IPTPP4/443-728/14-4/JM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani zwrotu różnicy podatku.
IPTPP4/443-728/14-4/JMinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. projekt
 3. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) w zakresie wskazania przedmiotu wniosku i doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Stowarzyszenie Klub zrealizuje projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaświadczenie jest niezbędne do uzyskania pomocy w ramach funduszy unijnych. Zaświadczenie potrzebne jest do zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych, czyli podlegających refundacji. Podatek ten nie jest możliwy do odzyskania przez K w ramach rozliczenia skarbowego.

Realizując projekt K będzie ponosić koszty zawierające podatek od towarów i usług.

Wnioskodawca nie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest zarejestrowane w rejestrze płatników podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. OSP nie prowadzi również działalności gospodarczej.

Małe projekty” są regulowane rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 27 kwietnia 2009 roku „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju będącą dokumentem strategicznym Lokalnej Grupy Działania.

W ramach operacji planuje się wyposażenie obiektu sportowego w specjalistyczny sprzęt treningowy i zorganizowanie warsztatów piłki nożnej pn. „” dla dzieci i młodzieży trenujących przy Klubie, oraz innych dzieci z gminy. Przedmiotem planowanej operacji jest rozwijanie aktywności najmłodszej społeczności lokalnej.

Przewidziane jest 10 spotkań dzieci klas I-III oraz 10 spotkań dzieci klas IV-VI. Uczestnikami warsztatów będą dzieci trenujące przy K oraz dzieci, które zostaną zgłoszone przez rodziców. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W ramach projektu zostanie wyposażona hala sportowa w sprzęt treningowy z którego dzieci będą mogły korzystać podczas warsztatów. Hala zostanie wyposażona w następujący sprzęt:

 1. piłki w rozmiarze 4-15 szt.
 2. bramka elastyczna mała - 4 szt.
 3. obręcze treningowe - 2 kpl.
 4. płotki koordynacyjne - 2 kpl.
 5. piłka na szelkach - 5 szt.
 6. drabinki koordynacyjne - 2 szt.
 7. znaczniki -15 szt.
 8. kartki sędziowskie - 2 kpl.
 9. tablica taktyczna -1 szt.
 10. talerzyki treningowe -1 kpl.

Ponadto, do zorganizowania turnieju zostaną zakupione:

 1. puchary - 6 szt.
 2. medale -102 szt.
 3. poczęstunek (pączek, soczek i wafelek) dla każdego uczestnika turnieju
 4. dyplomy w ilości 8 sztuk zostaną przygotowane w ramach pracy własnej (dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca w obu kategoriach wiekowych oraz dla najlepszego strzelca oraz najlepszego bramkarza po 1 szt.)

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową polegającą między innymi na organizacji działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

W związku ze wskazaniem w opisie sprawy we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.), że „OSP nie prowadzi również działalności gospodarczej” i wezwaniem tut. Organu o wskazanie jakiego podmiotu dotyczy stwierdzenie „nie prowadzi działalności gospodarczej” Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku odpowiedział, że stwierdzenie „nie prowadzi działalności gospodarczej” dotyczy Klubu.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wydatki poniesione na realizację projektu zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy.

Efekty zrealizowanego projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z tego podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy stowarzyszenie Klub ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu, zgodnie z art. 86...
 2. Czy Klub ma prawo do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art. 87 podatku o VAT w sytuacji kiedy projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym a stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy Klub nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i w przypadku realizacji operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów” nie będzie osiągać przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Stowarzyszenie nie figuruję również w ewidencji podatników podatku VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w KRS.

Stowarzyszanie nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu a więc nie będzie mogło odzyskać uiszczonego podatku VAT ponieważ na podstawie art. 113 ustawy o podatku i usług jest zwolnione z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zrealizuje projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu planuje się wyposażenie obiektu sportowego w specjalistyczny sprzęt treningowy i zorganizowanie warsztatów piłki nożnej pn. „” dla dzieci i młodzieży trenujących przy Klubie, oraz innych dzieci z gminy. Przedmiotem planowanej operacji jest rozwijanie aktywności najmłodszej społeczności lokalnej. Wydatki poniesione na realizację projektu zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Efekty zrealizowanego projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani prawa do zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty zrealizowanego projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważa się, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.