IPTPP4/443-695/14-6/OS | Interpretacja indywidualna

Prawo do zwrotu.
IPTPP4/443-695/14-6/OSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania środków otrzymanych przez Wnioskodawcę za środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej –jest prawidłowe;
 • prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją remontu domu pomocy społecznej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania środków otrzymanych przez Wnioskodawcę za środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
 • prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją remontu domu pomocy społecznej,
 • ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT na remont budynku Wnioskodawcy.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z autyzmem, z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin dotkniętych długotrwałym bezrobociem.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawna - wpis do rejestru sądowego.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.

Celem stowarzyszenia jest m.in.:

 1. działalność edukacyjno – profilaktyczna
 2. działalność terapeutyczno – korekcyjna
 3. wszechstronna pomoc społeczna, praca środowiskowa
 4. działalność charytatywna
 5. wspieranie finansowe inicjatyw młodzieżowych
 6. działanie służące przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
 7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży.

Powyższe cele realizowane są poprzez wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, organizowanie zbiórek żywności i rozdzielanie jej na rzecz potrzebujących, organizowanie konferencji promujących działalność stowarzyszenia i celów, którymi się ono zajmuje.

Stowarzyszenie prowadzi dom samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie w budynku wynajmowanym na podstawie umowy na 20 lat. W domu samopomocy stowarzyszenie planuje przeprowadzenie remontu kapitalnego, który zostanie dofinansowany przez fundację V. pochodzącą z D. Fundacja V. jest fundacją non-profit prawa duńskiego i podlega nadzorowi Agencji Spraw Obywatelskich w ramach duńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 2007 roku fundacja V. wspiera szereg projektów poza Danią w Europie Środkowej i Wschodniej: w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, Czechach i na Słowacji.

Fundacja V. wstępnie zadeklarowała, że przekaże środki pieniężne na remont w kwotach netto bez podatku VAT.

