IPTPP3/4512-9/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca nie będzie miał możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 9 stycznia 2015 r., data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 14 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 stycznia 2015r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku VAT wynikającego z poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. „<...>” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku VAT wynikającego z poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. „<...>”.

Wniosek ten został przekazany do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim do załatwienia wg właściwości (data wpływu – 14 stycznia 2015 r.).

Pismem z dnia 3 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek przez doprecyzowanie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz postawienie pytania przyporządkowanego do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych o charakterze niezarobkowym, mającym na celu: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego oraz tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy, propagowanie i szerzenie kultury i tradycji regionu oraz promowanie rękodzieła ludowego, umiejętności i ginących zawodów, wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dzieci i młodzieży w relacjach ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym i kulturalnym, troska o zapewnienie równych szans edukacyjnych dla dzieci z terenów wiejskich poprzez organizowanie opieki i edukacji w przyjaznym środowisku, upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji zdrowia oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Do chwili obecnej stowarzyszenie nie zrealizowało żadnego projektu

Stowarzyszenie jest jednostką nieprowadzącą działalności gospodarczej w myśl przepisów podatku od towarów i usług art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535). Jako osoba prawna Stowarzyszenie jest za rejestrowane w Urzędzie Skarbowym we Włodawie i ma nadany numer identyfikacji podatkowej NIP <...>. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku VAT czynny, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie rejestrowało się w Urzędzie Skarbowym do celów podatku VAT oraz nie wykonuje czynności wymienionych w art. 5 ust. l ustawy, w związku z tym nie jest podatnikiem w myśl art. 15 ust. 1.

Stowarzyszenie występuje w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dla potrzeb realizacji projektu pt. „<...>” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi 4 - działanie „Małe Projekty”, którego realizacja zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2015 r.. Projekt będzie realizowany przy <...> w miejscowości <...> i będzie obejmował zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw.

Działanie to skierowane jest do mieszkańców miejscowości <...> i ma charakter nieodpłatny (nie ma charakteru zarobkowego i rynkowego), urządzenia placu zabaw będą udostępniane nieodpłatnie. Dokonane zakupy towarów i usług w związku z realizacją wyżej wspomnianego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach niniejszego projektu będą wystawione na Stowarzyszenie <...>. Mając powyższe na względzie brak jest podstaw do odzyskania przez Stowarzyszenie podatku VAT od kosztów poniesionych w ramach projektu pt. „<...>”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy w związku z realizacją w 2015 roku projektu „<...>” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (działanie „Małe projekty”) - polegające na zakupie i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw przy <...> - podatek VAT z tytułu zakupu towarów i usług poniesionych przez Stowarzyszenie <...> nie będzie podlegał zwrotowi...

Zdaniem Wnioskodawcy, W związku z realizacją projektu „<...>” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Stowarzyszenie, nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określona w art. 86 ust.1 ustawy. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stanowią, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie, gdy spełnione zostaną 2 warunki: beneficjent jest podatnikiem VAT, a zakupione przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy zaprezentowanym stanie faktycznym warunki nie są spełnione, w związku z powyższym Stowarzyszenie nie jest uprawnione w świetle obowiązujących przepisów podatkowych do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów służących realizacji projektu. Tym samym poniesiony w ramach ww. projektu podatek VAT nie podlega zwrotowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie wykonuje czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, pn. „<...>”. Wnioskodawca wskazuje, że projekt będzie realizowany przy <...> , i będzie obejmował zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw. Działanie to skierowane jest do mieszkańców miejscowości Suszno i ma charakter nieodpłatny (nie ma charakteru zarobkowego i rynkowego), urządzenia placu zabaw będą udostępniane nieodpłatnie. Dokonane zakupy towarów i usług w związku z realizacją wyżej wspomnianego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach niniejszego projektu będą wystawione na Stowarzyszenie.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT..

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „<...>” ponieważ, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego <...>, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.