IPTPP4/443-659/14-10/ALN | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją projektu
IPTPP4/443-659/14-10/ALNinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. odliczenie podatku
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.), z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.), 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) i 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego przez jednostki organizacyjne Powiatu.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.), z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.), 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) i 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego oraz pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny(ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

W latach 2011- 2014 Powiat pełnił funkcję lidera przy realizacji projektu: pn. „...”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej, oraz dofinansowanego w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: System zielonych inwestycji (GJS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Partnerami realizowanego projektu były następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat B., Gmina G., Gmina N., Gmina W. oraz Powiat P. Każdy z partnerów realizował swoją część projektu we własnym zakresie tj. dokonywał wyboru wykonawcy, oraz płatności na podstawie wystawionych faktur (faktury wystawiane były na poszczególnych partnerów). Lider był stroną o dofinansowanie oraz był uprawniony do podpisania w imieniu i na rzecz Partnerów umowy o dofinansowanie projektu i jego zmian. Lider nadzorował realizacje projektu w imieniu i na rzecz Partnerów zgodnie z prawami i obowiązkami określonymi w umowach o dofinansowanie. Każdy z partnerów realizował swoją część projektu, nie przekazując własnych środków finansowych na rzecz Lidera projektu. Środki z refundacji kwalifikowalnych kosztów w ramach umowy z „...” wpływają na konto Lidera na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność i są przekazywane partnerom zgodnie z kosztami wymienionymi w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu, są poszczególni Partnerzy posiadający prawo do dysponowania daną nieruchomością.

W ramach projektu Powiat realizował roboty budowlane, mające na celu termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu. Faktury związane z realizacją projektu wystawiane były w latach 2011 do 2014. W części projektu realizowanej przez Powiat, przeprowadzono następujące roboty termomodernizacyjne w obiektach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu:

 1. ....” Odbiór końcowy robót przeprowadzono w dniu 18.12.2013 r.
  1.1 Termomodernizacji z udziałem dofinansowania obydwu ww. funduszy poddano następujące budynki: budynek Przychodni Specjalistycznej, budynek Oddziału Zakaźnego, budynek Oddziału Płucnego i Tomografu, budynek Magazynu Żywności, budynek Garaży, budynek Warsztatów i Prosektorium oraz Budynek Główny, mieszczący pozostałą działalność szpitala. Ze względu na prowadzoną wydzieloną działalność gospodarczą w obrębie Budynku Głównego, wyłączono z dofinansowania część kosztów robót, na podstawie wskaźnika procentowego stosunku powierzchni użytkowej wydzielonej do powierzchni użytkowej budynku, wynoszącą 3,43%.
  1.2 Termomodernizacji z udziałem dofinansowania tylko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 poddano budynek Magazynu Leków.
  1.3 Termomodernizacji tylko z środków budżetu Powiatu poddano budynek Zbiorników na wodę.
 1. ...”. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w X to jednostka organizacyjna Powiatu. Roboty termomodernizacyjne prowadzono z udziałem dofinansowania obydwu ww. funduszy. Odbiór końcowy robót przeprowadzono w dniu 16.07.2013 r.
 2. ....” Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza to jednostka organizacyjna Powiatu. Roboty termomodernizacyjne prowadzono z udziałem dofinansowania obydwu ww. funduszy. Odbiór końcowy robót przeprowadzono w dniu 04.12.2013 r.
 3. ...”. Roboty termomodernizacyjne prowadzono z udziałem dofinansowania obydwu ww. funduszy. Odbiór końcowy robót przeprowadzono w dniu 03.09.2013 r.

Efektem przeprowadzenia robót termomodernizacyjnych, jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania tych budynków przez co zmniejszeniu ulegnie emisja do atmosfery szkodliwych związków. Właścicielem majątku powstałego w wyniku wyżej opisanego zakresu robót jest Powiat. Poniesione nakłady zostaną przekazane ww. jednostkom organizacyjnym w celu zwiększenia wartości środków trwałych (obiektów), którymi gospodarują wykonując zadania Powiatu do których zostały powołane.

