IPTPP4/443-847/14-4/JM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
IPTPP4/443-847/14-4/JMinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. odliczenie podatku
 4. parafia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) w zakresie przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Parafia w dniu 27.08.2014 r. złożyła do Lokalnej Grupy Działania „” wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „” w ramach ww. działania.

Zakres operacji obejmuje: Ołtarz.

 1. Ustawienie rusztowań i zabezpieczenie pozostałych obiektów we wnętrzu nawy.
 2. Oczyszczenie obiektu z nawarstwień brudu i kurzu.
 3. Podklejenie odspojonych warstw zaprawy, polichromii i złoceń na powierzchni struktury ołtarza i detali 5% roztworem kleju glutynowego.
 4. Wykonanie badań stratygraficznych na strukturze, obrazie i detalach ołtarza.
 5. Demontaż elementów ołtarza (obrazy, ornamenty, profilowane listwy, struktura).
 6. Usunięcie metalowych elementów, tj. gwoździ, haków itp.
 7. Usunięcie wszystkich nieoryginalnych przemalowań i nawarstwień metodą chemiczną, bądź mechaniczną, wybraną na podstawie prób z powierzchni struktury ołtarza i detali
 8. Doczyszczenie zachowanych złoceń i srebrzeń kompozycją rozpuszczalników z udziałem DMF.
 9. Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji metodą iniekcji i powlekania środkiem owadobójczym.
 10. Impregnacja drewna struktury ołtarza, rzeźb i detali roztworem tworzywa akrylowego w ksylenie, toluenie i acetonie (10-15%), metodą kąpieli elementów drobnych i powlekania partii struktury od strony lica i odwrocia.
 11. Sklejenie rozluźnionych połączeń drewna przy użyciu kleju – tworzywa akrylowego.
 12. Wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcji odwrocia ołtarza i tabernakulum.
 13. Rekonstrukcja zniszczonych fragmentów rzeźbiarskich w drewnie i masie.
 14. Uzupełnienie ubytków drewna w formie wstawek drewniane lub kitów trocinowych na bazie lub.
 15. Uzupełnienie ubytków zaprawy kredowo-klejowej na powierzchni struktury ołtarza, detali i tabernakulum.
 16. Uzupełnienie ubytków pulmentu.
 17. Uzupełnienie ubytków folii złotej i srebrnej (opracowanie powierzchni poprzez polerowanie i matowienie).
 18. Uzupełnienie scalające warstwy pierwotnej polichromii struktury ołtarza w technice olejno- żywicznej (farby).
 19. Zabezpieczenie warstw malarskich werniksem końcowym akrylowym.
 20. Montaż ołtarza i tabernakulum we wnętrzu kościoła.
 21. Wykonanie dokumentacji powykonawczej prac.

Obrazy ołtarzowe na płótnie „” i „”.

 1. Usunięcie z lica obrazu kurzu i zabrudzeń.
 2. Zdjęcie płócien z desek struktury ołtarza.
 3. Mechaniczne odczyszczenie odwrocia z zabrudzeń i kurzu.
 4. Usunięcie warstwy werniksu z lica obrazu metodami chemicznymi lub mechanicznymi wybranymi na podstawie prób.
 5. Usunięcie wtórnych kitów i przemalowań metodami chemicznymi lub mechanicznymi wybranymi na podstawie prób.
 6. Prasowanie obrazów na stole ciśnieniowym.
 7. Wykonanie protez w miejscach ubytków płótna i jego przedarć.
 8. Dublowanie obrazów na nowe podobrazie płócienne na stole ciśnieniowym z użyciem masy woskowo-żywicznej lub.
 9. Wykonanie uzupełnień ubytków zaprawy (kity woskowe lub akrylowe).
 10. Nałożenie płócien na cienką płytę poliwęglanową.
 11. Nałożenie na lico warstwy werniksu retuszerskiego.
 12. Scalenie kolorystyczne ubytków warstwy malarskiej farbami olejno-żywicznymi metodą punktowania.

Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składała i nie składa deklaracji VAT-7, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Faktura dokumentująca poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu wystawiona zostanie na Parafię.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku) Parafia nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013).

Art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz.535 z późn. zm.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „”. Faktura dokumentująca poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawiona zostanie na Wnioskodawcę. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn.: „”, ponieważ ponoszone w związku z tym projektem wydatki nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy wskazać, że publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę, tj. Dz. U. Nr 54, poz. 535 z poźn. zm., jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.