IPTPP4/443-796/14-4/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPTPP4/443-796/14-4/BMinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą .... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą ....

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet jest akademicką uczelnią publiczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późna. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz innych przepisów prawa i statutu.

Podstawowymi zadaniami uczelni, zgodnie z ustawą są:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 6. promowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez cale życie,
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w statucie uczelni, zgodnie z którym podstawowymi zadaniami Uniwersytetu są:

 1. prowadzenie badań naukowych, kształcenie kadr naukowych oraz rozwijanie twórczości artystycznej
 2. prowadzenie studiów doktoranckich,
 3. kształcenie studentów w zakresie określonych dziedzin wiedzy, rozwijanie w nich umiejętności samodzielnego myślenia i twórczego działania oraz przygotowanie ich do pracy zawodowej,
 4. kształcenie w systemie kształcenia ustawicznego, w szczególności poprzez organizację studiów podyplomowych,
 5. kształtowanie obywatelskich postaw w duchu szacunku dla prawdy, sumiennej pracy, patriotyzmu, demokracji oraz poszanowania wolności i praw człowieka,
 6. działanie na rzecz praktycznego zastosowania nauki i sztuki,
 7. rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi,
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Dnia 31 lipca 2013 r. Uniwersytet zawarł umowę z ...w ...o dofinansowanie nr ...tytuł Projektu ....w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski ...2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie Innowacji.

Wartość projektu. : ...PLN

Wartość dofinansowania ... PLN

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Uniwersytet ..., ...,..... Uniwersytet posiada osobowość prawną i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uniwersytet posiada pełną zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia Projektu w całym zakresie. W realizację Projektu nie będą zaangażowane żadne inne instytucje ani organizacje, czy też jednostki organizacyjne nie podległe Uczelni.

Potencjał techniczny, organizacyjny i finansowy Wnioskodawcy gwarantuje prawidłową realizację Projektu i utrzymanie jego rezultatów przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji inwestycji. Celem projektu jest poprawa warunków do wspierania działań innowacyjnych na Uniwersytecie ...w ... poprzez podwyższenie jakości oraz rozszerzenie tematyki prowadzonych badań naukowych w szczególności dla innowacyjnych przedsięwzięć. Cel główny to stan pożądany, którego osiągnięcie jest warunkowane realizacją celów szczegółowych:

 1. podniesienie, jakości zaplecza badawczo-rozwojowego Uniwersytetu,
 2. rozwój badań naukowych w dziedzinach strategicznych dla rozwoju regionu, kraju,
 3. wzrost elastyczności oferty badawczej Uniwersytetu na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego,
 4. zwiększenie dostępności do wyników badań naukowych,
 5. rozwój potencjału kadry naukowej Uniwersytetu,
 6. poprawa dostępności do zaplecza badawczo-rozwojowego w regionie,
 7. rozwój współpracy sfery nauki i biznesu,
 8. dostosowanie oferty badawczej Uniwersytetu do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy,
 9. zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów wykorzystujących nowoczesne technologie oraz innowacyjne rozwiązania,
 10. wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie,
 11. podniesienie prestiżu Uczelni jako ośrodka odpowiadającego na zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze.

Przedmiotem realizowanej inwestycji jest zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby prowadzenia badań przez Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział Chemii, a także roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku szklarni na potrzeby Wydziału Biologii i Biotechnologii. Szklarnia wraz z zapleczem będzie pełnić funkcje edukacyjno-badawcze dla studentów i wykładowców uczelni (planuje się przeprowadzenie wielu doświadczeń i obserwacji w kontrolowanych warunkach oświetlenia i temperatury). Planowane prace mają na celu przystosowanie układu funkcjonalno-przestrzennego do wymagań technologicznych, warunków sanitarnych, warunków technicznych, obowiązujących przepisów oraz wymagań użytkowników.

Poszerzenie bazy aparaturowej, która uzupełni posiadany park aparaturowy, pozwoli na stworzenie nowych laboratoriów nowoczesnych technik pomiarowych. Umożliwi to rozszerzenie prowadzonych badań i ukierunkowanie na praktyczne wykorzystanie ich wyników w przedsiębiorstwach zarówno naszego regionu jak i kraju.

Dobór przewidzianej do zakupu aparatury został dokonany pod kątem największej efektywności jej wykorzystania oraz poszerzenia możliwości badawczych o nowoczesne techniki pomiarowe.