W chwili obecnej stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też podatnikiem podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie miałoby problem w zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na pokrycie podatku VAT zawartego w cenie towarów i usług zużytych do remontu. W najbliższym czasie stowarzyszenie zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w budynku samopomocy. Działalność będzie polegała na sprzedaży przyborów szkolnych i książek dla dzieci, sprzedaży prac wykonanych przez podopiecznych w trakcie zajęć terapeutycznych, planowane jest również świadczeniu usług najmu polegające na wynajmie sal na różne cele podmiotom zainteresowanym. Usługi wynajmu sali mogą być świadczone zarówno na rzecz instytucji (np. Urząd Miasta, inne stowarzyszenia) jak też na rzecz osób fizycznych. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej stowarzyszenie zamierza zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Według wiedzy Wnioskodawcy Fundacja V. nie definiuje ewentualnej pomocy w formie konkretnie nazwanego projektu o szerszym charakterze. Byłoby to wsparcie finansowe na konkretny cel, zgodny z działalnością statutową tej Fundacji, którego celowość będzie indywidulanie rozpatrywana przez władze Fundacji. Według wiedzy Wnioskodawcy Fundacja V. nie stosuje nomenklatury podobnej do programów pomocowych realizowanych w ramach środków UE.
 2. Dokonane zakupy w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Tak jak podano w punkcie dotyczącym stanu faktycznego (poz. 68 wniosku) w budynku samopomocy, w którym będzie przeprowadzany remont Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność statutową niepodlegającą opodatkowaniu oraz zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (działalność handlowa i wynajem), która będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 3. Stowarzyszenie zamierza dopiero rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, dlatego też nie jest możliwe wskazanie obrotu jaki będzie osiągało z tej działalności i niemożliwym jest ustalenie proporcji obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Wnioskodawca przewiduje, że przychody opodatkowane w stosunku do wszystkich przychodów mogą w przyszłości osiągnąć udział ok. 10-20 %.
 4. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Stowarzyszenie.
 5. Przed rozpoczęciem remontu budynku stowarzyszenie zamierza zgłosić się jako podatnik podatku od towarów i usług, dlatego też będzie ono zobowiązane do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy.
 6. Stowarzyszenie w całości zapłaci należności obejmujące podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług i będzie posiadało faktury na wszystkie dokonywane zakupy.
 7. Stowarzyszenie założy rachunek bankowy, na którym będą wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 8. Stowarzyszenie zwróci się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wydanie zaświadczenia, stwierdzającego, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Stowarzyszenie nie może jednak z góry założyć, iż treść tego zaświadczenia będzie twierdząca.
 9. Wnioskodawca będzie ubiegał się o zwrot podatku naliczonego wyłącznie w takiej części, której nie można pomniejszyć o kwotę podatku należnego z tytułu sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie będzie ubiegał się o zwrot podatku naliczonego przez urząd skarbowy z innego tytułu niż § 8 - § 11 Rozporządzenia z dnia 16.12.2013r.
 10. Środki pieniężne na sfinansowanie remontu domu samopomocy otrzymane od fundacji duńskiej dotyczyć będą tylko kwot netto wydatków remontowych. Fundacja nie zwróci Wnioskodawcy pieniędzy wydatkowanych na podatek od towarów i usług.
 11. Środki otrzymane z fundacji z D. są bezzwrotnymi środkami przekazanymi polskim podmiotom przez organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie jednostronnej deklaracji organizacji międzynarodowych udzielających pomocy. Środki finansowe, z których byłyby udzielone Wnioskodawcy nie pochodzą ze środków budżetu Unii Europejskiej, a ewentualna umowa pomiędzy stronami nie będzie możliwości opłacenia podatku VAT ze środków finansowych tej bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 12. Nabycie towarów i usług dotyczące kwoty netto będzie finansowane tylko ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej udzielonej przez Fundację z D., z konta na którym będą ulokowane tylko środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Pozostałe kwoty kosztów dotyczące podatku od towarów i usług będą finansowane ze środków własnych stowarzyszenia, ze środków pozyskanych na ten cel z kredytu bankowego lub od sponsorów.
 13. Część należności odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług będzie sfinansowana ze środków własnych stowarzyszenia, ze środków pozyskanych na ten cel z kredytu bankowego lub od sponsorów.
 14. Wnioskodawca rozważa dwie opcje rozliczenia przeprowadzonego remontu. Pierwsza opcja będzie polegała na dokonywaniu zakupu towarów i usług najczęściej wg stawki podstawowej, a następnie na podstawie faktur stowarzyszenie zwróci się do urzędu skarbowego o dokonanie zwrotu zapłaconego podatku. Przewiduje się, że zakupy towarów będą dokonywane wyłącznie w Polsce. Wnioskodawca nie zamierza importować towarów potrzebnych do prowadzenia remontu. Druga rozważana możliwość to zlecenie kompleksowego wykonania remontu jednemu wykonawcy, zawarcie z nim pisemnej umowy o świadczenie tych usług i zarejestrowanie tej umowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zgodnie z par. 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719) stawkę podstawową obniża się do wysokości 0 % przy świadczeniu usług przez podatników podatku od towarów i usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 15. Środki otrzymane z zagranicy będą wydatkowane tylko w kraju, stowarzyszenie nie ma zamiaru importować towarów z zagranicy.
 16. Wnioskodawca środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej zamierza wydatkować tylko w kraju, nie zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia na potrzeby remontu.
 17. Wnioskodawca złoży wniosek o zwrot podatku, który będzie zawierał, co najmniej dane dotyczące:
   wartości nabytych towarów i usług lub importu towarów, których dotyczy zwrot podatku,
  1. kwoty podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.
 18. Wnioskodawca do wniosku o zwrot podatku dołączy:
  1. kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
  2. dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
 19. Wniosek o zwrot podatku będzie zawierać wyliczenie kwoty wnioskowanego zwrotu podatku wraz z zestawieniem danych odnoszących się do poszczególnych sprzedawców oraz wystawionych przez nich faktur lub dokumentów celnych, niezbędnych do określenia prawidłowej kwoty zwrotu podatku.
 20. Wniosek o zwrot podatku będzie zawierać zaświadczenie o zarejestrowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy przewidującej finansowanie w części zakupów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wraz z określeniem udziału tego finansowania wynikającego z podpisanej umowy. Wnioskodawca zamierza wystąpić do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wydanie takiego zaświadczenia stosownej treści, jednakże nie może z góry stwierdzić jaki dokument otrzyma.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

W związku z remontem kapitalnym domu samopomocy dofinansowanym przez fundację V:

 1. Czy środki pochodzące od fundacji V., której fundatorem jest pozarządowa spółka prawa handlowego stanowią bezzwrotną pomoc od organizacji międzynarodowej o której mowa w par. 8 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) oraz par. 5 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719).
 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie, czy Stowarzyszeniu będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego związanego z ponoszonymi wydatkami na remont domu samopomocy na podstawie par. 8 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) po spełnieniu wszystkich warunków określonych w tym przepisie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Fundacja V. jest fundacją non-profit prawa duńskiego, jednakże od roku 2007 wspiera szereg projektów w Europie Środkowej i Wschodniej m. in. w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, Czechach i Słowacji. Zasięg jej działania wykracza więc poza granice jednego państwa, jest to więc pozarządowa organizacja międzynarodowa. Nie można też wykluczyć (choć Wnioskodawca nie ma takiej wiedzy), że Fundacja V. jest finansowana nie tylko ze środków finansowych spółki V. w D. ale także przez jej spółki zależne, mające siedzibę w innych krajach Unii Europejskiej. Fundacja zadeklarowała chęć sfinansowania remontu kapitalnego domu samopomocy. Kwota wsparcia finansowanego będzie dotyczyła kosztów remontów tylko w kwotach netto, nie będzie finansowana kwota podatku VAT. Środki finansowe zostaną przyznane w ramach jednostronnej deklaracji fundacji i przekazane na odrębny rachunek bankowy.

