IPTPP3/4512-454/15-2/JM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku.
IPTPP3/4512-454/15-2/JMinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
  3. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  4. projekt
  5. samochód specjalistyczny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w partnerstwie z Gminą, zadnia pn. „” zostanie zakupiony nowego, lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wyposażonego w agregat wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wody 300l wraz z prądownicą masztem oświetleniowym pneumatycznym o mocy 2000W, zasilanym sprężarką lub agregatem prądotwórczym i wyciągarką samochodową.

Nowy samochód wraz z wyposażeniem ułatwi niesienie pomocy zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych (teren Miasta, charakteryzuje się zwartą zabudową i powoduje, że ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, ze względu na swoje gabaryty mają utrudniony dojazd do zdarzeń), jak również przyczyni się do usprawnienia akcji ratowniczo-gaśniczych strażaków w szczególności poprzez szybsze dotarcie na miejsce zdarzenia. Pojazd będzie wykorzystywany do ratowania ludzi, mienia, na terenie Gminy i południowej części powiatu.

Ponadto OSP jest jednostką bezpośrednio zabezpieczającą operacyjnie przebiegającej przez gminę drogę ekspresową S. Istotnym czynnikiem wymuszającym zakupienie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego jest też rolniczo leśny charakter gminy i duża ilość pożarów lasów i pól. Szczególnym zagrożeniem są tu pożary kompleksów leśnych, zwłaszcza w trudnodostępnych miejscach gdzie dojazd ciężkim samochodem gaśniczym jest niemożliwy i opanować pożar można tylko przy użyciu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Dotacja celowa przekazana przez gminę ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla ochotniczej straży pożarnej jest dofinansowaniem do kosztów inwestycji i nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Beneficjentem przedmiotowego projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna. Faktury związane z niniejszym zadaniem będą wystawione na ww. jednostkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Pytanie dotyczy prawnej możliwości odliczenia VAT przy realizacji zadnia „”.

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Dotacja celowa przekazana przez gminę ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla ochotniczej straży pożarnej jest dofinansowaniem do kosztów inwestycji i nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przeznaczeniem dotacji celowej z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest finansowanie przez OSP, z przekazanych środków zakupu składników majątkowych i usług związanych z zadaniem własnym gminy wynikającym z art. 32 ust. 1-3 tej ustawy.

Udzielanie przez gminę dotacji z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest fakultatywne i stanowi alternatywną – do tzw. wydatków bezpośrednich budżetu – formę wykonania przez gminę zadań własnych.

Beneficjentem przedmiotowego projektu jest ochotnicza straż pożarna. Faktury związane z niniejszym zadaniem będą wystawione na ww. Jednostkę. W związku z powyższym naszym zdaniem gmina nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z przedmiotową inwestycją

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że w ramach realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w partnerstwie z Gminą, zadnia pn. „” zostanie zakupiony nowy, lekki samochód ratowniczo – gaśniczy wyposażony w agregat wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wody 300l wraz z prądownicą, masztem oświetleniowym pneumatycznym o mocy 2000W, zasilanym sprężarką lub agregatem prądotwórczym i wyciągarką samochodową. Beneficjentem przedmiotowego projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna. Faktury związane z niniejszym zadaniem będą wystawione na ww. jednostkę.

Zgodnie z treścią art. 106e pkt 3, pkt 4, pkt 5 ustawy, faktura powinna zawierać:

  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy oraz numer identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie faktycznym nabywcą towarów i usług w związku z realizacją projektu będzie Ochotnicza Straż Pożarna na którą zostaną wystawione faktury w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Zatem faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu pn. „”, nie będą wystawiane na Gminę.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca przyznał podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokona nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”, albowiem to nie Wnioskodawca będzie nabywcą towarów i usług związanych z projektem. Faktury dokumentujące ww. nabycia będą wystawione na inny podmiot, tj. Ochotniczą Straż Pożarną.

W związku z powyższym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”, ponieważ faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu będą wystawiane na inny podmiot, tj. na Ochotniczą Straż Pożarną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IPTPP2/4512-542/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
IPTPP1/4512-59/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP3/4512-393/15-5/JM | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP2/4512-290/15/RS | Interpretacja indywidualna

samochód specjalistyczny
PT8/033/106/219/13/WCX/14/RD-63388 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.