IPTPP4/443-680/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w związku z przyznanym ze środków PROW dofinansowaniem na realizację zadania polegającego na remoncie dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w X i ponoszonymi w związku z jego realizacją wydatkami, Ochotniczej Straży Pożarnej w X przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w X – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w X.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna w X jest osobą prawną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jednym z głównych celów działania OSP jest działalność na rzecz zapobiegania pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, a także rozwijanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej.

W lipcu 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna w X złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji polegającej na remoncie dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w X z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” objętego PROW na lata 2007-2013. OSP otrzymało informację, iż wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu został pozytywnie rozpatrzony pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „....” i wybrany do dofinansowania. W ciągu trzech miesięcy, po dokonaniu oceny formalnej OSP podpisze umowę o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa. Dofinansowanie na zrealizowanie projektu obejmuje również pokrycie kosztów podatku VAT.

W ramach projektu zaplanowano następujący zakres prac: rozebranie pokrycia dachowego, rozebranie deskowania i orynnowania, wykonanie nowego pokrycia dachowego, wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej, wykonanie robót tynkowych, obróbek komina i ogniomuru oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym.

Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich mieszkańców i okolic. Głównym celem operacji jest poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz zwiększenia częstotliwości i jakości spotkań kulturalnych mieszkańców i okolic.

Żadne z działań zaplanowanych w ramach projektu nie będzie generowało dochodu. Źródłem przychodów Ochotniczej Straży Pożarnej w X są składki członkowskie od osób fizycznych oraz dofinansowanie aktualnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wszelkie faktury związane z realizacją ww. projektu będą wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną w X. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna w X nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przyznanym ze środków PROW dofinansowaniem na realizację zadania polegającego na remoncie dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w X i ponoszonymi w związku z jego realizacją wydatkami, Ochotniczej Straży Pożarnej w X przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna w X nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację w żaden sposób nie może odzyskać uiszczonego podatku, nie posiada bowiem statusu płatnika zgodnie z art. 15 i następnymi ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Ochotniczej Straży Pożarnej w X nie przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu zaplanowano następujący zakres prac: rozebranie pokrycia dachowego, rozebranie deskowania i orynnowania, wykonanie nowego pokrycia dachowego, wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej, wykonanie robót tynkowych, obróbek komina i ogniomuru oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym. Wszelkie faktury związane z realizacją ww. projektu będą wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną w X. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowaną operacją. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.