Biorąc pod uwagę powyższe zostaną spełnione wszystkie warunki określone w par. 8 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług. Tym samym środki otrzymane od fundacji Velux będą stanowiły bezzwrotną pomoc zagraniczną od organizacji międzynarodowej.

Ad. 2

Zgodnie z par. 8 Rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług za środki finansowe przekazane im bezpośrednio na rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem, że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%.

Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej zgodnie z par. 8 ust. 4 Rozporządzenia uważa się także środki przekazane polskim podmiotom przez organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie jednostronne deklaracji z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W par. 10 cytowanego Rozporządzenia określono warunki, jakie muszą spełniać podatnicy ubiegający się o zwrot podatku.

Podatnicy muszą:

 1. złożyć zgłoszenie rejestracyjne i posiadać numer NIP, prowadzić ewidencję określające wysokość podatku,
 2. w całości zapłacić należność obejmującą podatek,
 3. posiadać rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
 4. posiadać zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Stowarzyszenie spełnia wszystkie wymienione powyżej warunki.

Po pierwsze otrzymane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej będą pochodzić od organizacji międzynarodowej przyznane stowarzyszeniu na podstawie jednostronne deklaracji tej organizacji. Po drugie fundacja V. przekaże środki na remont domu samopomocy w kwotach netto. Stowarzyszenie dokona zgłoszenia rejestracyjnego i będzie zarejestrowane jako podatnik podatku od towarów i usług. W chwili obecnej stowarzyszenie posiada nadany numer NIP i korzysta ze zwolnienia. Jako podatnik podatku od towarów i usług stowarzyszenie będzie prowadzić wszystkie potrzebne ewidencje w celu rozliczenia tego podatku. Stowarzyszenie będzie regulowało w całości należności wynikające z faktur dotyczących przeprowadzanego remontu. Środki otrzymane od fundacji V. zostaną ulokowane na odrębnym koncie bankowym. Stowarzyszenie zwróci się również do ministerstwa Spraw Zagranicznych o wydanie stosownego zaświadczenia.

Podsumowując Stowarzyszeniu będzie przysługiwał zwrot naliczonego podatku z tytułu ponoszonych kosztów remontu domu samopomocy po spełnieniu wszystkich warunków określonych w par. 8 i 10 rozporządzenia.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż podtrzymuje własne stanowisko wyrażone w wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W przypadku pytania pierwszego Wnioskodawca uważa, że środki pochodzące od fundacji V., której fundatorem jest pozarządowa spółka prawa handlowego stanowią bezzwrotną pomoc od organizacji międzynarodowej.

Środki finansowe zostaną przyznane w ramach jednostronne deklaracji fundacji i przekazane na odrębny rachunek bankowy. Zostaną więc spełnione wszystkie warunki określone w par. 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia towarów i usług. Wnioskodawca uważa, że środki otrzymane od fundacji V. będą stanowiły bezzwrotną pomoc zagraniczną od organizacji międzynarodowej.

Odnośnie pytania drugiego stowarzyszenie uważa, że będzie przysługiwał mu zwrot naliczonego podatku z tytułu ponoszonych kosztów remontu domu samopomocy ponieważ spełni wszystkie warunki określone w par. 8 i 10 rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • uznania środków otrzymanych przez Wnioskodawcę za środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej – jest prawidłowe;
 • prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją remontu domu pomocy społecznej – jest nieprawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tj. odliczenia dokonuje podatnik oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Natomiast w myśl art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 tej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z kolei § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) stanowi, iż stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy obniża się do wysokości 0% przy świadczeniu usług przez podatników podatku od towarów i usług, zwanych dalej „podatnikami”, zarejestrowanych na podstawie art. 96, art. 97 lub 157 ustawy oraz imporcie usług, nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej

W tym miejscu wskazać należy, że kwestie dotyczące zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunków i trybu dokonywania tego zwrotu reguluje rozdział 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe przekazane im bezpośrednio na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników dokonujących bezpośredniego nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przez podatnika, o którym mowa w ust. 1 (§ 8 ust. 2 ww. rozporządzenia)

Natomiast według § 8 ust. 3 powołanego rozporządzenia, za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2 uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

 1. Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
 2. kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

 1. umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

- z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

 1. o które został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny lub
 2. które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów.

