IPTPP4/443-402/13-2/BM | Interpretacja indywidualna

Czy Parafia Rzymsko-Katolicka, która nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i w związku z tym nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT w deklaracji składanej w Urzędzie Skarbowym może starać się o zwrot podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług na potrzeby realizowanego Projektu pn.: „M...”?
IPTPP4/443-402/13-2/BMinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2013 r. (data wpływu 14 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „M...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „M...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Parafia Rzymsko-Katolicka od lutego 2013 r. realizuje Projekt pn.: „M...”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej na terenach wiejskich. Realizacja Projektu odbywa się w II etapach trwających po: 6 i 5 miesięcy. Termin zakończenia I etapu przypada na lipiec 2013 r. Natomiast zakończenie II etapu jest określone na grudzień 2013 r. Projekt realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Na realizację ww. Projektu przyznano Parafii dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowiące 80% wartości Projektu, tj. 21.357,68 zł (I etap: 9.209,32 zł i II etap: 12.148,36 zł). W ramach Projektu został zakupiony sprzęt nagłośnieniowy oraz planowane są do poniesienia koszty związane z wynagrodzeniem 3 instruktorów warsztatów muzycznych poświęconych: nauce śpiewu, gry na gitarze i bongosach, nauce gry na instrumencie klawiszowym oraz nauce gry na instrumentach dętych. Ponadto w końcowym okresie realizacji Projektu planowane są do poniesienia koszty związane z wypożyczeniem instrumentów muzycznych.

We wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu Parafia wykazała podatek VAT od towarów i usług jako koszt kwalifikowalny.

Parafia posiada NIP, lecz nie jest podatnikiem VAT, przy czym podstawę do zwolnienia z VAT daje art. 43 ust. 1 pkt 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. o podatku od towarów i usług.

Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie składała i nie składa w Urzędzie Skarbowym deklaracji VAT-7.

Celem ww. Projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez organizację warsztatów muzycznych i zakup sprzętu nagłośnieniowego. W wyniku realizacji Projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów.

Działalność Parafii związana z realizacją ww. Projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie ptu. Parafia nie stanie się czynnym płatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku Projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT), bowiem Wnioskodawca nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT ani nie dokonuje dostawy towarów lub nie świadczy usług w rozumieniu ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Parafia Rzymsko-Katolicka, która nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i w związku z tym nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT w deklaracji składanej w Urzędzie Skarbowym może starać się o zwrot podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług na potrzeby realizowanego Projektu pn.: „M...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie. Parafia Rzymsko-Katolicka niebędąca czynnym płatnikiem podatku VAT nie może starać się o zwrot podatku VAT, a co za tym idzie może traktować podatek VAT jako kwalifikowany koszt Projektu pn.: „M...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymywanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, że zasadniczymi warunkami umożliwiającymi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest dokonanie odliczenia przez czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług oraz niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji odliczyć można jedynie podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego i określenie podatku należnego.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (wykorzystanie do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi). Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca od lutego 2013 r. realizuje Projekt pn.: „M...”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej na terenach wiejskich. Projekt realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Wnioskodawca posiada NIP, lecz nie jest podatnikiem VAT, przy czym podstawę do zwolnienia z VAT daje art. 43 ust. 1 pkt 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie składał i nie składa w Urzędzie Skarbowym deklaracji VAT-7. Efekty powstałe w wyniku Projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT), bowiem Wnioskodawca nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT ani nie dokonuje dostawy towarów lub nie świadczy usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę o podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym z tego tytułu Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „M...”, ponieważ realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.