W ramach realizowanego projektu faktury za wykonane roboty na obiektach wymienionych w pkt 1-4 wystawiane są na Powiat, który jest również ich płatnikiem.

Stan prawny i faktyczny Powiatu oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych gospodarujących termomodernizowanymi obiektami:

 1. Powiat to jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną, wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 1 listopada 2012 r. w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych związanych z najmem, dzierżawą, użyczeniem itp.
 2. Zespół Opieki Zdrowotnej w ... to jednostka organizacyjna Powiatu, posiadająca osobowość prawną. Wykonuje zadania Powiatu określone w art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r., poz. 595) w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Gospodaruje majątkiem Powiatu przekazanym przez Powiat w nieodpłatne użytkowanie od 1999 roku. Zespół Opieki Zdrowotnej w X jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, prowadzi działalność gospodarczą i ma zawarte umowy cywilno-prawne na dzierżawę powierzchni w termomodemizowanych obiektach. Wynajmowana powierzchnia wynosi 578,40 m2 (najem powierzchni na prowadzenie pracowni tomografii komputerowej, pracowni hemodynamiki, prosektorium, sklepu spożywczo przemysłowego, gabinetu lekarskiego). W ogólnej powierzchni użytkowej budynków dzierżawiona powierzchnia stanowi 4,49 %. Zespół Opieki Zdrowotnej odprowadza należny podatek VAT i dokonuje odliczeń w podatku VAT.
 3. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w X to jednostka organizacyjna Powiatu nieposiadająca osobowości prawnej, w świetle ustawy o finansach publicznych jednostka budżetowa Powiatu. Gospodarując termomodernizowanym majątkiem Powiatu wykonuje zadania Powiatu określone w art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 poz. 595) w zakresie edukacji publicznej. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Ma zawarte umowy cywilno-prawne na wynajem powierzchni w termomodemizowanych obiektach (dzierżawa miejsca pod automaty - 1,5 m2 oraz wynajem hali głównej na zajęcia sportowe – 1.100 m2). Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nie odprowadza należnego podatku VAT i nie dokonuje odliczeń podatku VAT. Korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1.
 4. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza to jednostka organizacyjna Powiatu. Wykonuje zadania Powiatu określone w art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1993 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013, poz. 595) w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Gospodaruje majątkiem Powiatu na podstawie decyzji z dnia 30 maja 2007 roku Znak: .... ustanawiającej z dniem 1 czerwca 2007 roku trwały zarząd na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej. Placówka nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Ma zawarte umowy cywilno-prawne na wynajem powierzchni w termomodemizowanych obiektach (mieszkania w „Domu nauczyciela - 42 m2). Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nie odprowadza należnego podatku VAT i nie dokonuje odliczeń podatku VAT. Korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1.
 5. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych to jednostka organizacyjna Powiatu, w świetle ustawy o finansach publicznych jednostka budżetowa Powiatu. Gospodarując majątkiem Powiatu wykonuje zadania Powiatu określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013, poz. 595) w zakresie edukacji publicznej. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, prowadzi działalność gospodarczą. Ma zawarte umowy cywilno-prawne na wynajem powierzchni w termomodemizowanych - 42 m2. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych odprowadza należny podatek VAT i dokonuje odliczeń w podatku VAT.

Nakłady inwestycyjne na realizację projektu: pn. ...”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, oraz dofinansowanego w formie dotacji w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: System zielonych inwestycji (GIS - Green lnvestment Scheme) zostały przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym do:

 1. Zespołu Opieki Zdrowotnej w dniu 4 września 2014 roku nieodpłatnie;
 2. Placówki Opiekuńczo-wychowawczej w dniu 4 września 2014 roku nieodpłatnie;
 3. Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w dniu 4 września 2014 roku nieodpłatnie;
 4. Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w dniu 4 września 2014 roku nieodpłatnie.

