IPTPP3/4512-445/15-4/OS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania.
IPTPP3/4512-445/15-4/OSinterpretacja indywidualna
 1. odzyskanie
 2. powiat
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. zwrot podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jako Lider projektu wraz z partnerami projektu Gminą L., Gminą Ł., Starostwem Powiatowym S. i Starostwem Powiatowym w Ł. zamierza złożyć wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „...”. Lider i partnerzy będą realizować projekt na podstawie zawartego porozumienia między stronami. W ramach projektu strony zamierzają wyremontować następujące odcinki dróg: Przebudowa drogi powiatowej nr, przebudowa drogi powiatowej nr, przebudowa drogi powiatowej nr. Remont dróg będzie polegał na poszerzeniu dróg, położeniu nowej nakładki asfaltowej na wszystkich odcinkach oraz budowie ścieżki rowerowej przy drodze nr. W ramach projektu zostanie zrobione oświetlenie przy ścieżce rowerowej oraz wykonane oznakowanie pionowe i poziome drogi. Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz poprawi komfort życia mieszkańców powiatu s. i powiatu ł. Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT ze względu na świadczenie usług w zakresie dostawy wody dla mieszkańców gminy z wodociągu gminnego i wynajmu lokali tylko w tym zakresie ma możliwość odliczenia podatku VAT. Natomiast w przypadku realizacji inwestycji pn. „...” nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Zrealizowane zadanie nie posłuży Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Gminę. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w zakresie zadań własnych Gminy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Zadania i odpowiedzialność Lidera w projekcie:
  • złożenie wniosku,
  • zebranie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby wniosku od partnerów i złożenie ich w jedną dokumentację konkursową,
  • przeprowadzenie procedury przetargowej (wyłonienie wykonawcy),
  • nadzór merytoryczny nad realizacją całego zadania zwoływanie komisji budowlanej, komisji odbiorowej, koordynacja prac na inwestycji,
  • rozliczenie wniosku o płatność.
 1. Obowiązki partnera w projekcie:
  • dostarczenie niezbędnych dokumentów Liderowi na potrzeby złożenia i rozliczenia wniosku,
  • każdy z partnerów powinien wyznaczyć osobę merytoryczną do komisji przetargowej i do komisji odbiorowej.
 1. Droga przewidziana do remontu w projekcie leży na kilku działkach. Działki te są własnością Partnerów jak i Lidera - dlatego projekt jest partnerski. W związku z realizacją projektu Własności nie będą zmieniane, ani przenoszone. Każdy będzie właścicielem własnego majątku tak jak przed realizacją projektu.
 2. Mienie powstałe w wyniku realizowanego projektu nie będzie przekazywane innemu podmiotowi.
 3. W zamian za przekazanie przez Partnerów wkładu własnego na rzecz Lidera (Wnioskodawcy), Partnerzy nie otrzymają jakiegokolwiek mienia od Lidera (Wnioskodawcy).
 4. Wnioskodawca nie będzie wystawiał faktur na rzecz Partnerów projektu dotyczących przekazania mienia.
 5. Partnerzy projektu jeśli wniosek uzyska pozytywną ocenę i zostanie podpisana umowa na jego realizację przekażą Liderowi środki na finansowanie projektu proporcjonalnie do zakresu wykonywanych robót na ich terenie. Środki te będą przekazywane po podpisaniu umowy dotacji celowej, podpisanego protokołu stwierdzającego wykonane roboty i wystawieniu faktury przez Wykonawcę zadania na wyodrębnione konto projektu.
 6. Środki finansowe partnerów nie będą przekraczały kwoty otrzymanego mienia w wyniku remontu drogi, będą stanowiły tylko 22 % wartości tego mienia.
 7. Z partnerami zostanie podpisana umowa przekazania dotacji celowej na rzecz projektu.
 8. Środki z dofinansowania unijnego wpłyną na wyodrębnione konto projektu, które obowiązek ma założyć Lider projektu i z tego konta będą pokrywane wszystkie koszty poniesione w ramach projektu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu pn. „;;;” nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektu. Oznacza to, że Gmina nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT od towarów i usług zakupionych w ramach ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jako Lider projektu wraz z partnerami projektu zamierza złożyć wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „...”. Zadania i odpowiedzialność Lidera w projekcie: złożenie wniosku, zebranie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby wniosku od partnerów i złożenie ich w jedną dokumentację konkursową, przeprowadzenie procedury przetargowej (wyłonienie wykonawcy), nadzór merytoryczny nad realizacją całego zadania zwoływanie komisji budowlanej, komisji odbiorowej, koordynacja prac na inwestycji, rozliczenie wniosku o płatność. Obowiązki partnera w projekcie: dostarczenie niezbędnych dokumentów Liderowi na potrzeby złożenia i rozliczenia wniosku, każdy z partnerów powinien wyznaczyć osobę merytoryczną do komisji przetargowej i do komisji odbiorowej. Droga przewidziana do remontu w projekcie leży na kilku działkach. Działki te są własnością Partnerów jak i Lidera - dlatego projekt jest partnerski. W związku z realizacją projektu Własności nie będą zmieniane, ani przenoszone. Każdy będzie właścicielem własnego majątku tak jak przed realizacją projektu. Partnerzy projektu jeśli wniosek uzyska pozytywną ocenę i zostanie podpisana umowa na jego realizację przekażą Liderowi środki na finansowanie projektu proporcjonalnie do zakresu wykonywanych robót na ich terenie. Środki te będą przekazywane po podpisaniu umowy dotacji celowej, podpisanego protokołu stwierdzającego wykonane roboty i wystawieniu faktury przez Wykonawcę zadania na wyodrębnione konto projektu. Z partnerami zostanie podpisana umowa przekazania dotacji celowej na rzecz projektu. Środki z dofinansowania unijnego wpłyną na wyodrębnione konto projektu, które obowiązek ma założyć Lider projektu i z tego konta będą pokrywane wszystkie koszty poniesione w ramach projektu. Zrealizowane zadanie nie posłuży Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Wnioskodawcę. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w zakresie zadań własnych Wnioskodawcy.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż zrealizowane zadanie nie posłuży Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in., pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie spełniać tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”, ponieważ mienie powstałe w ramach realizacji projektu nie będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.