149/14/BK | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP2/443-1760/14/EB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.