W piśmie z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu) Wnioskodawca wskazał: Towary i usługi zakupione do realizacji projektu: pn. „...”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej, oraz dofinansowanego w formie dotacji w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: System zielonych inwestycji (GIS - Green investment Scheme), nie są wykorzystywane przez Powiat do czynności:

 • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W momencie zakończenia inwestycji i bezpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych, to jednostki organizacyjne gospodarują termomodernizowanymi nieruchomościami wykorzystując je zarówno do czynności opodatkowanych, zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W piśmie z dnia 9 grudnia 2014r. Wnioskodawca wskazał, że: W nawiązaniu do uzupełnienia do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (sygn. IPTPP4/443-659/14) dotyczącego projektu pn. „...” z dnia 3 grudnia 2014 roku Wnioskodawca prostuje ww. uzupełnienie, w ten sposób, że: Towary i usługi zakupione do realizacji projektu: pn. „...”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej, oraz dofinansowanego w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: System zielonych inwestycji (GIS — Green Investment Scheme) są wykorzystywane przez Powiat do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (oznaczone w wniosku jako Nr 1)

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Powiatowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”; jeżeli w chwili obecnej majątkiem tym gospodarują poszczególne jednostki organizacyjne...

Zdaniem Wnioskodawcy:(oznaczone we wniosku jako Ad. 1)

Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy spełnione zostaną określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Powiat wykonywał termomodernizację obiektów, którymi gospodarują jednostki organizacyjne. Przedstawiona sytuacja wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w latach 2011- 2014 pełnił funkcję lidera przy realizacji projektu pn. „....”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej, oraz dofinansowanego w formie dotacji w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej pt.: System zielonych inwestycji (GJS- Green Investment Scheme). W ramach projektu Powiat realizował roboty budowlane, mające na celu termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu. Faktury związane z realizacją projektu wystawiane były w latach 2011 do 2014.

Efektem przeprowadzenia robót termomodernizacyjnych, jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania tych budynków przez co zmniejszeniu ulegnie emisja do atmosfery szkodliwych związków. Właścicielem majątku powstałego w wyniku wyżej opisanego zakresu robót jest Powiat. Poniesione nakłady zostaną przekazane jednostkom organizacyjnym w celu zwiększenia wartości środków trwałych (obiektów), którymi gospodarują wykonując zadania Powiatu do których zostały powołane.

Nakłady inwestycyjne na realizację projektu: pn. „ ....”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, oraz dofinansowanego w formie dotacji w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: System zielonych inwestycji (GIS - Green lnvestment Scheme) zostały przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym do:

 1. Zespołu Opieki Zdrowotnej w dniu 4 września 2014 roku nieodpłatnie;
 2. Placówki Opiekuńczo-wychowawczej w dniu 4 września 2014 roku nieodpłatnie;
 3. Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w dniu 4 września 2014 roku nieodpłatnie;
 4. Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w dniu 4 września 2014 roku nieodpłatnie.

W ramach realizowanego projektu faktury za wykonane roboty na obiektach wymienionych w pkt 1-4 wystawiane są na Powiat, który jest również ich płatnikiem.

Powiat to jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną, wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 1 listopada 2012 r. w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych związanych z najmem, dzierżawą, użyczeniem itp.

Towary i usługi zakupione do realizacji projektu: pn. „...”, są wykorzystywane przez Powiat do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo nadmienia się, że niniejszą interpretacją tut. Organ rozstrzygnął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”. Natomiast wniosek wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez jednostki organizacyjne Powiatu, załatwiono odrębnym rozstrzygnięciem.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
ITPP2/443-888/14/KT | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku
ITPP2/443-706/14/KT | Interpretacja indywidualna

projekt
ILPP1/443-768/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.