Realizacja projektu pozwoli rozwinąć możliwości badawcze w kierunku zwiększenia potencjału innowacyjnego z wykorzystaniem uzupełniających się nawzajem zasobów technicznych i intelektualnych wyżej wymienionych trzech wydziałów Uniwersytetu, w szczególności pod katem badań substancji o aktywności biologicznej i próbek środowiskowych. Dzięki realizacji projektu poprawi się współpraca pomiędzy Uczelnią, a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa ....poprzez stworzenie infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego. Głównym problemem z jakim boryka się Uczelnia, podobnie jak pozostałe szkoły wyższe, jest niż demograficzny i związane z tym olbrzymie zagrożenia oraz niedostateczne silne relacje z sektorem przedsiębiorczości i relatywnie niską innowacyjnością. Problemy te są szczególnie istotne w Regionie ... z silnie rozwiniętym sektorem rolnictwa rodzinnego, słabo rozwiniętym przemysłem, a jednocześnie z olbrzymim potencjałem naukowo-badawczym, stwarzającym duże możliwości rozwojowe. Wśród jednostek naukowych Regionu wiodącą rolę pełni Uniwersytet ...w .... Obok działalności dydaktycznej, działalność naukowo-badawcza oraz wdrożeniowa należą do podstawowych zadań szkół wyższych. Realizacja projektu nie wpłynie w żaden sposób na zakłócenie polityki konkurencji. Efekty prac uzyskane w wyniku użytkowania nowoczesnej aparatury badawczej udostępniane będą dla wszystkich zainteresowanych. Powstałe know-how nie będzie użyczane konkretnym podmiotom, ale będzie powszechnie dostępne np. poprzez publikacje papierowe, jak i zamieszczenie informacji na stronach internetowych Uczelni. W związku z czym nie będzie preferowanej grupy odbiorców wyników badań wygenerowanych dzięki zakupionej w ramach projektu aparaturze naukowo-badawczej.

Wnioskodawca wskazał, iż faktury dokumentujące zakupy związane z realizowanym projektem wystawiane są na Uniwersytet ... w.... Towary i usługi zakupione w ramach realizacji przedmiotowego projektu są wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uczelnia nie wykorzystuje towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją przedmiotowego projektu Uczelni przysługuje zwrot podatku naliczonego w całości lub w części od zakupów realizowanych w ramach projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma ona prawa do zwrotu podatku VAT naliczonego z związku z realizacją projektu ... ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U, z 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej „ustawa o VAT”), podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Oprócz działalności statutowej tj. dydaktycznej i naukowo-badawczej Uczelnia prowadzi również w okrojonym zakresie działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT, polegającą głównie na wynajmie lokali, sprzedaży książek, usługach badawczych zleconych i z tego tytułu zobowiązana jest do rozliczenia podatku należnego w Urzędzie Skarbowym. W zakresie w jakim Uczelnia prowadzi działalność gospodarczą i generuje podatek należny przysługuje jej więc prawo odliczenia podatku naliczonego VAT.

Na wytworzonym w ramach projektu sprzęcie będą, prowadzone jedynie niezależne prace badawcze służące wyłącznie powiększaniu zasobów wiedzy i pogłębianiu rozumienia badanych zjawisk.

Przedmiotowy projekt nie jest projektem „generującym dochód” ponieważ jego realizacja i późniejsza eksploatacja nie jest związana z jakąkolwiek operacją obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakąkolwiek operacją pociągającą, za sobą, sprzedaż gruntu, budynków, dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług.

Podczas eksploatacji przedmiotowy projekt nie będzie generował żadnych różnicowych przychodów operacyjnych. Koszty eksploatacji urządzeń będą pokrywane w ramach realizowanych tematów badawczych, z grantów pochodzących ze źródeł takich jak: programy badawcze Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze środków Unii Europejskiej w ramach programów ramowych.

Współpraca z przedsiębiorcami odbywać się będzie nieodpłatnie lub na zasadzie prowadzenia wspólnych projektów badawczych (umowy o wspólnym przedsięwzięciu) gdzie istotą takiego współdziałania jest uzyskanie poprzez oddzielne, lecz skoordynowane i wspólne działania partnerów, określonego rezultatu o korzystnym dla nich wymiarze ekonomicznym, co wpływa na nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi, a także transfer i dyfuzję innowacji.

Dnia 30 grudnia 2009 r. Uczelnia uzyskała interpretacją indywidualną IPPP1-443-1146/09-4/LP w zakresie prawa do odliczenia podatku w całości lub w części w związku z realizacją projektu „...”.

Oba te projekty realizowane są w ramach tego samego programu operacyjnego oraz działania, mają ten sam cel główny oraz sposób jego realizacji. Interpretacja ta potwierdziła stanowisko Uczelni, iż nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części, z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tj. związek dokonanych nabyć ze sprzedażą opodatkowaną (projekty mają być wykorzystywane do szeroko rozumianej działalności dydaktycznej i naukowo badawczej korzystającej ze zwolnienia od podatku VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zawarł umowę z ...w ... o dofinansowanie Projektu ...w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski ..2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie Innowacji. Beneficjentem i realizatorem projektu jest Uniwersytet .... W realizację Projektu nie będą zaangażowane żadne inne instytucje ani organizacje, czy też jednostki organizacyjne nie podległe Uczelni. Efekty prac uzyskane w wyniku użytkowania nowoczesnej aparatury badawczej udostępniane będą dla wszystkich zainteresowanych. Powstałe know-how nie będzie użyczane konkretnym podmiotom, ale będzie powszechnie dostępne np. poprzez publikacje papierowe, jak i zamieszczenie informacji na stronach internetowych Uczelni. W związku z czym nie będzie preferowanej grupy odbiorców wyników badań wygenerowanych dzięki zakupionej w ramach projektu aparaturze naukowo-badawczej. Faktury dokumentujące zakupy związane z realizowanym projektem wystawiane są na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji przedmiotowego projektu są wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Uczelnia nie wykorzystuje towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wynika z wniosku – towary i usługi zakupione w ramach realizacji przedmiotowego projektu są wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, i nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu w całości ani w części podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. ..., ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.