Jak stanowi § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, przepis § 8 nie ma zastosowania przy nabyciu za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Na podstawie § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

 1. złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej;
 2. prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy;
 3. w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają fakturę lub fakturę korygującą, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług;
 4. posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
 5. posiadają zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 - przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków.

W myśl ust. 2 cyt. paragrafu, zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z § 11 ust. 1 cyt. rozporządzenia, zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, a w części - z innych środków finansowych.

Natomiast w myśl § 12 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, a w części - z innych środków finansowych.

W myśl ust. 2 cyt. paragrafu, wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej dane dotyczące:

 1. wartości nabytych towarów i usług lub importu towarów, których dotyczy zwrot podatku;
 2. kwoty podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

Natomiast zgodnie z ust. 3 cyt. Paragrafu, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

 1. kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4;
 2. dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z § 12 ust. 4. przepisy ust. 1-3 mają odpowiednio zastosowanie do zwrotów wymienionych w § 11, z tym że:

 1. wniosek powinien zawierać również wyliczenie kwot wnioskowanego zwrotu podatku wraz z zestawieniem danych odnoszących się do poszczególnych sprzedawców oraz wystawionych przez nich faktur lub dokumentów celnych, o których mowa w § 11 ust. 5, niezbędnych do określenia prawidłowej kwoty zwrotu podatku;
 2. do wniosku powinno być również dołączone zaświadczenie o zarejestrowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy przewidującej finansowanie w części zakupów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, wraz z określeniem udziału tego finansowania wynikającego z podpisanej umowy.

Zatem, zwrot podatku w trybie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia, po spełnieniu określonych w tych przepisach warunków, przysługuje podatnikom.

