IPTPP4/443-892/14-4/UNR | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z projektem pn. „.....” realizowanym w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
IPTPP4/443-892/14-4/UNRinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. odliczenie podatku
 4. projekt
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2014r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”, realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn. „....”, realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
 • prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn. „....”, realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
 • prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn. „.....”, realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 lutego 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego oraz opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.(ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Gminny Ludowy Klub, zgodnie z wpisem do KRS, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON oraz statutem jest stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego. Do tej pory źródłem przychodów Stowarzyszenia były dotacje, składki członkowskie oraz darowizny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r. 08.138.868) organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „małe projekty”. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy Wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (§ 4 pkt 9 pod. 1)

GLK nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn.”

 • ...”,
 • ....”,
 • ....”,

będą skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gmin wiejskich. Wszystkie planowane działania w ramach „małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W piśmie z dnia 13 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania:

 • ...”,
 • ....”,
 • ....”,

zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie: Gminny Ludowy Klub.

Stowarzyszenie nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podst. Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Zakupione materiały i usługi w ramach projektu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na działania:

 • ....”,
 • ....”,
 • ....”,

nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji wydatków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „małe projekty” przez Stowarzyszenie GLK...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 o podatku od towarów i usług. Podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu równicy podatku. Stowarzyszenie nie jest uznawane za podatnika VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja zadań objętych rozporządzeniem „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” jest związane z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wyraża więc stanowisko, iż w powyższym zdarzeniu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT płaconego w cenie nabywanych towarów i usług przy realizacji operacji w ramach :Wdrażania lokalnych strategii rozwoju na tzw. „małe projektu” przez GLK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca przystąpił do realizacji projektu pn.: „....”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie. Zakupione materiały i usługi w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn.: „.....”, realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn. „....”, realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Natomiast, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów pn. „....”, oraz „...”, realizowanych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.