IPTPP4/443-871/14-4/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPTPP4/443-871/14-4/BMinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.) o przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie złożyło wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „...”.

Projekt pod nazwą „...” został skierowany do realizacji. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy oraz popularyzacja ... zabytków i szlaków turystycznych poprzez stworzenie darmowej i ogólnodostępnej multimedialnej aplikacji mobilnej z przeznaczeniem na smartfony oraz tablety działające pod kontrolą systemów iOS i Android.

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług. Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle a rozmiar działalności związanej z funkcjonowaniem Stowarzyszenia jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cytowanym przepisie.

Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT 7. Działalność Stowarzyszenia ... związana z realizacją projektu nie spowoduje osiągnięcia żadnych przychodów. Realizacja projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego Wnioskodawcy w zakresie podatku od towaru i usług a Stowarzyszenie ...nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT) bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Dokonane zakupy usług i towarów w ramach realizacji projektu ... nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wszystkie rachunki/faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu były wystawiane na Stowarzyszeni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy w związku z opisem stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) Stowarzyszenie niebędące czynnym płatnikiem VAT i nieprowadzącym działalności gospodarczej ma możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu dokonanego w związku z realizacją projektu sfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej... (działanie 4.13 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), Stowarzyszenie niebędące czynnym płatnikiem VAT i nie prowadzącym działalności gospodarczej, zgodnie z art. 113 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu dokonanego w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze źródeł Unii Europejskiej - działanie 4.13 PROW 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Stowarzyszenie złożyło wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „...”. Projekt pod nazwą „...” został skierowany do realizacji. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT 7. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT). Dokonane zakupy usług i towarów w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wszystkie rachunki/faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu były wystawiane na Stowarzyszenie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. ..., ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ zaznacza, iż pomimo zwrotu zawartego w pytaniu „Czy w związku z opisem stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych).(...)” niniejszą interpretację wydano w zakresie stanu faktycznego, w związku z zaznaczeniem zarówno we wniosku jak i w uzupełnieniu wniosku poz. 49 tj. wskazaniem, że wniosek dotyczy stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.