IPTPP4/443-872/14-6/JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odliczenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) oraz pismem z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) oraz pismem z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Centrum Sp. z o.o., zwane dalej Spółką, powstało w dniu 1.10.2012 r. z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Zespół Opieki Zdrowotnej. Do dnia złożenia wniosku o interpretację indywidualną 100% udziałów Spółki posiadał Powiat. Od 2.12.2014 r. Powiat posiada 50% udziałów, a drugie 50% posiada – Prezes Zarządu.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca prowadzi sprzedaż usług medycznych ustawowo zwolnionych z podatku VAT.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ujętej w Regulaminie Organizacyjnym Spółki, Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia i powierzchnię pod reklamę, od których odprowadza VAT należny.

W bieżącym roku Spółka otrzyma dotację w wysokości 58.520,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „.” Dotacja będzie przeznaczona na zagospodarowanie terenów zielonych wokół przychodni i szpitala w postaci nasadzeń drzew liściastych, krzewów liściastych i iglastych oraz pnączy.

Faktury dokumentujące poniesienie wydatków na realizację projektu zostaną wystawione na Sp. z o.o.

Efekty projektu będą wykorzystane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Spółka nie ma możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania.

Proporcja sprzedaży opodatkowanej w całkowitej sprzedaży w 2014 r. wynosiła 1,37%.

Efekty projektu będą wykorzystane wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Proporcja sprzedaży opodatkowanej w całkowitej sprzedaży, zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, ze zmianami) w nawiązaniu do pkt 10 ust. 2 wynosi 0%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy zakupach towarów i usług na realizację zadania: „”, które będą finansowane ze środków dotacji z WFOŚiGW, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na fakt, iż Sp. z o.o. uzyskuje przychody zwolnione z podatku VAT, podatek naliczony z tytułu zakupu towarów i usług do realizacji powyższych zadań nie podlega odliczeniu, dlatego art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie będzie miał zastosowania w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca otrzyma dotację w wysokości 58.520,00 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „.” Dotacja będzie przeznaczona na zagospodarowanie terenów zielonych wokół przychodni i szpitala w postaci nasadzeń drzew liściastych, krzewów liściastych i iglastych oraz pnączy. Faktury dokumentujące poniesienie wydatków na realizację projektu zostaną wystawione na Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Efekty projektu będą wykorzystane wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż efekty projektu będą wykorzystane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty projektu będą wykorzystane wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, że efekty projektu będą wykorzystane wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.