Z kolei przymiot podatnika przypisany jest osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Aby spełnić warunek § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, podatnik ubiegający się o ww. zwrot podatku, winien spełnić przesłanki do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w trybie art. 96 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Natomiast w myśl art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z autyzmem, z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin dotkniętych długotrwałym bezrobociem. Stowarzyszenie prowadzi dom samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie w budynku wynajmowanym na podstawie umowy na 20 lat W domu samopomocy stowarzyszenie planuje przeprowadzenie remontu kapitalnego, który zostanie dofinansowany przez fundację V. pochodzącą z D. Fundacja V. jest fundacją non-profit prawa duńskiego i podlega nadzorowi Agencji Spraw Obywatelskich w ramach duńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 2007 roku fundacja V. wspiera szereg projektów poza Danią w Europie Środkowej i Wschodniej: w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, Czechach i na Słowacji. Fundacja V. wstępnie zadeklarowała, że przekaże środki pieniężne na remont w kwotach netto bez podatku VAT. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej Stowarzyszenie zamierza zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Stowarzyszenie. Przed rozpoczęciem remontu budynku stowarzyszenie zamierza zgłosić się jako podatnik podatku od towarów i usług, dlatego też będzie ono zobowiązane do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy. Stowarzyszenie w całości zapłaci należności obejmujące podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług i będzie posiadało faktury na wszystkie dokonywane zakupy. Stowarzyszenie założy rachunek bankowy, na którym będą wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Stowarzyszenie zwróci się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wydanie zaświadczenia, stwierdzającego, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Stowarzyszenie nie może jednak z góry założyć, iż treść tego zaświadczenia będzie twierdząca. Wnioskodawca będzie ubiegał się o zwrot podatku naliczonego wyłącznie w takiej części, której nie można pomniejszyć o kwotę podatku należnego z tytułu sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie będzie ubiegał się o zwrot podatku naliczonego przez urząd skarbowy z innego tytułu niż § 8 - § 11 Rozporządzenia z dnia 16.12.2013 r. Środki pieniężne na sfinansowanie remontu domu samopomocy otrzymane od fundacji duńskiej dotyczyć będą tylko kwot netto wydatków remontowych. Fundacja nic zwróci Wnioskodawcy pieniędzy wydatkowanych na podatek od towarów i usług. Środki otrzymane z fundacji z D. są bezzwrotnymi środkami przekazanymi polskim podmiotom przez organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie jednostronnej deklaracji organizacji międzynarodowych udzielających pomocy. Środki finansowe, z których byłyby udzielone Wnioskodawcy nie pochodzą ze środków budżetu Unii Europejskiej, a ewentualna umowa pomiędzy stronami nie będzie możliwości opłacenia podatku VAT ze środków finansowych tej bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Nabycie towarów i usług dotyczące kwoty netto będzie finansowane tylko ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej udzielonej przez Fundację z D., z konta na którym będą ulokowane tylko środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Pozostałe kwoty kosztów dotyczące podatku od towarów i usług będą finansowane ze środków własnych stowarzyszenia, ze środków pozyskanych na ten cel z kredytu bankowego lub od sponsorów. Część należności odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług będzie sfinansowana ze środków własnych stowarzyszenia, ze środków pozyskanych na ten cel z kredytu bankowego lub od sponsorów. Wnioskodawca rozważa dwie opcje rozliczenia przeprowadzonego remontu. Pierwsza opcja będzie polegała na dokonywaniu zakupu towarów i usług najczęściej wg stawki podstawowej, a następnie na podstawie faktur stowarzyszenie zwróci się do urzędu skarbowego o dokonanie zwrotu zapłaconego podatku. Przewiduje się, że zakupy towarów będą dokonywane wyłącznie w Polsce. Wnioskodawca nie zamierza importować towarów potrzebnych do prowadzenia remontu. Druga rozważana możliwość to zlecenie kompleksowego wykonania remontu jednemu wykonawcy, zawarcie z nim pisemnej umowy o świadczenie tych usług i zarejestrowanie tej umowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Stawkę podstawowa obniża się do wysokości 0% przy świadczeniu usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Środki otrzymane z zagranicy będą wydatkowane tylko w kraju, stowarzyszenie nie ma zamiaru importować towarów z zagranicy oraz nie zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia na potrzeby remontu. Wnioskodawca złoży wniosek o zwrot podatku, który będzie zawierał, co najmniej dane dotyczące wartości nabytych towarów i usług lub importu towarów, których dotyczy zwrot podatku oraz kwoty podatku, o której zwrot ubiega się podatnik. Wnioskodawca do wniosku o zwrot podatku dołączy kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Wniosek o zwrot podatku będzie zawierać wyliczenie kwoty wnioskowanego zwrotu podatku wraz z zestawieniem danych odnoszących się do poszczególnych sprzedawców oraz wystawionych przez nich faktur lub dokumentów celnych, niezbędnych do określenia prawidłowej kwoty zwrotu podatku. Wniosek o zwrot podatku będzie zawierać zaświadczenie o zarejestrowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy przewidującej finansowanie w części zakupów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wraz z określeniem udziału tego finansowania wynikającego z podpisanej umowy. Wnioskodawca zamierza wystąpić do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wydanie takiego zaświadczenia stosownej treści, jednakże nie może z góry stwierdzić jaki dokument otrzyma.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, iż o ile – jak wskazał Wnioskodawca – środki otrzymane z fundacji z D. sa bezzwrotnymi środkami przekazanymi polskim podmiotom przez organizacje międzynarodowe na podstawie jednostronnej deklaracji organizacji międzynarodowych udzielających pomocy i środki te nie pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, a umowa wyłącza możliwość opłacenia podatku oraz gdy Wnioskodawca będzie dysponował zaświadczeniem wydanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to środki te będzie można uznać za środki bezzwrotnej pomocy.

Zatem oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem Nr 1 należało uznać je za prawidłowe.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie dokonywać jako zarejestrowany czynny podatnik VAT w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust 2 ustawy, zakupów towarów i usług, ze środków stanowiących środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, które nie będą opodatkowane stawką 0%, o których mowa w § 8 rozporządzenia, to Wnioskodawca będzie uprawniony do ubiegania się i otrzymania zwrotu kwot podatku naliczonego. Jednak zwrot ten będzie przysługiwał jedynie w stosunku do kwot podatku naliczonego, o które nie został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny. Powyższy zwrot będzie przysługiwał, tylko wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie posiadał zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2.

Jednakże, w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie dokonywać jako podatnik w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust 2 ustawy, zakupów towarów i usług, ze środków stanowiących środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, które będą opodatkowane stawką 0%, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do ubiegania się i otrzymania zwrotu podatku naliczonego, gdyż nie zostanie spełniony warunek wynikający z § 8 ust. 1 rozporządzenia.

Zatem oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem Nr 2 należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, iż niniejsza interpretacja dotyczy kwestii uznania środków otrzymanych przez Wnioskodawcę jako środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją remontu domu pomocy społecznej. Natomiast w pozostałym zakresie zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. W szczególności tut. Organ nie dokonywał oceny kwestii poprawności rejestracji Wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym wskazano, iż Wnioskodawca dokona zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik podatku od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.