IPTPP4/443-673/14-4/UNR | Interpretacja indywidualna

Czy Zespół Szkół w związku ze zrealizowaniem projektu pod nazwą „.....” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegać się o jego zwrot?
IPTPP4/443-673/14-4/UNRinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. odliczenie podatku
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) ”, uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „....”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 listopada 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.(ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Zadaniem własnym gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej, w tym realizowanie inwestycji dotyczących np. modernizacji budynków szkolnych i przedszkolnych. W Zespole Szkół został zrealizowany projekt pn. „....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013-działanie 4.3-„Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”. W skład Zespołu Szkół wchodzi: Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum. W 2011 roku kiedy projekt był realizowany Publiczne Gimnazjum było samodzielną jednostką budżetową Gminy, nieposiadającą osobowości prawnej. Od 01.09.2012 roku po zrealizowaniu projektu Publiczne Gimnazjum zostało włączone do Zespołu Szkół. Projekt dotyczył termomodernizacji placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania gminy obejmują sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym). Szkoła jest niewątpliwie wykorzystywana dla celów edukacji publicznej. W związku z powyższym niezbędne jest uzyskanie pisemnej interpretacji czy Zespołowi Szkół przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT. Interpretacja ta dotyczy wyłącznie zdarzenia faktycznego. Wnioskodawcą projektu pn. „....” była Gmina. Zrealizowany projekt nie był objęty pomocą publiczną, a zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i w ciągu 10 lat po jego zakończeniu - infrastruktura wytworzona w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu prawa wspólnotowego, to jest działalności polegającej na oferowaniu dóbr i usług na określonym rynku. Instytucją wdrażającą projekt był Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy, który pełnił funkcję zarządzająco-koordynującą i odpowiedzialny był za jego realizację i rozliczenie. Po zrealizowaniu projektu nie jest pobierana żadna opłata (np. za wynajem), nie jest prowadzona działalność komercyjna na terenie szkoły, która ma być dostępna bezpłatnie dla uczęszczających do niej dzieci. Właścicielem efektu z realizacji ww. projektu jest Gmina. Faktury za nabywane w trakcie realizacji projektu towary i usługi były wystawiane na Urząd Gminy, Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy (będący jednostką budżetową Gminy, nie posiadającą osobowości prawnej) oraz na Zespół Szkół.

Zespół Szkół nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w związku z powyższym nie składa deklaracji VAT-7.

Projekt „....” dotyczył placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i dotyczył: Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum oraz Publicznego Przedszkola. W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:

 1. Wymiana instalacji wewnętrznej C.O. - nowe poziomy, piony, grzejniki z zaworami termostatycznymi - we wszystkich placówkach objętych projektem.
 2. Kotły C.O. - wymiana tylko w Szkole Podstawowej oraz w Szkole Podstawowej Docieplenie ścian - we wszystkich placówkach objętych, projektem.
 3. Wymiana okien wraz z drzwiami - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Przedszkole i Szkole Podstawowej, Szkole Podstawowej, Publicznym Przedszkolu.
 4. Docieplenie stropodachów - we wszystkich placówkach objętych projektem.
 5. Montaż kolektorów słonecznych - tylko w Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu.
 6. Wymiana poszycia dachowego płaskiego - we wszystkich placówkach objętych projektem.
 7. Wymiana dachówki ceramicznej - tylko w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Przedszkole i Szkole Podstawowej, Szkole Podstawowej, Publicznym Gimnazjum.

Efekty projektu tj. zmodernizowanie szkoły, objęte projektem nie generuje dla Wnioskodawcy obrotu (sprzedaży) opodatkowanej podatkiem VAT, a zatem towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie są w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Właścicielem zmodernizowanych budynków jest Gmina. Budynki zostały przekazane nieodpłatnie poszczególnym Placówkom Oświatowym w trwały zarząd. Placówki oświatowe, w których została wykonana termomodernizacja są bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników, towary i usługi w związku z realizacją projektu nie są wykorzystywane przez szkołę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zakupione w ramach projektu towary i usługi przez Zespół Szkół będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące wydatki są wystawiane na Zespół Szkół.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zespół Szkół w związku ze zrealizowaniem projektu pod nazwą „.....” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegać się o jego zwrot...

Zdaniem Wnioskodawcy Zespół Szkół nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegać się o jego zwrot w związku ze zrealizowanym ww. projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że u Wnioskodawcy, tj. w Zespole Szkół został zrealizowany projekt pn. „....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013-działanie 4.3-„Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”. W skład Zespołu Szkół wchodzi: Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum. Projekt dotyczył termomodernizacji placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina. Wnioskodawcą projektu była Gmina. Instytucją wdrażającą projekt był Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy, który pełnił funkcję zarządzająco-koordynującą i odpowiedzialny był za jego realizację i rozliczenie. Po zrealizowaniu projektu nie jest pobierana żadna opłata (np. za wynajem), nie jest prowadzona działalność komercyjna na terenie szkoły, która ma być dostępna bezpłatnie dla uczęszczających do niej dzieci. Właścicielem efektu powstałego w wyniku realizacji ww. projektu jest Gmina. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w związku z powyższym nie składa deklaracji VAT-7. Efekty projektu tj. zmodernizowanie szkoły, objęte projektem nie generują dla Wnioskodawcy obrotu (sprzedaży) opodatkowanej podatkiem VAT, a zatem towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie są w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Właścicielem zmodernizowanych budynków jest Gmina. Budynki zostały przekazane nieodpłatnie poszczególnym Placówkom Oświatowym w trwały zarząd. Placówki oświatowe w których została wykonana termomodernizacja są bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników. Zakupione przez Zespół Szkół w ramach projektu towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące wydatki są wystawiane na Zespół Szkół.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP3/443-595/14/ASz | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP4/443-686/14-8/OS | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku
IBPP4/443-260/14/PK | Interpretacja indywidualna

projekt
ILPP2/443-690/14-3/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.