IPTPP4/443-402/13-2/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Parafia Rzymsko-Katolicka, która nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i w związku z tym nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT w deklaracji składanej w Urzędzie Skarbowym może starać się o zwrot podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług na potrzeby realizowanego Projektu pn.: „M...”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2013 r. (data wpływu 14 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „M...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „M...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Parafia Rzymsko-Katolicka od lutego 2013 r. realizuje Projekt pn.: „M...”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej na terenach wiejskich. Realizacja Projektu odbywa się w II etapach trwających po: 6 i 5 miesięcy. Termin zakończenia I etapu przypada na lipiec 2013 r. Natomiast zakończenie II etapu jest określone na grudzień 2013 r. Projekt realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Na realizację ww. Projektu przyznano Parafii dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowiące 80% wartości Projektu, tj. 21.357,68 zł (I etap: 9.209,32 zł i II etap: 12.148,36 zł). W ramach Projektu został zakupiony sprzęt nagłośnieniowy oraz planowane są do poniesienia koszty związane z wynagrodzeniem 3 instruktorów warsztatów muzycznych poświęconych: nauce śpiewu, gry na gitarze i bongosach, nauce gry na instrumencie klawiszowym oraz nauce gry na instrumentach dętych. Ponadto w końcowym okresie realizacji Projektu planowane są do poniesienia koszty związane z wypożyczeniem instrumentów muzycznych.

We wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu Parafia wykazała podatek VAT od towarów i usług jako koszt kwalifikowalny.

Parafia posiada NIP, lecz nie jest podatnikiem VAT, przy czym podstawę do zwolnienia z VAT daje art. 43 ust. 1 pkt 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. o podatku od towarów i usług.

Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie składała i nie składa w Urzędzie Skarbowym deklaracji VAT-7.

Celem ww. Projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez organizację warsztatów muzycznych i zakup sprzętu nagłośnieniowego. W wyniku realizacji Projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów.

Działalność Parafii związana z realizacją ww. Projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie ptu. Parafia nie stanie się czynnym płatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku Projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT), bowiem Wnioskodawca nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT ani nie dokonuje dostawy towarów lub nie świadczy usług w rozumieniu ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Parafia Rzymsko-Katolicka, która nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i w związku z tym nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT w deklaracji składanej w Urzędzie Skarbowym może starać się o zwrot podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług na potrzeby realizowanego Projektu pn.: „M...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie. Parafia Rzymsko-Katolicka niebędąca czynnym płatnikiem podatku VAT nie może starać się o zwrot podatku VAT, a co za tym idzie może traktować podatek VAT jako kwalifikowany koszt Projektu pn.: „M...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymywanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, że zasadniczymi warunkami umożliwiającymi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest dokonanie odliczenia przez czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług oraz niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji odliczyć można jedynie podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego i określenie podatku należnego.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (wykorzystanie do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi). Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca od lutego 2013 r. realizuje Projekt pn.: „M...”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej na terenach wiejskich. Projekt realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Wnioskodawca posiada NIP, lecz nie jest podatnikiem VAT, przy czym podstawę do zwolnienia z VAT daje art. 43 ust. 1 pkt 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie składał i nie składa w Urzędzie Skarbowym deklaracji VAT-7. Efekty powstałe w wyniku Projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT), bowiem Wnioskodawca nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT ani nie dokonuje dostawy towarów lub nie świadczy usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę o podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym z tego tytułu Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „M...”, ponieważ realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.